Βοηθήστε μας να κάνουμε καλύτερη την υπηρεσία eJournals. Αν έχετε χρησιμοποιήσει την υπηρεσία eJournals στο παρελθόν και έχετε κάποια εμπειρία ως προς τη χρήση της, παρακαλούμε αφιερώστε ένα λεπτό και συμπληρώστε το σύντομο ερωτηματολόγιο!

Review essay: Shuttered experiences and revolution; A. Agathangelou and N. Soguk, (eds), Arab Revolutions and World Transformations


Published: Oct 5, 2014
Keywords:
post-colonial ‘Arab Spring’ resistance democracy revolution glocal social movements social poetics and aesthetics dignity transindividual affect cosmopolitics
Michalis Bartsidis
Fotini Tsibiridou
Abstract

This review essay involves a critical presentation and reflection of the volume edited by Anna Agathangelou and Nerzat Soguk entitled Arab Revolutions and World Transformations (London: Routledge, 2013). This volume contributes to the enrichment of the problematic regarding the Arab uprisings and opens up a discussion on three basic issues: firstly, revolution within the framework of postcolonial critique; secondly, the encounters between the local and the global; and lastly on the impact of social poetics and aesthetics of people as agents, beyond dominant orientalised discourses and representations of otherness. Under the lens of political anthropology and philosophy, this review essay introduces to these critical approaches an additional focus, that of the concept of “dignity”. Its ethical dimension should remind us of the importance of affect on the building of the universally posed political questions concerning democracy, revolution, social movements, citizenship and civic virtue.

 

Article Details
  • Section
  • BOOK REVIEWS
Downloads
Download data is not yet available.
References
Abu Lughod, Lila. Dramas of Nationhood: The Politics of Television in Egypt. Chicago: Chicago University Press, 2001.

Ahmed, Sara. The Cultural Politics of Emotion. Edinburgh: Edinburgh University Press, 2004.

Ambrust, Walter. “The Revolution Against Neoliberalism.” Jadaliyya. 23 February 2011. http://www.jadaliyya.com/pages/index/717

Amin, Samir. “An Arab Spring time?” Pambazuka News 534 (8 June 2011). http://www.pambazuka.org/en/category/features/73902

Anjum, Ovamir. “Islam as a Discursive Tradition: Talal Asad and his Interlocutors.” Comparative Studies of South Asia, Africa and Middle East 27/3 (2007): 656-672.

Asad, Talal. “Reconfigurations of Law and Ethics in Colonial Egypt.” In Formations of the Secular. Christianity, Islam, Modernity. Stanford: Stanford University Press, 2003, 205-257.

Asad, Talal. “Thinking about the Secular Body, Pain, and Liberal Politics.” Cultural Anthropology 26/4 (2011): 657–675.

Asad, Talal. The Idea of an Anthropology of Islam. Washington: Center for Contemporary Arab Studies, Georgetown University, 1986.

Asef, Bayat. Life as Politics: How Ordinary People Change the Middle East. Stanford: Stanford University Press, 2010.

Badiou, Alain. The Rebirth of History: Times of Riots and Uprisings. London: Verso, 2012.

Balibar, Étienne. “Historical Dilemmas of Democracy and Their Contemporary Relevance for Citizenship.” Rethinking Marxism 20/4 (2008): 522-538.

Balibar, Étienne. Saeculum: Culture, religion, idéologie. Paris: Galilée, 2012.

Balibar, Étienne. Spinoza and Politics, translated by Peter Snowdon. London: Verso, 1998.

Bartsidis, Michalis, and Fotini Tsibiridou. “Η επιστροφή της «πολιτικής ηθικής»: παγκοσμιοτοπικά κινήματα «αξιοπρέπειας»” [The return of “political ethics”: Glocal grassroots “dignity”movements], Θέσεις 126 (2014): 43-74.

Bartsidis, Michalis. “Transindividualità e alterità a Balibar,” in Strategiedelle relazione. Riconoscimento, transindividuale, alterità, edited by Nicola Marcucci and Luca Pinzolo, 132-148. Rome: Meltemi, 2010.

Bartsidis, Michalis, ed. Διατομικότητα. Κείμενα για μια οντολογία της σχέσης.[Transindividuality, Essays for an ontology of relation] transl. Loukia Mano- Christidis. Athens: Nisos, 2014.

Benhabib, Seyla. Dignity in Adversity: Human Rights in Troubled Times. Cambridge: Polity Press, 2011.

Brown, Gavin, and Jenny Pickerill. “Space for Emotion in the Spaces of Activism.” Emotion, Space and Society 2/1 (2009): 24-35.

Brown, Wendy. “Neo-liberalism and the End of Liberal Democracy.” Theory & Event 7/1 (2003): http://muse.jhu.edu/journals/theory_and_event/v007/7.1brown.html

Chakrabarty, Dipesh. Provincializing Europe: Postcolonial Thought and Historical Difference. Princeton: Princeton University Press, 2000.

Cheah, Pheng, ed. Cosmopolitics: Thinking and Feeling beyond the Nation. Mineapolis: University of Minnesota Press, 1998.

Comaroff, Jean, and John Comaroff. Theory from the South: or How Euro-America is Evolving Toward Africa. London: Paradigm Press, 2012.

Dabashi, Hamid. “Zizek and Gaddafi: Living in the Old World.” 1 September 2011. http://www.aljazeera.com/indepth/opinion/2011/08/201183113418599933.html

Dabashi, Hamid. The Arab Spring: The End of Postcolonialism. London: Zed Books, 2012.

De la Cadena, Marisol. “Indigenous Cosmopolitics in the Andes: Conceptual Reflections beyond ‘Politics’,” Cultural Anthropology 25/2 (2010): 334-370.

Deleuze, Gilles, and Felix Guattari. A Thousand Plateaus. Minneapolis: University of Minnesota Press, 1987.

Douzinas, Costas. Philosophy and Resistance in the Crisis: Greece and the Future of Europe. Cambridge: Polity Press, 2013.

Federici, Silvia. “Precarious Labor: A Feminist Viewpoint.” Of Whirlwinds: Metaphor, Purpose, Intersections. Accessed 5 November 2014, http://inthemiddleofthewhirlwind.wordpress.com/precarious-labor-a-feminist-viewpoint/

Federici, Silvia. Caliban and the Witch: Women, the Body and Primitive Accumulation. New York: Autonomedia, 2005.

Geertz, Clifford. “‘From the Native’s Point of View’: On the Nature of Anthropological Understanding,” in Local Knowledge: Further Essays in Interpretive Anthropology. New York: Basic Books, 1983, 55-70.

Gourgouris, Stathis. “Uprising in Egypt: Withdrawing Consent,” http://blogs.ssrc.org/tif/2011/02/15/withdrawing-consent/

Haenni, Patrick. L’Islam du marché: L’Autre revolution conservatrice. Paris: Seuil, 2005.

Hardt, Michael, and Antonio Negri, Multitude. London: Hamish Hamilton, 2004.

Hirschkind, Charles. “Beyond Secular and Religious: An Intellectual Genealogy of Tahrir Square.” American Ethnologist 39/1 (2012): 49-53.

Hirshkind, Charles. “Civic Virtue and Religious Reason: An Islamic Counterpublic.” Cultural Anthropology 16/1 (2001): 3-34.

Hirshkind, Charles. “Is There a Secular Body?” Cultural Anthropology 26/4 (2011): 633–647.

Kazam, Azza. “Reclaiming Dignity: Arab Revolutions of 2011.” Anthropology News 52/5 (2011): 19.

Kepel, Gilles. Passion arabe: Journal 2001-2013. Paris: Gallimard, 2013.

Mahmood, Saba. “Religious Reason and Secular Affect: An Incommensurable Divide?” Critical Inquiry 35/4 (2009): 836-862.

Mahmood, Saba. “The Architects of the Egyptian Uprising and the Challenges Ahead.” Jadaliyya, 14 February 2011. www.jadaliyya.com/pages/index/645/

Massad, Joseph. “The future of the Arab uprisings.” 18 May 2011. http://www.aljazeera.com/indepth/opinion/2011/05/201151885013738898.html

Mauss, Marcel. “A Category of the Human Mind: The Notion of Person; the Notion of Self.” In The Category of the Person: Anthropology, Philosophy, History, edited by Michael Carrithers, Steven Collins and Steven Lukes, 1-25. Cambridge: Cambridge University Press, 1985.

Memmi, Albert. Decolonization and the Decolonized, translated by Robert Bononno. Minneapolis: University of Minnesota Press, 2006.

Nancy, Jean-Luc. The Truth of Democracy. New York: Fordham University Press, 2010.

Pink, Joana, ed. Muslim Societies in the Age of Mass Consumption: Politics, Culture and Identity between the Local and the Global. Newcastle: Cambridge Scholars, 2009.

Rancière, Jacques. Disagreement: Politics and Philosophy. Minneapolis: University of Minnesota Press, 2004.

Rancière, Jacques. Hatred of Democracy, translated by Steve Corcoran. London: Verso, 2007.

Roudometof, Victor. “Transnationalism, Cosmopolitanism, and Glocalization” Current Sociology 53/1 (2005): 113–135.

Roy, Olivier. “The Transformation of the Arab World.” Journal of Democracy 23/3 (2012): 5-18.

Said, Edward. Orientalism. New York: Pantheon Books, 1978.

Schielke, Samuli. “Ambivalent Commitments: Troubles of Morality, Religiosity and Aspiration among Young Egyptians.” Journal of Religion in Africa 39/2 (2009): 158-185.

Schielke, Samuli. “Boredom and Despair in Rural Egypt” Contemporary Islam 2/3 (2008): 251-270.

Schielke, Samuli. “Second thoughts about the anthropology of Islam, or how to make sense of grand schemes in everyday life,” ZMO Working Paper No. 2 (2010). http://www.academia.edu/4347204/Schielke_Samuli_2010 Paper_No.2_2010_, Working Paper.

Shahine, Selim H. “Youth and the Revolution in Egypt.” Anthropology Today 27/2 (2011): 1-3.

Sitrin, Marina. “Occupy Trust: The Role of Emotion in the New Movements.” Fieldsights–Hot Spots, Cultural Anthropology Online, 14 February 2013, http://www.culanth.org/fieldsights/76-occupy-trust-the-role-of-emotion-in-the-new-movements

Sitrin, Marina. Everyday Revolutions: Horizontalism and Autonomy in Argentina. London: Zed Books, 2012.

Spinoza, Barouh. Ethics, in The Collected Writings of Spinoza, vol 1, translated by Edwin Curley. Princeton: Princeton University Press, 1985.

Spinoza, Barouh. Political Treatise, translated by Samuel Shirley; introduction and notes by Steven Barbone and Lee Rice. Indianapolis: Hackett, 2000.

Stengers, Isabelle. Cosmopolitiques, vols 1-7. Paris: La Decouverte, 1996-7.

Tsibiridou, Fotini, and Michalis Bartsidis. “ ‘Dignity’ as glocal civic virtue: Redefining democracy in the era of neoliberal governmentality”, in Arab Revolutions and Beyond, edited by Sabah Alnasseri (ed.) Routledge (forthcoming).

Tsibiridou, Fotini. “Life Style and Consumerism in the Muslim World: Neoliberal Biopolitics and Islamist Experiences”, in Semiotics of the Everyday, edited by Lia Yoka and Grigoris Paschalidis. Newcastle: Cambridge Scholars Publishing (forthcoming)

Winegar, Jessica. “The Privilege of Revolution: Gender, Class, Space, and Affect in Egypt.” American Ethnologist 39/1 (2012): 67-70.

Žižek, Slavoj. “Too much democracy?”, 14 April 2013. http://www.lacan.com/toomuch.htm