Βοηθήστε μας να κάνουμε καλύτερη την υπηρεσία eJournals. Αν έχετε χρησιμοποιήσει την υπηρεσία eJournals στο παρελθόν και έχετε κάποια εμπειρία ως προς τη χρήση της, παρακαλούμε αφιερώστε ένα λεπτό και συμπληρώστε το σύντομο ερωτηματολόγιο!

Geodynamics and evolution of the Miocene mineralization in the Cycladic - Pelagonian belt, Hellenides


Published: Jan 1, 2002
Keywords:
Cyclades Pelagonian Laurium Euboea precious metals epithermal mineralisation Late Miocene extension granitoids skarns manto vein magnesite
N. SKARPELIS
Abstract

The paper aims to provide a sound account of the type of Miocene mineralisations in the Cycladic – Pelagonian belt and their relationship with the geodynamic evolution of the area. Skarn and manto types, epithermal precious and base metals mineralisation, and vein magnesite in ultramafics are associated to distinct stages of the geodynamic evolution of the belt. Extensional tectonics favoured their generation. Late stages of extensional tectonics resulted in the formation of vertical to subvertical NW-SE trending fault zones, which were then used as conduits for ascending hydrothermal fluids. The relationship between the geodynamics and the metallogenetic evolution of the belt is discussed on the basis of available data on the geology of four critical areas: Tinos and Mykonos islands, Laurium and Northern Euboea.

Article Details
  • Section
  • Special and Keynote Lectures
Downloads
Download data is not yet available.
References
ALEXOULI-LIVADITI, A. (1978) Combined sulfide ores of Kallianou area, S. Euboea: geology, petrography, ore deposit geology. Thesis, Faculty of Min. & Metal. Eng., Technical University of Athens, 117 p., Athens.
ALTHERR, R. (1981) Zur Petrologie der Miozanen Granitoide der Zentral-agais (Griechenland). Dr. habil. Thesis, Univ. Braunschweig, Germany, 218p.
ALTHERR, R., KREUZER, H., WENDT, I., LENZ, H., WAGNER, G.A., KELLER, J. HARRE, W. & HOHNDORF, A. (1982) A Late Oligocene/Early Miocene high temperature belt in the Attic-Cycladic crystalline complex (SE Pelagonian, Greece). Geol. Jb., E23, 97-164.
AVIGAD, D. & GARFUNKEL, Z. (1989) Low-angle faults below and above a blueschist belt - Tinos island, Cyclades, Greece. Terra Nova 1, 182-187.
AVIGAD, D., BAER, G & HEIMANN, Α. (1998) Block rotations and continental extension in the central Aegean Sea: paleomagnetic and structural evidence from Tinos and Mykonos. E.P.S.L. 157, 23-40.
AVIGAD, D., MATTHEWS, Α., EVANS, B.W. & GARFUNKEL, Z. (1992) Cooling during the exhumation of a blueschist terrane: Sifnos (Cyclades, Greece). European Journal of Mineralogy, 4, 619-634.
BALTATZIS, E. (1981) Contact metamorphism of a calc-silicate hornfels from Plaka area, Laurium, Greece. N. Jb. Miner. Mh. 11,481-488.
BALTATZIS, E. (1996) Blueschist-to-greenschist transition and the P-T path of prasinites from the Lavrion area, Greece. Min. Mag., 60, 551 561.
BAVAY, Ph. & ROMAIN-BAVAY, D. (1980) L' unite de Styra - Ochi. Un ensemble métamorphique de type schistes bleus d' age alpin dans le massif d' Attique - Cyclades (Eubee du sud, Grece). These 3eme Cycle, Univ. Paris Sud, 369 p., Orsay.
BEATY, D.W., CUNNINGHAM, CG, RYE, R.O., STEVEN, TA. & GONZALEZ-URIEN, E. (1986) Geology and Geochemistry of the Deer Trail Pb-Zn-Ag-Au-Cu Manto Deposits, Marysvale District, West-Central Utah. Econ. Geol., 81, 1932-1952.
BLAKE, M.C., JR, BONNEAU, M., GEYSSANT, J., KIENAST, J.R., LEPVRIER, G, MALUSKI, H. & PAPANIKOLAOU, D. (1981) A geologic reconnaissance of the cycladic blueschist belt, Greece. Geological Society of America, 92, 247-254.
BORONKAY, K. & DOUTSOS, T. (1994)Transpression and transtension within different structural levels in the central Aegean region. J. Struct. Geology, 16, 1555-1573
BROECKER, M. (1990) Blueschist-to-greenschist transition in metabasites from Tinos Island, Cyclades, Greece: Compositional control or fluid infiltration? Lithos, 25, 25-39
BROECKER, M. & FRANZ, L. (1994) The Contact Aureole on Tinos (Cyclades, Greece). Part I: Field Relationships, petrography and PT Conditions. Chem. Erde 54, 262-280.
BROECKER, M. & FRANZ, L. (1998) Rb-Sr isotope studies on Tinos Island (Cyclades, Greece): additional time constrains for metamorphism, extent of infiltration-controlled overprinting and deformational activity. Geol. Mag. 135, 369-382,
BROECKER, M. & FRANZ, L. (2000) The contact aureole on Tinos (Cyclades, Greece): tourmaline-biotite geothermometry and Rb-Sr geochronoloy. Min. and Petrol., 70, 257-283.
BROECKER, M., KREUZER, Α., MATTHEWS, A. & OKRUSCH, M. (1993) 40Ar/39Ar and oxygen isotope studies of polymetamorphism from Tinos Island, Cycladic blueschist belt, Greece. J. metamorphic Geol., 11, 223-240.
BURGATH, K., GRISSEMANN, C, JOHANNES, W., JUNG, D., KNOLKE, H., KOCKEL, F, MAKRIS, J., MOHR, M., MUSSALAM, K. & RASCHKA, H. (1981) On the Genesis of magnesite deposits in Northern Greece. In: Proc. UNESCO International Symposium on Metallogeny of mafic and ultramafic complexes, 3, 226-239.
DABITZIAS, S. (1980) Petrology and Genesis of the Vavdos Cryptocrystalline Magnesite Deposits, Chalkidiki Peninsula, Northern Greece. Econ. Geol., 75, 8, 1138-1151.
DABITZIAS, S. (1981) Additional evidence and a synopsis on the origin of the magnesite deposits in the Vavdos district, Northern Greece. In: Proc. UNESCO International Symposium on Metallogeny of mafic and ultramafic complexes, 3, 269-283.
DURR, S. & ALTHERR, R. (1979) Existence des klippes d' une nappe composite neogene dans Γ ile de Myconos / Cyclades (Grece). Rapp. Comm. int. Mer Medit., 25/26/2a, 33-34.
DURR, St., ALTHERR, R., KELLER, J., OKRUSCH, M. & SEIDEL, E. (1978) The Median Aegean Crustalline Belt: stratigraphy, structure, metamorphism, magmatism. In: Alps, Apennines, Hellenides (eds Closs, H., Roeder, D.H. & Schmidt, K), 455-477. Schweizerbart, Stuttgart.
ECONOMOU, M., SKOUNAKIS, S. & PAPATHANASIOU, C. (1981) Magnetite deposits of skarn type from the Plaka area of Laurium, Greece. Chemie der Erde 40, 241-252.
ENGEL, M. & REISCHMANN, T. (1999) Geochronology of the pre-Alpine Basement in the Central Cyclades, Greece. EUG 10, Strasbourg, Abstract volume, 806.
FAURE, M. & BONNEAU, M. (1988) Données nouvelles sur Γ extension neogene de Γ Egee: la deformation ductile du granite miocene de Mykonos (Cyclades, Grece). C. R. Acad. Sci. Paris, 307, 1553-1559.
FYTIKAS, M., INNOCENTI, F, MANETTI, P, MAZZUOLI, R., PECCERILLO, A. & VILLARI, L. (1984) Tertiary to Quaternary evolution of volcanism in the Aegean region. In: DIXON, J.E. & ROBERTSON, A.H.F (eds). The geological evolution of the eastern Mediterranean. Geological Society, Special Publication, 17, 687-699.
GARTZOS, E. (1986) On the genesis of cryptocrystalline magnesite deposits in the ultramafic rocks North Evia. PhD Thesis, ΕΤΗ Zurich, 195 p.
GARTZOS, E. (1990) Carbon and oxygen irotope constraints on the origin of magnesite deposits, North Evia (Greece). Schweiz. Mineral. Petrogr. Mitt. 70, 67-72.
GOLIGHTLY, J.P. (1981) Nickeliferous Latente Deposits, Economic Geology 75lh Anniversary Volume, 710- 735.
KALOGEROPOULOS, S. & MITROPOULOS, P. (1983) Fluid inclusion characteristics of fluorite from Laurium (Greece). Ann. Geol. Pays Hell., 31, 130-135.
KATSIKATSOS, G. (1980) Geological map, sheet LIMNI. scale 1:50.000,1.G.M.E., Athens.
KATSIKATSOS, G., MIGIROS, G., TRIANTAFYLLIS, E. & METTOS, A. (1986) Geological structure of internal Hellenides (E. Thessaly - SW Macedonia, Euboea - Attica - Northern Cyclades Islands and Lesbos). Geol. & Geoph. Res., Special Issue, I.G.M.E., 191-212, Athens.
KATZIR, Y., MATTHEWS, Α., GARFUNKEL, Z. & SCHLIESTEDT, M. (1996) The tectono-metamorphic evolution of a dismembered ophiolite (Tinos, Cyclades, Greece). Geol. Mag. 133, 237-254.
KISSEL, C. & LAJ, C. (1988) The Tertiary geodynamical evolution of the Aegean Arc: a paleomagnetic reconstruction. Tectonophysics, 146, 183-201.
KOCKEL, F & MOLLAT, H. (1976) Untersuchungen an der Magnesitvererzungen in der westlichen Chalkidiki (Ν. Griechenland). Geol. Jahrb. 16, 29-57.
KORNBROBST, J., KIENAST, J.R. & VILMINOT, J.-C. (1979) The high-pressure assemblages at Milos, Greece. Contrib. Mineral. Petrol., 69, 49-63.
LAHTI, H.R. & GOVETT, G.J.S. (1981) Primary and secondary halos in weathered and oxidized rocks - An exploration study from Myconos, Greece. J. Geochem. Explor., 16, 27-40.
LASCHEK, D. (1982) Geochemische- und Isotopenuntersuchungen zur Genese der Magnesitlagerstatten Mitteleuboeas, Griechenland. Unpublished Diplomwork, Universität Karlsruhe, 83p.
LEE, J. & LISTER, S. G. (1992) Late Miocene ductile extension and detachment faulting, Mykonos, Greece. Geology, 20, 121-124.
LELEU, M. & NEUMMAN, M. (1969) L âge des formations d' Attique: du paleozoique au mesozoique. C. R. Ac. Sci. Paris, 268, 1361-1363.
LELEU, M., MORIKIS, A. & PICOT, P. (1973) Sur des mineralisations de type skarn au Laurium (Greece). Mineral. Deposita, 8, 259-263.
LIPS, A.L.W. (1998) Temporal constraints on the kinematics of the destabilization of an orogen; syn- to postorogenic extensional collapse of the Northern Aegean region. PhD Thesis, University of Utrecht, Geologica Ultrajectina 167, 220p.
LIPS, A.L.W., WIJBRANS, J.R. & WHITE, S.H. (1999) New insights from 40Ar/39Ar laserprobe dating of white mica fabrics from the Pelion massif, Pelagonian Zone, Internal Hellenides, Greece: implications for the timing of metamorphic episodes and tectonic events in the Aegean region. In: Durand, Β., Jolivet, L., Horvath, F. &Seranne, M. (eds), Geological Society, London, Special Publication No 156, 457-474.
MAKSIMOVIC, Z. & DANKIC, A. (1984) Mercury in Neogene hydrothermal systems in the Balkan Peninsula and genesis of magnesites. Proc. 6lh Quadrennial IAGOD Symposium, 149-153.
MARAKIS, G. (1968) Remarks on the age of sulfide mineralisation in Cyclades area. Ann. Geol. Pays Hellen., 19, 695-700.
MARINOS, G. (1971) On radiometric dating of rocks of Greece, Ann. Geol. Pays Hellen., 23, 175-182.
MARINOS, G. & MAKRIS, J. (1975) Geological and geophysical considerations of new mining possibilities in Laurium, Greece. Ann. Geol. Pays Hellen., 27, 1-10.
MARINOS, G. & PETRASCHECK, W.E. (1956) Laurium. Geological and Geophysical Research, Institute for Geology and Subsurface Research, IV, 1, 246p.
MASTRAKAS, N. & SEYMOUR, St., K. (2000) Geochemistry of Tinos granite: A window to the Miocene microplate tectonics of the Aegean region. N. Jb. Miner. Abh. 175, 295-315
MELIDONIS, N. (1980) The geological structure and ore deposit geology of Tinos island, Cyclades, Greece. I.G.M.E., Geol. & Geoph. Res. 13, 1-80, Athens.
MORRIS, A. & ANDERSON, M. (1996) First palaeomagnetic results from the Cycladic Massif, Greece, and their implications for Miocene extension directions and tectonic models in the Aegean. E.P.S.L. 142, 397-408.
MOUNTRAKIS, D. (1986) The Pelagonian zone in Greece: a polyphase-deformed fragment of the Cimmerian Continent and its role in the geotectonic evolution of the Eastern Mediterranean. J. Geol. 94, 335-347.
OKRUSCH, M. & BROECKER, M. (1990) Eclogites associated with high-grade blueschists in the Cycladic archipelago, Greece: a review. Eutopean Journal of Mineralogy, 2, 451-478.
PAPANIKOLAOU, D. ( 1987) Tectonic evolution of the Cycladic blueschist belt (Aegean sea, Greece). In: Chemical Transport in Metasomatic Processes. Helgeson, H.C. (ed.), 429-450, Reidei Publishing Company.
PAPANIKOLAOU, D. & SYSKAKIS, D. (1991) Geometry of acid intrusives in Plaka, Laurium and relation between magmatism and deformation. Bull. Geol. Soc. Greece, 25, 1, 355-368.
PAPASTAMATIOU, I. (1963) Sur la presence des roches sedimentaires d' age pre-triassic a Myconos. C.R.Ac. Sc, 256, 5167-69, Paris.
PAPASTAVROU, S. & PARITSIS, S. (1990) Volcanic hosted W-mineralization on the island of Tinos, Cyclades, Greece. Proceedings IESCA 1990, Savascin, M.Y. & Eronat, A.H. (ed.) 2, 59-73.
PATZAK, M. OKRUSCH, M. & KREUZER, H. (1994) The Akrotiri Unit on the island of Tinos, Cyclades, Greece, witness to a lost terrane of late Cretaceous age. N. Jb. Geol. Palaeontol. Abh 194, 211-252.
PE-PIPER, G. & PIPER, D.J.W. (1994) Miocene magnesian andésites and dacites, Evia, Greece: adakites associated with subducting slab detachment and extension. Lithos, 31, 125-140.
POHL, W. (1990) Genesis of Magnesite Deposits - Models and Trends. Geol. Rundschau, 79, 2, 291-299.
ROBERTSON, A.H.E (1991) Origin and emplacement of an inferred late Jurassic subduction-accretion complex, Euboea, eastern Greece. Geol. Mag. 128 (1), 27-41.
SALEMINK, J. (1985) Skarn and Ore formation at Seriphos, Greece, as a consequence of granodiorite intrusion. Geologica Untrajectina, Univ. Utrecht, No 40, 231 p.
SCHLIESTEDT, M., ALTHERR, R. & MATTHEWS, A. (1987) Evolution of the cycladic crystalline complex: petrology, isotope geochemistry and geochronoloy. In: Chemical Transport in Metasomatic Processes, Helgeson, H.C. (ed.), 389-428, Reidei Publishing Company.
SHERMER, E., LUX, D. & BURCFEIL, B.C. (1989) Age and tectonic sugnificance of metamprphic events in the Mt. Olympos region, Greece. Bull. Geol. Soc. Greece, 28, 1, 13-27.
SKARPELIS, Ν. (1997) Eocene nickel laterite deposits in Greece and Albania. In: Mineral Deposits, Papunen (ed.), 503-506, Balkema, Rotterdam.
SKARPELIS, N. & AVIGAD, D. (2000) Mineralisation associated with back-arc extension in the central Aegean region. ABCD-GEODE 2000 Workshop, Abstracts Vol., p. 77, Borovets, Bulgaria.
SKARPELIS, N., KYRIAKOPOULOS, K. & VILLA, (1992) Occurrence and 40Ar/39Ar dating of a granite in Thera (Santorini, Greece). Geol. Rundschau 81,3, 729-735.
SKARPELIS, N. & LIATI, A. (1990)The prevolcanic basement of Thera at Athinios: Metamorphism, Plutonism and Mineralisation. Proc. 3rd International Gongress "Thera and the Aegean world", Hardy, D. A. (ed.), The Thera Foundation, London, 2, 172-182.
SPRAY, J.G. & RODDICK, J.C (1980) Petrology and 40Ar/39Ar Geochronology of some Hellenic Sub-Ophiolite Metamorphic Rocks. Contrib. Mineral. Petrol. 72, 43-55.
STOURAITI, CH. & MITROPOULOS, P. (1999) Variation in amphibole composition from the Serifos intrusive complex (Greece), under magmatic and hydrothermal conditions. An application of hornblende geobarometry. Bull. Geol. Soc. Greece, 33, 39-50.
THUIZAT, R., WHITECHURCH, H., MONTIGNY, R. & JUTEAU, Τ ( 1981) K-Ar dating of some infra-ophiolitic metamorphic soles from the Eastern Mediterranean: New evidence for oceanic thrustings before obduction. E.P.S.L., 52, 302-310.
TOMBROS, S. & SEYMOUR, St., K. (1998) Applied geothermometry of the hydrothermal Au-Ag vein mineralization, Apigania, Tinos. Bull. Geol. Soc. Greece, 32, 3, 165-172.
VAVASSIS, I., DE BONO, Α., STAMPFLI, G.M., GIORGIS, D., VALLOTON, A. & AMELIN, Y. (2000) U-Pb and Ar-Ar geochronological data from the Pelagonian basement in Evia (Greece): geodynamic implications for the evolution of Paleotethys. Schweiz. Mineral. Petrogr. Mitt., 80, 21-43.
WALCOTT, C.R. (1998) The Alpine Evolution of Thessaly (NW Greece) and late Tertiary Aegean kinematics. PhD Thesis, University of Utrecht, Geologica Ultrajectina 162, 176p.
WIJBRANS, J.R. & McDOUGALL, I. (1988) Metamorphic evolution of the Attic-Cycladic metamorphic belt on Naxos (Cyclades, Greece). J. Metam. Petrol., 6, 571-594.
Most read articles by the same author(s)