Τεχνολογία, εχθρός ή σύμμαχος των δικαιωμάτων της γυναίκας;


Χρύσανθος Κωνσταντίνου
Abstract

H παρούσα εργασία πραγματεύεται το ρόλο που διαδραματίζει
η τεχνολογία στα δικαιώματα της γυναίκας. Στον πρόλογο,
παρατίθεται ο βασικός λόγος, κατά την άποψη της Simone de
Beauvoir, που η θέση της γυναίκας ήταν από πάντα υποβαθμισμένη και συ-
νεχίζει να είναι και σήμερα. Στο κυρίως θέμα, αναφέρεται το ζήτημα της
άμβλωσης, συγκεκριμένα διερευνά αν προάγει τα δικαιώματα της γυναίκας
και υπό ποιες προϋποθέσεις μπορεί να γίνει αυτό. Επίσης, αναφέρεται ποια
δικαιώματα καταπατώνται, σε περίπτωση που δεν γίνεται. Πάνω στο ζή-
τημα της άμβλωσης, αναφέρεται το θέμα της αντισύλληψης, η οποία είναι
ένας πολύ σημαντικός σύμμαχος των δικαιωμάτων της γυναίκας. Σε αυτά
τα δύο θέματα αναφέρονται επίσης απόψεις της Simone de Beauvoir. Στη
συνέχεια, παρατίθεται η θετική κι η αρνητική συνεισφορά της τηλεόρασης
και του διαδικτύου στη θέση της γυναίκας. Συγκεκριμένα με ποιους τρό-
πους γίνεται αυτό και γιατί λειτουργεί θετικά ή αρνητικά. Η εργασία κατα-
λήγει στο ότι για το οτιδήποτε δεν ευθύνεται η ίδια η τεχνολογία, αλλά ο
άνθρωπος που τη χρησιμοποιεί αναλόγως και τέλος τονίζεται το γιατί τα
δικαιώματα της γυναίκας αφορούν όλους τους ανθρώπους ανεξαιρέτως.

Article Details
  • Section
  • Publishing partner
Downloads
Download data is not yet available.
References
Βιβλία
Πρωτοπαπαδάκης, Ε. (2013). Κλωνοποίηση και Βιοηθική. Κλωνοποίηση ανθρώ-
πων και δικαιώματα. Αθήνα: Παπαζήση.
De Beauvoir, S. (2009). Το δεύτερο φύλο (Τζ. Κωνσταντίνου, μετ.). Αθήνα: Με-
ταίχμιο.
Hogg, M. και Vaughan, Gr. (2010). Κοινωνική ψυχολογία (Ε. Βασιλικός και Α.
Αρβανίτης, μετ.). Αθήνα: Gutenberg.
Κant, Ι. (1984). Τα θεμέλια της μεταφυσικής των ηθών (Γ. Τζαβάρας, μετ.). Αθή-
να: Δωδώνη.
Levy, A. (2011). Θηλυκές Φαλλοκράτισσες (Ν. Σταυρίδη, μετ.). Αθήνα: Κουκίδα.
Weill, S. (2018). Το πρόσωπο και το ιερό (Στ. Ζουμπουλάκης, μετ.). Αθήνα: Πόλις
(από το επίμετρο του Στ. Ζουμπουλάκη).
O’ Neill, O. (2011). Αυτονομία και εμπιστοσύνη στη βιοηθική (Θ. Δρίτσας, μετ.).
Αθήνα: Αρσενίδης.
Ιστότοποι
Σιατερλή, Β. (2018). Για το τέταρτο κύμα φεμινισμού. Το μωβ.
Feminism. (n.d.). Στο Cambridge Dictionary. Ανακτημένο από
(μετάφραση του γραφών).
Abortion. (n.d.). Στο English Oxford Living Dictionaries. Ανακτημένο από
γραφών).
Hashtag. (n.d.). Στο English Oxford Living Dictionaries. Ανακτημένο από
γραφών).
Trafficking. (n.d.). Στο English Oxford Living Dictionaries. Ανακτημένο από
του γραφών).
Ford, L. (2015). Women’s rights activists use social media to get their message
mar/19/womens-rights-social-media-get-their-message-out
Kangaspunta, Kr., Sarrica, F., Johansen, R., Chatzis, I., Taveau, A., Kunnen, S. &
Kuttnig, Kr. (2012). Global Report on Trafficking in Persons. United Nations
Office on Drugs and Crime. https://bit.ly/19iU3Go
Mango, G., και Weber, I. (2014). International Gender Differences and Gaps in
Online Social Networks. Qatar Computing Research Institute.
Powell, C. (2018). How Social Media Has Reshaped Feminism.
Council on foreign relations.
Safe and Legal Abortion is a Woman’s Human Right. (2011). Center for
reproductive rights. https://bit.ly/2Gi68lL