GEOLOGICAL STRUCTURE OF THE WIDER AREA OF AEGIALIA AND KALAVRYTA (NORTH PELOPONNESUS)


Κ. Τρίκολας
A. Αλεξούλη-Λειβαδίτη
Abstract

The alpine nappe sequence of the wider area of Aegialia and Kalavryta (Aegion sheet) is comprised of 3 alpine units, which from the lower to the upper are: (i) Arna unit, which consists of phyllites and quartzite series, (ii) Tripolis unit that consists of Tyros beds, neritic carbonate sequence and flysch and (iii) Pindos, unit which is represented with all its formations from the Triassic clastic formation at the bottom up to the Eocene flysch at the top. Pindos unit is intensively folded and tectonized forming successive thrusts with direction from east to west. The post alpine deposits are distinguished to (i) fluvial, (ii) fluvial-lacustrine, (iii) lacustrine, (iv) fan delta and (v) marine formations. The lacustrine and the fluvial formations outcrop at the south, central and eastern part of the study area, whereas the fluvial-lacustrine formations, the fan delta deposits and the marine deposits outcrop at the northern part. In the study area normal listric and oblique slip faults of great length have been observed striking WNW-ESE and NW-SE. Also, normal, oblique-slip and strike-slip faults have been observed striking NE-SWto N-S, which were which are younger than the former ones (WNWESE). The tectonic structure of the study area is characterized by the presence of horsts, grabens and blocks, which have been tilted towards SE, and S.

Article Details
  • Section
  • Tectonics and Geodynamics
Downloads
Download data is not yet available.
References
Ιωακείμ, Χ., 1991. Στρωματογραφική-Παλυνολογική μελέτης της γεώτρησης. Ι.Π.6 περιοχής Καλαβρύτων. Αδημ. Εκθ. Ι.Γ.Μ.Ε.
Κούκουζας, C, Μπρούσαλης, Ι., Σταμάτης, Α., Βάγιας, Δ., 1978. Γεωλογική-κοιτασματολογική διερεύνηση του Αν. Τμήματος της Λιγνιτοφόρου Λεκάνης Καλαβρύτων. Αδημ. Εκθεση, Ι.Γ.Μ.Ε., Αθήνα.
Κούκουζας, Κ., Βάγιας, Δ., Ξενάκης, Μ., Χατζής, Μ., 1992. Πρόγραμμα Valoren Καλαβρύτων. Αδημ. Τεχνική μελέτη ΕΤΒΑ/ΙΓΜΕ, παρ. Τρίπολης, 68 σελ.
Λέκκας, Σ., Παπανικολάου, Δ., 1978. On the phyllite problem in Peloponnesus. Ann.Geol.Pays. Hell. 29/1, 395-410.
Μπαλτατζής, E., 1983. Συμβολή στη γνώση της γεωλογίας της Πελοποννήσου. Πετρογένεση των μεταμορφωμένων πετρωμάτων της βορείου Πελοποννήσου. Διατριβή επί Υφηγεσία. Αθήνα.
Πουλημένος, Γ., 1991. Τεκτονική ανάλυση και ιζηματολογία του δυτικού τμήματος της Κορινθιακής τάφρου. Διδακτ. Διατριβή Παν/μιο Πατρών. 298 σελ.
Τσόφλιας, Π., 1969. Γεωλογική κατασκευή του βορειότερου τμήματος της Πελοποννήσου (Νομού Αχαίας). Διδακτ. Διατριβή. Annales, Géologiques des Pays Helléniques 21, 654-651.
Τσόφλιας, Π., 1976a. Γεωλογικοί και μορφολογικά! έρευναι εις το όρος Χελμός καθώς και εις την περιοχήν λουσών της επαρχίας Καλαβρύτων (Β. Πελοπόννησος). Δελτίο Ελλην. Γεωλ. Εταιρίας. Τόμος XII, Τεύχος 2, 134-167.
Τσόφλιας, Π., 1976b. Η θέσις των ζωνών Γαβρόβου-Τριπόλεως και Ωλονού-Πίνδου εις το πλαίσιον της γεωτεκτονικής των ελληνίδων οροσειρών: Η παλαιο-ωκεανογραφική των αΓμασία. Διατριβή επί Υφηγεσία. Ε.Μ.Π., 212 σελ.
Τσόφλιας, Π, 1984. Γεωλογικός χάρτης της Ελλάδος φύλλο ΧΑΛΑΝΔΡΙΤΣΑ, κλίμακα 1:50.000, Ι.Γ.Μ.Ε.
Dart, C, Collier, R., Gawthorpe, R., Keller, J. and Nichols, G., 1994. Sequence Stratigraphy of (?) Pliocene-Quaternary Syrift, Gilbert type fan deltas northern Peloponnesus, Greece. Marine and Petroleum Geology II, N.5, 545-560.
De Wever, 1975. Etude géologique des serie apparaisant en fenêtre sous Γ allochtone pindique (serie de Tripolitza et serie epimetamorphique de Zaroukla) Péloponnèse septetrional Grece. These 3eme cycle. Lille 344p.
Dornsiepen, U., Gerolymatos, E., Jacobshagen, V., 1986. Die phyllit-quarzit-serie infenster von Feneos (Nord Peloponnes). Ι.Γ.Μ.Ε. Γεωλ. και Γεωφ. Μελ. Special Issue. 99-105.
Doutsos, T., Kontopoulos, Ν., and Poulimenos, G., 1988. The Corinth-Patras rift as the initial stage of continental fragmentation behind an active island arc (Greece). Basin Research, 1,177-190.
Doutsos, T. and Poulimenos, G., 1992. Geometry and Kinematics of active faults and their seismotectonic significance in the western Corinth-Patras rift (Greece). Jour, of str. Geol. Vol. 14, No 6, 689-699.
Fleury, J. Et Tsoflias, P., 1972. Sur Γ age de la base du flysch de la zone de Gavrovo-Tripolitza en Péloponnèse septentrional. Bull, of the Geol. Soc. of Greece. T.IX. 2, 111-121.
Fleury, J., 1980. Les zones de Gavrovo-Tripolitza et du Pinde-Olonos (Grece continentale et Péloponnèse du Nord). Evolution d' une plate-forme et d' un basin dans leur cadre alpin. These Société Géologique du Nord. Publication No 4.
Flotté, N., 2003. Caracterisation structurale et cinématique d' un rift sur detachment: Le rift de Corinthe-Patras, Grece. These. Univ. de Paris Sud., 197 pp.
Flotté, N., and Sorel, D., 2001. Structural cross sections through the Corinth Patras detachment fault system in Northern Peloponnesus. (Aegean arc. Greece). Bull. Geol. Soc. Greece. Vol. XXXIV. No 1, 235-241.
Katagas, C, Tsolis-Katagas, P. and Baltatzis, E., 1991. Chemical mineralogy and illite crystallinity in low grade metasediments, Zarouchla Group. Northern Peloponnesus, Greece. Mineralogy and Petrology, 44, 57-71.
Meilliez.F., Flament.M., De Wever, P.,1978. Γεωλογικός χάρτης της Ελλάδος, φύλλο Δάφνη, κλίμακα 1:50.000, Ι.Γ.Μ.Ε
Moretti, Ι., Sakellariou, D., Lykousis, V., and Micarelli, L., 2003. The Gulf of Corinth: an active half graben? Journ. of Geodynamics. Article in press.
Mourtzos, T., 1990. Palynologische Untersuchungen zur Palaoklimatologie und Stratigraphie der postorogenen Sedimente des NW Peloponnes. Pb. d thesis. Universität Münster. 179 pp.
Poulimenos, G., Zelilidis, Α., Kontopoulos, N. and Doutsos, T., 1993. Geometry of trapezoidal fan Deltas and their relationship to extensional faulting along the southwestern active Margins of the Corinth rift. Greece. Basin Research, 5, 179-192.
Poulimenos, G., Albers, G. and Doutsos, T., 1989. Neotectonic Evolution of the central Section of the Corinth Graben. Ζ. dt. geol. Hannover. Ges. 40, 173-182.
Poulimenos, G., 1993. Tectonics and sedimentation in the western Corinth graben, Greece. N.Jb.Geol. Palaont. Mh.H.10,607-630.
Seger, M. and Alexander, 1994. Distribution of plio-Pleistocene and Modern coarse-graiden deltas South of the Gulf of the Corinth, Greece. Spec. Pupls.lnt.Ass.Sediment. 20, 37-48.
Sorel, D., 2000. A preistocene and still-active detachment fault and the origin of the Corinth-Patras rift, Greece. Geology. Vol. 28, No 1, 83-86.
Tsoflias, P., 1989. Depots Lacustres du Nord Péloponnèse (Nord de I' Achaie et Γ Ouest de la Corinthie). Bull. de la Société belge de Geologie. 98-1. 47-55.
Xypolias, P. and Doutsos, T. 2000. Kinematics of rock flow in a crustal-scale shear zone implication for the orogenic evolution of the Southwestern Hellenides. Geol. Mag. 137,1, 81-96.
Xypolias, P., 2001. The Theological properties of rocks in a compressional ductile shear zone, Phyllite-Quartzite series, Péloponnèse. Bull, of the Geol. Soc. of Greece Vol. XXXIV. 1, 353-360.
Xypolias, P., Koukouvelas, I., 2001. Kinematic vorticity and strain rate patterns associated with ductile extrusion in the Chelmos Shear Zone (External Hellenides, Greece). Tectonophysics 338, 59-77.
Most read articles by the same author(s)