Ανέκδοτος κανόνας στον Άγιο Νικόλαο επίσκοπο Μύρων της Λυκίας από τον πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως Γερμανό Α΄ τον ομολογητή (ca 650-740)


Published: Aug 9, 2023
Keywords:
υμνογραφία κανών Γερμανός Α΄ Αγιος Νικόλαος
ΜΑΡΙΑ ΣΟΥΡΜΠΑ
Abstract

The present study presents the first critical edition of an unedited canon on
St Nicholas of Myra in Lycia composed most likely by Germanos I, Patriarch
of Constantinople. The text is transmitted by three codices (Sinait. gr. 583, Sinait. gr. 590, and Athous, Lavrae Η 94), and the editio princeps of the
above-mentioned canon is accompanied by a detailed study of various aspects of the text, including its manuscript tradition, structure, content
and metre.

Article Details
  • Section
  • Articles
Downloads
Download data is not yet available.
References
H. Fοllierι, Initia hymnorum ecclesiae graecae, v. V2 [StT, 215bis], Città del Vaticano, 1966
Ε. Τωμαδακης, Ἰωσὴφ ὁ Ὑμνογράφος. Βίος καὶ Ἔργον [«Ἀθηνᾶ», Σύγγραμμα περιοδικὸν
τῆς ἐν Ἀθήναις Ἐπιστημονικῆς Ἑταιρείας. Σειρὰ Διατριβῶν καὶ Μελετημάτων, 11], ἐν Ἀθήναις 1971
A. Kominis, Analecta Hymnica Graeca e codicibus eruta Italiae inferioris, Canones Decembris, v. IV, Roma 1976
Ε. Παπαηλιoπoύλoυ-Φωτοπο΄ύλου, Ταμεῖον ἀνεκδότων βυζαντινῶν ᾀσματικῶν κανόνων, τ. Ι: Κανόνες Μηναίων, Ἀθῆναι 1996
Δ. Στρατηγοπουλοσ, Ἔντυπες ἀκολουθίες ἁγίων. Συλλογὴ Ντόρης Παπαστράτου, Ἀθήνα 2007,
Θ. Κολλυροπουλου, Περὶ τοῦ προβλήματος τῆς β΄ ᾠδῆς τῶν κανόνων, Πάτρα 2012,
Σ. Ευστρατιάδης, Ὁ ἅγιος Ἰωάννης ὁ Δαμασκηνὸς καὶ τὰ ποιητικὰ αὐτοῦ ἔργα, Νέα Σιὼν 26 (1931)καὶ αμεῖον Ἐκκλησιαστικῆς ποιήσεως, Ἐκκλησιαστικὸς Φάρος 39 (1940), 420.
P. B. Paschos, Saint Nicolas dans l’hymnographie byzantine, Θεολογία 57 (1986),415.
M. Kamil, Catalogue of all Manuscripts in the Monastery of St Catharine on Mount
Sinai, Wiesbaden 1970
V. Gardthausen, Catalogus codicum graecorum Sinaiticorum, Oxonii 1886, 188.
Σ. Λαυριωτης – Σ. Ευστρατιαδης, Κατάλογος τῶν κωδίκων τῆς Μεγίστης Λαύρας (τῆς ἐν Ἁγίῳ Ὄρει) [Ἁγιορειτικὴ Βιβλιοθήκη Β΄ καὶ Γ΄], Paris 1925,
Ν. Β. Τωμαδάκης, Ἡ Βυζαντινὴ Ὑμνογραφία καὶ Ποίησις, ἤτοι Εἰσαγωγὴ εἰς τὴν
Βυζαντινὴν Φιλολογίαν, τ. Β΄, Ἀθήνα 19653 (1η ἀνατύπωση Θεσσαλονίκη 1993)
Μ. Σούρμπα, Τὸ ποιητικὸ ἔργο τοῦ πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως Γερμανοῦ Α´ τοῦ Ὁμολογητῆ (ca 650-740) [Βυζαντινὲς Πραγματεῖες, 4], Ἀθήνα 2022
Ἀκολουθία τοῦ ἁγίου ἐνδόξου ἱερομάρτυρος Ἀνθίμου ἐπισκόπου Νικομηδείας ὑπὸ Γερασίμου Μοναχοῦ Μικραγιαννανίτου (ἔκδοσις δευτέρα) – Ὑμνογραφικὰ εἰς τὸν ἅγιον Ἄνθιμον Νικομηδείας ὑπὸ Παναγιώτου Γ. Νικολοπούλου, ἐπιμ. Ρουσσ ασ Ανθιμοσ (μητροπολίτης Θεσσαλονίκης), Θεσσαλονίκη 2010
H. Delehaye, Synaxarium Ecclesiae Constantinopolitanae e codice Sirmondiano,adiectis synaxariis selectis, Bruxellis 1902 [= Propylaeum ad AASS Novembris].