Λογοπαίγνια με κύρια ονόματα στις επιστολογραφικές συλλογές της μεσοβυζαντινής και υστεροβυζαντινής περιόδου (12ος-14ος αι.)


Published: Feb 14, 2023
Keywords:
Λογοπαίγνια Βυζαντινή Επιστολογραφία Ρητορική Σχήματα Λόγου
Γεώργιος ΓΟΥΣΓΟΥΡΙΩΤΗΣ
Abstract

This article discusses the puns on proper nouns in ten different letter
collections of the middle and late Byzantine period (12th–14th centuries).
Specifically, our main aim is not only to showcase the content, the extent
and the purpose of these wordplays, but also to offer an insight into their
function in the contemporary letter collections and into their own special
features

Article Details
  • Section
  • Articles
Downloads
Download data is not yet available.
References
Ν.Β. Τωμαδάκης, Βυζαντινὴ Ἐπιστολογραφία, Ἀθήνα 1969
H. Hunger, Die hochsprachliche Profane Literatur der Byzantiner, v. 1, München 1978, 197-239 [=Βυζαντινή λογοτεχνία. Η λόγια κοσμική γραμματεία των Βυζαντινών, μετ. Λ.Γ. Μπενάκη – Ι.Β. Αναστασίου – Γ.Κ. Μακρή, τ. 1, Αθήνα 2010, 303-357]
A. Riehle, A Companion to Byzantine Epistolography [Brill’s Companions to the Byzantine World 7], Leiden-Boston 2020
J. Sυκοuτris, Probleme der byzantinischen Epistolographie, στο: Actes du IIIme Congrès International d’Études Byzantines (session d’Athènes, octobre 1930), εκδ. A.C. Orlandos , Αθήνα 1932, 295-310 [=Ι. Συκουτρής, Προβλήματα τῆς Βυζαντινῆς Ἐπιστολογραφίας, στου Ν. Β. Τωμαδάκη, Βυζαντινὴ Ἐπιστολογραφία, 307-320 και Ι. Συκουτρής, Μελέτες και άρθρα. Τα γερμανόγλωσσα δημοσιεύματα (μτφρ. Η. Τσιριγκάκη), τ. 2, Αθήνα 2003, 243-266]
Ι. Γρηγοριάδης, Τα βυζαντινά λογοπαίγνια και η θύραθεν ρητορική κατά τον 12ο αιώνα, Ἑλληνικὰ 47.2 (1997)
Η. Χρυσοστομιδης, Το επιστολογραφικό corpus του Γεωργίου-Γρηγορίου Κυπρίου (Διδ. διατρ.), Θεσσαλονίκη 2015 [=http://ikee.lib.auth.gr/record /269674]
Σ. Ευστρατιάδης, Γρηγορίου τοῦ Κυπρίου οἰκουμενικοῦ πατριάρχου ἐπιστολαὶ καὶ μύθοι, Ἀλεξάνδρεια 1910
M. Mullett, The Classical Tradition in the Byzantine Letter, στο: Byzantium and the Classical Tradition. Thirteenth Spring Symposium of Byzantine Studies 1979, εκδ. M. Mullett – R. Scott, Birmingham 1981, 75-93
Μ. Grünbart, Epistularum Byzantinarum Initia. Alpha-Omega [Reihe A. Lexika – Indizes – Konkordanzen zur klassischen Philologie 224], Berlin-New York 2001
S. Βeta, To Play (and to Have Fun) with Literature: Comic Wordplay in Greek Poetry, στο: Ancient and Medieval Greek Etymology. Theory and Practice I, εκδ. A. Zoucker – C. Le Feuvre [Trends in Classics-Supplementary Volumes 111], Berlin-Boston 2021, 305-319
Μ. Grünbart, Formen der Anrede im byzantinischen Brief vom 6. bis zum 12. Jahrhundert [WBS 27], Wien 2005
F. Bernard [Humor in Byzantine Letters of the Tenth to Twelfth Centuries: Some Preliminary Remarks, DOP 69 (2015)
Μ.Μ. Κεβρεκιδου, Το επιστολογραφικό corpus του Ιωάννη Τζέτζη. Παραλήπτες, χορηγοί και προστάτες ενός λογίου του 12ου αι. (Διπλ. εργ.), Θεσσαλονίκη 2013, 23 [=http://ikee.lib.auth.gr/record/132536]
Ι. Γρηγοριάδης, Ἰωάννης Τζέτζης, Ἐπιστολαί. Εισαγωγή, Μετάφραση, Σχόλια, Αθήνα 2001
P.A.M. Leone, Ioannis Tzetzae epistulae [Bibliotheca scriptorum Graecorum et Romanorum Teubneriana], Leipzig 1972
H. Hunger, On the Imitation (ΜΙΜΗΣΙΣ) of Antiquity in Byzantine Literature, DOP 23-24 (1969-1970)
A.R. Littlewood, An ‘Ikon of the Soul’: the Byzantine Letter, Visible Language 10 (1976), 203.
R. Romano, Costantino Acropolita epistole. Saggio introduttivo, testo critico, indici, Napoli 1991
P.A.M. Leone, Maximi monachi Planudis epistulae [Classical and byzantine monographs 18], Amsterdam 1991
D. Reinsch, Die Briefe des Matthaios von Ephesos im Codex Vindobonensis Theol. Gr. 174, Berlin 1974
Σ.Ι. Κουρούσης, Μανουὴλ Γαβαλᾶς εἶτα Ματθαῖος μητροπολίτης Ἐφέσου (1271/2-1355/60). Α´-Τὰ βιογραφικὰ [Ἀθηνᾶ. Σειρὰ διατριβῶν καὶ Μελετημάτων 12], Αθήνα 1972
A.M. Μaffry Talbot, The Correspondence of Athanasius I Patriarch of Constantinople. Letters to the Emperor Andronicus II, members of the imperial family, and officials, An edition, translation, and commentary [CFHB 7], Washington D.C. 1975
G. Fatouros , Die Briefe des Michael Gabras (ca. 1290-nach 1350) [WBS 10.2], τ. 2, Wien 1973
A. Riehle, Funktionen der byzantinischen Epistolographie. Studien zu den Briefen und Briefsammlungen des Nikephoros Chumnos (ca. 1260‒1327) (Diss.), München 2014, [=https://edoc.ub.uni-muenchen. de/16879].
R.J. Loenertz, Démétrius Cydonès, Correspondance [StT 186], τ. 1, Città del Vaticano 1956
G.T. Dennis, The Letters of Theodore Potamios, στο: Byzantium and the Franks 1350-1420, εκδ. G.T. Dennis [Variorum Reprints], London 1982, 1-40
G. Gousgouriotis, Reconsidering the Letters of Theodore Potamios, Medioevo Greco 21 (2021), 355-356
Γ. Γουσγουριώτης, Οι επιστολές του Θεόδωρου Ποτάμιου, Θεσσαλονίκη 2022
Α. Θωμαϊδου, Ο Γρηγόριος Ακίνδυνος μέσα από τις επιστολές του (Διπλ. εργ.), Θεσσαλονίκη 2012 [=http://ikee.lib.auth.gr/record/129282].
A. Constantinides-Hero , Letters of Gregory Akindynos. Greek Text and English Translation [CFHB 21], Washington D.C. 1983
Π. Κατσωνη, Ο Ιωάννης Τζέτζης και ο κοκκιάριος: πληροφορίες για το φορολογικό σύστημα και τη λειτουργία του στην επιστολογραφία της ύστερης βυζαντινής περιόδου, στο: Aureus. Τόμος αφιερωμένος στον καθηγητή Ευάγγελο Κ. Χρυσό, Αθήνα 2014
P. Timplalexi, Medizinisches in der byzantinischen Epistolographie (1100-1453) [Europäische
Hochschulschriften. Reihe 7. Abt. B Geschichte der Medizin 9], Frankfurt am Main 2002
A. Kazhdan, The Formation of Byzantine Family Names in the Ninth and Tenth Centuries, BSl 58.1 (1997), 90-109.
Ε. Αγγελή, Δίκτυα επιστολογράφων στον δέκατο τέταρτο αιώνα (Διπλ. εργ.), Θεσσαλονίκη 2012 [=http:// ikee.lib.auth.gr/record/131969]
J. Preiser-Kapeller, Letters and Network Analysis, στο: A Companion to Byzantine Epistolography
M. Mullett, Byzantium: A Friendly Society?, Past and Present 118 (1988), 3-24
Η. Ταξιδησ, Μάξιμος Πλανούδης. Συμβολή στη μελέτη του corpus των επιστολών του [Βυζαντινά κείμενα και μελέτες 58], Θεσσαλονίκη 2012
Bourbouhakis, Epistolary Culture and Friendship, στο: A Companion to Byzantine Epistolography
R. Brοwning, A Fourteenth-Century Prose Version of the “Odyssey”, DOP 46 (1992)