Η πολιτική κυριαρχεί και πάλι επάνω στην οικονομία


Νίκος Προγούλης
Abstract

Για να μπορεί ένα πεδίο να διερευνηθεί επιστημονικά, πρέπει να είναι σε μεγάλο βαθμό αυτόνομο. Τι γίνεται όμως με την οικονομία; μπορεί να διαχωριστεί από την πολιτική;
Για πολλούς αιώνες κάτι τέτοιο θεωρείτο αδιανόητο, ωστόσο με την επικρά-τηση του καπιταλισμού γενικεύτηκε η αντίληψη ότι ο διαχωρισμός «κράτους» και «αγοράς» θα είχε βέλτιστα αποτελέσματα τόσο για την οικονομία όσο και για την κοινωνία. Ο Adam Smith, ο θεωρούμενος πρώτος οικονομολόγος, μας διαβεβαίω-σε ότι οι οικονομικοί νόμοι είναι όχι μόνο διαχρονικοί, αλλά και ισχυρότεροι από το εκάστοτε θεσμικό και πολιτικό πλαίσιο, άρα, το οικονομικό πεδίο επιδέχεται επιστημονική διερεύνηση. Κάθε οικονομολόγος στην ουσία συμφωνεί μαζί του, όμως οι Karl Polanyi και Fernand Braudel, από διαφορετική σκοπιά ο καθένας, κάνοντας μια ιστορική αναδρομή του καπιταλισμού διαφωνούν.
Στη σύγχρονη εποχή είναι γενικευμένη η αντίληψη ότι ο λεγόμενος «νεοφιλε-λευθερισμός» εκτόπισε τις κρατικές οικονομίες και τις Κεϋνσιανές αντιλήψεις, οι δε πολυεθνικές εταιρείες παρακάμπτουν κάθε είδους κρατικές αρχές, με αποτέλε-σμα να ζούμε σε ένα περιβάλλον όπου η οικονομία κυριαρχεί στην πολιτική. Κό-ντρα σε αυτές τις αντιλήψεις, θα υποστηρίξουμε ότι το σημερινό οικονομικό σύ-στημα αντιμετωπίζει τρομακτικά προβλήματα, βασίζεται απολύτως στην πολιτική για να μπορέσει να διαιωνιστεί και η έκβαση κάθε σοβαρού οικονομικού ανταγω-νισμού, τελικώς, κρίνεται από την πολιτική ισχύ των εμπλεκομένων.

Article Details
  • Section
  • Publishing partner
Downloads
Download data is not yet available.
Author Biography
Νίκος Προγούλης, Οικονομολόγος (ΑΒΣΠ) – Διδάκτορας φιλοσοφίας (ΕΚΠΑ)
Οικονομολόγος (ΑΒΣΠ) – Διδάκτορας φιλοσοφίας (ΕΚΠΑ)
References
Baran, P. – Sweezy, P. (1966). Monopoly Capital. (New York: Monthly Review Press, 1996)
Braudel, F. (1985): Η Δυναμική του Καπιταλισμού. (Αθήνα: Αλεξάνδρεια, 1992)
Fulcher J. (2004): Καπιταλισμός. (Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα, 2006)
Harman, C. (2009): Zombie Capitalism: Global Crisis and the Relevance of Marx. (Bookmark Publications, 2009)
Polanyi, K. (1957): Ο Μεγάλος Μετασχηματισμός. (Θεσσαλονίκη: Νησίδες, 2007)
Rubin, I.I. (1989): Ιστορία Οικονομικών Θεωριών. (Αθήνα: Κριτική, 1993)
Screpanti, E – Zamagni, S. (1993). Η Ιστορία της Οικονομικής Σκέψης. (Αθήνα: Γιώργος Δάρδανος, 2004)
Smith, A. (1776). An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations. (London: Methuen, 1904)
Αριστοτέλης. Ηθικά Νικομάχεια, Βιβλία Ε΄, Ζ΄, Η΄. Αθήνα: Οδυσσέας Χατζόπουλος