| More

Αμερικανικός ηγεμονισμός και ανάδυση νέων περιφερειακών δυνάμεων: Ανακατατάξεις στο σύγχρονο διεθνές σύστημα;

Views: 1882 Downloads: 1998
Ευαγόρας Λ Ευαγόρου
Ευαγόρας Λ Ευαγόρου

Περίληψη


Η ανάδυση περιφερειακών δυνάμεων, που επιδιώκουν να ανταγωνιστούν την ηγεμονία των ΗΠΑ σε περιφερειακό επίπεδο, είναι το κρισιμότερο χαρακτηριστικό του διεθνούς συστήματος σήμερα. Ο ανταγωνισμός για επιπρόσθετη ισχύ μεταξύ μεγάλων δυνάμεων δύναται να μεταβάλει τον μεταξύ τους συσχετισμό ισχύος. Βάσει μιας συστημικής θεωρίας των διεθνών σχέσεων, αυτήν του δομικού ρεαλισμού, που έχει επίκεντρό της το διακρατικό ανταγωνισμό με όρους ισχύος, εξετάζεται ο βαθμός των διεθνολογικών αναπροσαρμογών σε κρίσιμες γεωγραφικές περιοχές του πλανήτη, όπως η νοτιοανατολική Ασία και η ευρωπαϊκή ήπειρος. Ακόμη, εξετάζεται ο ρόλος της ομάδας κρατών BRICS ως επίδοξων ανταγωνιστών των ΗΠΑ.

Λέξεις κλειδιά


Διεθνές σύστημα και ανταγωνισμός ισχύος; ΗΠΑ; κράτη BRICS; ευρωπαϊκές δυνάμεις; νοτιοανατολική Ασία

Πλήρες Κείμενο:

PDF

Αναφορές


Allison, Graham και Philip Zelikow. 2006, Η Κρίση της Κούβας: Η Ουσία της Απόφασης, Αθήνα: Παπαζήσης.

Baylis, John. 2013, Διεθνής και Παγκόσμια Ασφάλεια, στο Η Παγκοσμιοποίηση της Διεθνούς Πολιτικής: Μια Εισαγωγή στις Διεθνείς Σχέσεις, John Baylis, Steve Smith και Patricia Owens, επιμ., 5η έκδοση, Θεσσαλονίκη: Επίκεντρο, σσ. 320-340.

Best, Edward και Thomas Christiansen. 2009, Περιφερειακή Οργάνωση στις Διεθνείς Υποθέσεις, στο Η Παγκοσμιοποίηση της Διεθνούς Πολιτικής: Μια Εισαγωγή στις Διεθνείς Σχέσεις, John Baylis, Steve Smith και Patricia Owens, επιμ., 5η έκδοση, Θεσσαλονίκη: Επίκεντρο, σσ. 590- 610.

Bull, Hedley. 2001, Η Άναρχη Κοινωνία: Μελέτη της Τάξης στην Παγκόσμια Πολιτική, Αθήνα: Ποιότητα.

Cohn, Theodore H. 2009, Διεθνής Πολιτική Οικονομία: Θεωρία και Πράξη, Αθήνα: Gutenberg.

Gilpin, Robert. 2002, Παγκόσμια Πολιτική Οικονομία: Η Διεθνής Οικονομική Τάξη, Αθήνα: Ποιότητα.

Gilpin, Robert. 2006, Πόλεμος και Αλλαγή στη Διεθνή Πολιτική, 2η έκδοση, Αθήνα: Ποιότητα.

Heywood, Andew. 2013, Διεθνείς Σχέσεις και Πολιτική στην Παγκόσμια Εποχή, Αθήνα: Κριτική.

Mearsheimer, John J. 2006, Η Τραγωδία της Πολιτικής των Μεγάλων Δυνάμεων, Αθήνα: Ποιότητα.

Waltz, Kenneth N. 2011, Θεωρία Διεθνούς Πολιτικής, Αθήνα: Ποιότητα.

Watson, Adam. 2006, Η Εξέλιξη της Διεθνούς Κοινωνίας: Μια Ιστορική Συγκριτική Ανάλυση, Αθήνα: Ποιότητα.

Ήφαιστος, Παναγιώτης. 1998, Η Στρατηγική και η Διπλωματία των Μεγάλων Ευρωπαϊκών Δυνάμεων, Αθήνα: Ποιότητα.

Ιατρίδης, Ο. Ιωάννης. 2008, Ο Ψυχρός Πόλεμος και η Μεταψυχροπολεμική Περίοδος, στο Διεθνείς Σχέσεις: Σύγχρονη Θεματολογία και Προσεγγίσεις, Δημήτρης Τριανταφύλλου, Κώστας Υφαντής και Ευάνθης Χατζηβασιλείου, επιμ. Αθήνα: Παπαζήσης, σσ. 88-110.

Κοτζιάς, Νικόλαος. 2013, Ελλάδα Αποικία Χρέους: Ευρωπαϊκή Αυτοκρατορία και Γερμανική Πρωτοκαθεδρία, 3η έκδοση, Αθήνα: Πατάκης.

Κουσκουβέλης, Ηλίας. 2004, Εισαγωγή στις Διεθνείς Σχέσεις, Αθήνα: Ποιότητα.

Παπασωτηρίου, Χαράλαμπος. 2008, Η Διεθνής Πολιτική στον 21ο Αιώνα, Αθήνα: Ποιότητα.

Πλατιάς, Αθανάσιος. 1999, Διεθνείς Σχέσεις και Στρατηγική στον Θουκυδίδη, Αθήνα: Εστία.

Σπυρόπουλος, Γιώργος. 2010, Διεθνείς Σχέσεις, Ρεαλιστική Προσέγγιση: Θεωρία και Πράξη, Αθήνα: Ποιότητα.

Ambrosio, Thomas. 2005, Challenging America’s Global Preeminence: Russia’s Quest for Multipolarity, Farnham και Burlington: Ashgate.

Bandow, Doug. 2011, Why are U.S. troops still in Korea?, http://www.forbes.com/sites/dougbandow/2011/05/03/why-u-s-troops-still-in-korea/ accessed 18 November 2015.

Beckhusen, Robert. 2015, Get Ready, ISIS: France’s Armed Forces Back a Lethal Punch, http://nationalinterest.org/blog/the-buzz/get-ready-isis-frances-armed-forces-pack-lethal-punch-14359 accessed 26 November 2015.

Beeson, Mark. 2009, Hegemonic Transition in East Asia? The Dynamics of Chinese and American Power, Review of International Studies 35(1), pp. 95–112.

Beeson, Mark και Nick Bisley, επιμ. 2013, Issues in 21st Century World Politics, second edition, Basingstoke και New York: Palgrave Macmillan.

Behuria, Ashok K. και Sumita Kumar. 2013, The Army of Pakistan: Dominant by Default, στο India’s Neighbourhood: The Armies of South Asian, Vishal Chandra, επιμ., New Delhi: Pentagon Press, pp. 121-144.

Brands, Hal. 2011, Evaluating Brazilian Grand Strategy under Lula, Comparative Strategy 30(1), pp. 28-49.

Bremmer, Ian. 2015, Superpower: Three Choices for America’s Role in the World, New York: Portfolio Penguins.

Brzezinski, Zbigniew. 2016, The Grand Chessboard: American Primacy and Its Geostrategic Imperatives, New York: Basic Books.

Cheru, Fantu. και Cyril Obi, επιμ. 2010, The Rise of China and India in Africa. London and New York: Zed Books.

Chyong, Chi-Kong και Vessela Tcheneva. 2015, Europe’s Vulnerability on Russian Gas,http://www.ecfr.eu/article/commentary_europes_vulnerability_on_russian_gas accessed 16 November 2015.

Cohen, Ariel. 2007, Europe’s Strategic Dependence on Russian Energy, Backgrounder, No. 2083, 5 November.

Coker, Christopher. 2015, The Improbable War: China, The United States and the Continuing Logic of Great Power Conflict, New York: Oxford University Press.

Crawford, Beverly. 2007, Power and German Foreign Policy: Embedded Hegemony in Europe, Basingstoke and New York: Palgrave Macmillan.

Dor, Αlexander. 2015, The North Korea’s growing isolation, http://thediplomat.com/2015/09/north-koreas-growing-isolation/ accessed 16 November 2015.

Dreher, Axel και Nathan M. Jensen. 2007, Independent Actor or Agent? An Empirical Analysis of the Impact of US Interests on International Monetary Fund Conditions, Journal of Law and Economics 50(1), pp. 105-124.

Dumas, Lloyd J. 1990, Economic Power, Military Power, and National Security, Journal of Economic Issues 24(2), pp. 653-661.

Evaghorou, Evaghoras L. 2016, BRICS States New Development Bank: Challenges and Controversies for the Global Political Economy System, International Journal of Diplomacy and Economy 3(1), pp. 59-74.

Fawcett, Louise και Andrew Hurrell, επιμ. 1995, Regionalism in World Politics: Regional Organization and International Order, Oxford: Oxford University Press.

Ferguson, Niall και Moritz Schularick. 2009, The End of Chimerica, Working Paper 10-037, Harvard Business School.

Flikke, Geir. 2012, Russia – A BRIC State?, Norwegian Institute of International Affairs, Policy Brief 8.

Friedberg, Aaron L. 2005, The Future of US-China Relations: Is conflict Inevitable?, International Security 30(2), pp. 7-45.

Gamble, Andrew και Anthony Payne. 1996, Regionalism and World Order, Basingstoke: MacMillan Press.

Ganguly, Sumit. 2013, Conflict Unending: India-Pakistan Tensions Since 1947, New York: Columbia University Press.

Gilpin, Robert. 1987, The Political Economy of International Relations, Princeton: Princeton University Press.

Gilson, Julie. 2002, Asia Meets Europe: Interregionalism and the Asia-Europe Meeting, Cheltenham and Northampton, MA: Edward Elgar Publishing.

Grieco, Joseph Robert Powell και Duncan Snidal. 1993, The Relative-Gains Problem for International Cooperation, American Political Science Review 87(3), pp. 729-743.

Griffith-Jones, Stephany. 2014, A BRICS Development Bank: A dream coming true?. United Nations Conference on Trade and Development: Discussion Papers, No. 215, New York: United Nations.

Haass, Richard. 2017, A World in Disarray: American Foreign Policy and the Crisis of the Old Order, New York: Penguin Press.

Haddick, Robert. 2014, Fire on the Water: China, America, and the Future of the Pacific, Annapolis: Naval Institute Press.

Haibin, Νiu. 2012, BRICS in the Global Governance: A Progressive Force?, http://library.fes.de/pdf-files/iez/global/09048.pdf accessed 15 November 2015.

Hunter, Alan. 2009, Soft Power: China on the Global Stage, The Chinese Journal of International Politics 2(3), pp. 373-398.

Hurrell, Andrew. 2007, On Global Order: Power, Values, and the Constitution of International Society, New York: Oxford University Press.

James, Ηarold. 1996, International Monetary Cooperation since Bretton Woods, Washington, D.C.: International Monetary Fund.

Kahler, Miles. 2013, Rising Powers and Global Governance: Negotiating Change in a Resilient Status Quo, International Affairs 89(3), pp. 711-729.

Karanikolos, Marina, Philipa Mladovsky, Jonathn Cylus, Sarah Thomson, Sanjay Basu, David Stuckler, Johan P. Mackenbach και Martin McKee. 2013, Financial Crisis, Austerity, and Health in Europe, The Lancet 381(9874), pp. 1323-1331.

Kelley, Christopher S. 2012, Rhetoric and Reality? Unilateralism and the Obama Administration, Social Science Quarterly 93(5), pp. 1146-1160.

Kennedy, Paul. 1987, The Rise and Fall of the Great Powers: Economic Change and Military Conflict from 1500 to 2000, New York: Random House.

Kindleberger, Charles P. 1973, The World in Depression, 1929-1939, Berkeley: University of California Press.

Kroening, Matthew, Melissa McAdam και Steve Weber. 2010, Taking Soft Power Seriously, Comparative Strategy 29(5), pp. 412-431.

Kupchan, Charles A. 2012, No One’s World: The West, the Rising Rest, and the Coming Global Turn, New York: Oxford University Press.

Kurlantzick, Joshua. 2007, Charm Offensive: How China’s Soft Power is Transforming the World, New Haven: Yale University Press.

Lal, Rollie. 2006, Understanding China and India: Security Implications for the United States and the World, Westport and London: Praeger Security International.

Lampton, David M. 2013, A New Type of Major-Power Relationship: Seeking a Durable Foundation for US–China Ties, Asia Policy 16(1), pp. 51-68.

Layne, Christopher. 2006α, The Peace of Illusions: American Grand Strategy from 1940 to the Present, Ithaca: Cornell University Press.

Layne, Christopher. 2006β, The Unipolar Illusion Revisited: The Coming End of the United States’ Unipolar Moment, International Security 31(2), pp. 7-41.

Lieber, Robert J. 2014, The Rise of the BRICS and American Primacy, International Politics 51(2), pp. 137-154.

Malone, David M. και Rohan Mukherjee. 2010, India and China: Conflict and Cooperation, Survival 52(1), pp. 137-158.

Matlary, Janne Haaland. 2006, When Soft Power Turns Hard: Is an EU Strategic Culture Possible? Security Dialogue 37(1), pp. 105-121.

Mearsheimer, John J. 1994-5, The False Promise of International Institutions, International Security 19 (3), pp. 5-49.

Murphy, Alexander B. 2006, The Changing Face of US-Europe Relations: Geopolitical Causes and Possible Consequences, GeoJournal 66(4), pp. 285-293.

Naidu, G. V. C. 2004, Whither the Look East Policy: India and Southeast Asia, Strategic Analysis 28(2), pp. 331-346.

Nayak, Νihar. 2013, The Nepal Army at the Crossroads, στο India’s Neighbourhood: The Armies of South Asian, Vishal Chandra, επιμ., New Delhi: Pentagon Press, pp. 97-120.

Nye, Joseph S. Jr. 2005, Soft Power: The Means to Success in World Politics, New York: Public Affairs.

Oatley, Thomas. 2015, A Political Economy of American Hegemony: Buildups, Booms, and Busts, New York: Cambridge University Press.

Oswald, Franz. 2006, Europe and the United States: The Emerging Security Partnership, Westport, Connecticut και London: Preager Security International.

Pant, Harsh V. 2013, The BRICS Fallacy, The Washington Quarterly 36(3), pp. 91-105.

Parello-Plesner, Jonas και Mathieu Duchâtel. 2015, China’s Strong Arm: Protecting Citizens and Assets Abroad, Abington και New York: Routledge.

Peiding, Ji. 2013, BRICS Will Reshape the International Landscape, Foreign Affairs Journal (Beijing), No. 107, pp. 61-70.

Powell, Robert. 1991, Absolute and Relative Gains in International Relations Theory, American Political Science Review 85 (4), pp. 1303-1320.

Roberts, Cynthia. 2011, Building the New World Order BRIC by BRIC, The European Financial Review, February-March, pp. 4-8.

Roth, Ken. 2005, War in Iraq: Not a Humanitarian Intervention, στο Human Rights in ‘War on Terror’, Richard Ashby Wilson, επιμ., New York: Cambridge University Press, pp. 143-156.

Roy, Denny. 2000, Tensions in the Taiwan Strait, Survival 42(1), pp. 76-96.

Santos-Paulino, Amelia U. και G.uanghua Wan, επιμ. 2010, The Rise of China and India: Impacts, Prospects and Implications, Basingstoke και New York: Palgrave Macmillan.

Schelling, Thomas C. 1980, The Strategy of Conflict, Cambridge, MA και London: Harvard University Press.

Scott, David. 2007, Asia Strategic Imperatives of India as an Emerging Player in Pacific, International Studies 44 (2), pp. 123-140.

Shambaugh, David. 1996, Containment or Engagement of China? Calculating Beijing's Responses, International Security 21(2), pp. 180-209.

Shurkin, Michael. 2014, France’s War in Mali: Lessons for an Expeditionary Army, Santa Monica, CA: Rand Corporation.

Stang, Gerald. 2014, China’s Energy Demands: Are They Reshaping the World?, http://www.iss.europa.eu/uploads/media/Brief_12_China_energy.pdf accessed 17 November 2015.

Stent, Angela E. 2000, Russia and Germany Reborn: Unification, the Soviet Collapse, and the New Europe, Princeton: Princeton University Press.

Stokes, Doug. 2014, Achilles’ Deal: Dollar Decline and US Grand Strategy after the Crisis, Review of International Political Economy 21(5), pp. 1071-1094.

Stuenkel, Oliver. 2014, Emerging Powers and Status: The Case of the First BRICs Summit, Asian Perspective 38(1), pp. 89-109.

Su, Steven Wei. 2005, The Territorial Dispute Over the Tiaoyu/Senkaku Islands: An Update, Ocean Development and International Law 36(1), pp. 45-61.

Taylor, Paul και Ingrid Melander. 2014, Diminished France Loses Influence in Europe, http://uk.reuters.com/article/2014/06/13/uk-france-eu-insight-idUKKBN0EO0EH20140613 accessed 16 November 2015.

The International Institute for Strategic Studies. 2015, The Military Balance: The Annual Assessment of Global Military Capabilities and Defence Economics 2015, London: The International Institute for Strategic Studies.

Triplett, William C. 2004, Rogue State: How a Nuclear North Korea Threatens America, Washington D.C.: Regnery Publishing.

Van Evera, Stephen. 1999, Causes of War: Power and the Roots of Conflict, Ithaca και London: Cornell University Press.

Walt, Stephen. 2005, Taming American Power: The Global Response to US Primacy, New York: W.W. Norton.

Wasim, Mohd. 2010, China-India Border Conflict: Recent Perspective, New Delhi: Prashant Publishing House.

Wohlforth, William Curti. 1993, The Elusive Balance: Power and Perceptions During the Cold War, Ithaca and London: Cornell University Press.

Yost, David S. 2000, The NATO Capabilities Gap and the European Union, Survival 42(4), pp. 97-128.

Χing, Li, επιμ. 2014, The BRICS and Beyond: The Political Economy of the Emergence of a New World Order, Farnham και Burlington: Ashgate.

Zakaria, Fareed. 2008. The Post-American World, New York: W. W. Norton.

Zhao, Suisheng. 2017, American Reflections on the Engagement with China and Responses to President Xi’s New Model of Major Power Relations, Journal of Contemporary China 26(106), pp. 489-503.

Zhihai, Xie. 2013, Japan and China Compete for African Markets, http://www.eastasiaforum.org/2013/06/22/japan-and-china-compete-for-african-markets/ accessed 16 November 2015.


Εισερχόμενη Αναφορά

  • Δεν υπάρχουν προς το παρόν εισερχόμενες αναφορές.


Copyright (c) 2018 Ευαγόρας Λ Ευαγόρου

Creative Commons License
Η χρήση του περιεχομένου καθορίζεται από την άδεια Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.