Υποβολές

Λίστα Ελέγχου Προετοιμασίας Υποβολής


Κατά την υποβολή εργασιών στο περιοδικό ή/και συνέδριο, ζητείται από τους Συγγραφείς να επιβεβαιώσουν ότι η υποβολή ανταποκρίνεται στα ακόλουθα κριτήρια. Μη συμβατές υποβολές ενδέχεται να επιστραφούν στους Συγγραφείς.
 • Το Άρθρο που παρέχεται στο περιοδικό είναι πρωτότυπο έργο, δεν έχει δημοσιευθεί στο παρελθόν και δεν έχει αποσταλεί για αξιολόγηση και δημοσίευση αλλού, σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή.
 • Στο βαθμό που γνωρίζω, το Άρθρο δεν δυσφημεί οποιοδήποτε πρόσωπο, δεν προσβάλει την ιδιωτικότητα οποιουδήποτε προσώπου, και δεν παραβιάζει με οποιονδήποτε τρόπο άλλα δικαιώματα οποιουδήποτε προσώπου.
 • Το Άρθρο δεν παραβιάζει με οποιονδήποτε τρόπο πνευματικά δικαιώματα τρίτων. Σε οποιοδήποτε τμήμα του Άρθρου υπάρχει περιεχόμενο για την αναπαραγωγή του οποίου απαιτείται άδεια, έχω ζητήσει και λάβει την άδεια από τον(-ους) δημιουργό(-ούς) ή/και δικαιούχο(-ους)
 • Έχω διαβάσει και αποδέχομαι τον Κανονισμό για τα Πνευματικά Δικαιώματα του περιοδικού και το υποβαλλόμενο άρθρο έχει διαμορφωθεί σύμφωνα με τις Οδηγίες προς του Συγγραφείς που παρέχει το περιοδικό.
 • Παρέχω στο περιοδικό μη αποκλειστική άδεια για όλες τις χώρες του κόσμου, να προβαίνει σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες για τη δημοσίευση του παρόντος άρθρου σε τόμο του περιοδικού.
 • Διατηρώ το σύνολο των δικαιωμάτων του Δημιουργού ή/και δικαιούχου πνευματικής ιδιοκτησίας επί του Άρθρου, και εν γένει κάθε εξουσία πνευματικής ιδιοκτησίας που δεν μεταβιβάζεται ρητά με αυτό το ιδιωτικό συμφωνητικό.
 • Το περιοδικό επιφυλάσσεται του δικαιώματός του να διαθέσει περαιτέρω το Άρθρο σε οποιοδήποτε τρίτο μέρος προκειμένου να χρησιμοποιηθεί περαιτέρω, ιδίως να δημοσιευθεί και να διαδοθεί στο κοινό μέσω του Διαδικτύου ή με οποιοδήποτε άλλον τρόπο.
 • Σε κάθε περίπτωση αναδημοσίευσης του Άρθρου, η έκδοση του Άρθρου στο περιοδικό θ’ αναγνωρίζεται ως η πρώτη έκδοση από εμένα και τους άλλους συν-δημιουργούς (εάν υπάρχουν).
 • Έχω το σύνολο των δικαιωμάτων και εξουσιών που απορρέουν από το νόμο για να παρέχω τις ανωτέρω άδειες και διαβεβαιώσεις και συμφωνώ με την παροχή των αδειών όπως αυτές περιγράφονται στο παρόν.

Οδηγίες για τους Συγγραφείς


ΠΡΟΣΟΧΗ : Στην υποβολή σας θα πρέπει να περιλάβετε όλα τα απαιτούμενα πεδία για να είναι εφικτό να επικοινωνήσουμε μαζί σας.

Έως και τη στιγμή της δημοσίευσης ή απόρριψης το άρθρο σας θα έχει το στάτους : αναμονή για αξιολόγηση.

Οι υποβολές που δεν μπορούν να ταυτοποιηθούν από τη συντακτική επιτροπή θα διαγράφονται.

Εφόσον δεν είστε ήδη εγγεγραμμένοι χρήστες, συμπληρώνετε τη φόρμα εγγραφής χρήστη, επιλέγοντας στο πεδίο «εγγραφή ως» την τιμή «συγγραφέας». Οδηγίες για την εγγραφή σας θα βρείτε εδώ.

Aν είστε ήδη εγγεγραμμένοι ως αναγνώστες και θέλετε να υποβάλετε άρθρο, θα πρέπει να ενημερώσετε το προφίλ σας, προσθέτοντας την ιδιότητα του συγγραφέα.

Αναλυτικές οδηγίες για την ηλεκτρονική υποβολή των άρθρων παρατίθενται εδώ

---

Η Ελληνική Επιθεώρηση Πολιτικής Επιστήμης δημοσιεύει μόνο πρωτότυπες εργασίες, που εντάσσονται στο σχετικό γνωστικό αντικείμενο και δεν έχουν δημοσιευτεί (με οποιαδήποτε μορφή και ολικά ή μερικά) σε άλλο περιοδικό ή βιβλίο. Εργασίες χωρίς επαρκή σύνδεση με τη βιβλιογραφία του αντικειμένου που πραγματεύονται ή που δεν τηρούν τις διεθνώς καθιερωμένες επιστημονικές απαιτήσεις απορρίπτονται. Η Συντακτική Επιτροπή αποφασίζει για το εάν ένα κείμενο πληροί τις προϋποθέσεις να προωθηθεί για κρίση.

Για την υποβολή εργασιών απαιτείται εγγραφή στο σύστημα της διαδικτυακής έκδοσης του περιοδικού. Τα κείμενα υποβάλλονται σε μορφή ηλεκτρονικού αρχείου .odt, .doc ή .docx. Κείμενα παρουσίασης διατριβών ή βιβλιοκρισιών/βιβλιοπαρουσιάσεων δεν πρέπει να υπερβαίνουν τις 2000 λέξεις συνολικά. Οι εργασίες που υποβάλλονται ως άρθρα δεν πρέπει να ξεπερνούν τις 9000 λέξεις συνολικά, μαζί με τους πίνακες, τα γραφήματα και τη βιβλιογραφία. Οι εργασίες υποβάλλονται στην ελληνική ή την αγγλική γλώσσα. Οι συγγραφείς φροντίζουν για τη γλωσσική επιμέλεια των κειμένων, που συνιστά και ένα από τα κριτήρια αξιολόγησής τους, και τα συνοδεύουν με:

α) περίληψη στα ελληνικά έως 10 γραμμές  (έως 100 λέξεις),

β) περίληψη στα αγγλικά (abstract) έως 10 γραμμές (έως 100 λέξεις),

γ) ονοματεπώνυμο του/της/των συγγραφέα/ως/ων και τίτλο της μελέτης στα αγγλικά,

δ) ιδιότητα/-ες του/της/των συγγραφέα/ως/ων στα ελληνικά και στα αγγλικά και το e-mail του/της/τους,

ε) λέξεις κλειδιά: μετά τις περιλήψεις θα πρέπει να υπάρχουν μέχρι 5 ως εξής:

Μετά την ελληνική περίληψη ως εξής:  Λέξεις κλειδιά: πολιτικά κόμματα, κομματική ταύτιση, πολιτικές ιδεολογίες, ηγεσία, οργάνωση.

Μετά το αγγλικό abstract ως εξής: Κeywords: political parties, party identification, political ideologies, leadership, organization.

στ) σύντομο βιογραφικό σημείωμα με την ακόλουθη μορφή:

 • Όνομα
 • Επώνυμο
 • Τίτλοι Σπουδών
 • Επιστημονική εξειδίκευση και τομείς ενδιαφέροντος
 • Απασχόληση
 • Στοιχεία επικοινωνίας, e-mail, τηλέφωνο

 

Βιβλιογραφικές παραπομπές και  βιβλιογραφία – βιβλιογραφικές αναφορές

Οι βιβλιογραφικές αναφορές γίνονται εντός του κειμένου (in-text citation) και όχι με τη  μορφή υποσημειώσεων σελίδας ή τέλους. Ακολουθούν δε το σύστημα του Χάρβαρντ (Harvard system of referencing) και είναι της μορφής: Butler, 2002 / Butler, 2002:56 / Butler, 2002:42-88 / Butler, 2002a / Butler 2002b / Butler, 2002, 2005, 2006 / Butler and Johnson, 2003 / Butler, 2004; Johnson, 2015; Ferguson, 2016.

Η παράθεση της βιβλιογραφίας γίνεται στο τέλος και προηγείται η ελληνόγλωσση. Οι παραπομπές έχουν την εξής μορφή:

Βιβλία:

McAdam, Doug. [1982] 1999, Political Process and the Development of Black Insurgency 1930-1970, Chicago: The University of Chicago Press.

Olson, Mancur. 1968, The Logic of Collective Action, New York: Shocken Books.

Della Porta, Donatella, and Mario Diani. 2006, Social Movements: An Introduction, 2nd edition, Malden: Blackwell.

Περιοδικά:

Kitschelt, Herbert. 1986, Political Opportunity Structures and Political Protest: Anti-Nuclear Movements in Four Democracies, British Journal of Political Science 16(1), pp. 57-85.

Snow, David, Burke Rochford, Steven Worden, and Robert Benford. 1986, Frame Alignment Processes, Micro-mobilization, and Movement Participation, American Sociological Review 51(4), pp. 464-481.

Συλλογικοί τόμοι:

Goldstone, Jack, Ted Robert Gurr, and Frank Moshiri, eds. 1991, Revolutions of the Late Twentieth Century, Boulder: Westview Press.

Johnston, Hank. 2002, Verification and Proof in Frame and Discourse Analysis, in Methods of Social Movement Research, Bert Klandermans and Suzanne Staggenborg, eds. Minneapolis: University of Minnesota Press, pp. 65-95.

Websites:

Gerber, Beth. 2003, Spring Antiglobalization Movement, http://www.gn.apc.org προσπέλαση 15 Ιουνίου 2003.

Κεφάλαια

Οι τίτλοι των κεφαλαίων θα πρέπει να είναι με κεφαλαία γράμματα, ενώ των υποκεφαλαίων με πεζά και πλάγια.

Η αρίθμηση (αν υπάρχει) των κεφαλαίων και των υποκεφαλαίων γίνεται ως εξής: 

1.  1.1.  1.2.

2.  2.1.  2.2. κ.ο.κ

Παραθέματα

Τα παραθέματα τίθενται μέσα σε γωνιώδη εισαγωγικά «…». Όταν υπερβαίνουν τις τρεις γραμμές είναι προτιμότερο να παρατίθενται σε ξεχωριστή παράγραφο με μικρότερο μήκος αράδας από το υπόλοιπο κείμενο.

Διαγράμματα, Πίνακες και Γραφήματα

Σε περίπτωση που η εργασία περιλαμβάνει Διαγράμματα, Πίνακες και Γραφήματα αποστέλλονται τα πρωτότυπα ενταγμένα στο κείμενο.

Η αρίθμησή τους στο κείμενο γίνεται με αραβικά ψηφία: Προηγείται η αναφορά του Πίνακα (ή του Γραφήματος ή του Διαγράμματος) μέσα στο κείμενο (ως εξής: Σύμφωνα με τον Πίνακα 1) και έπεται ο Πίνακας (το Γράφημα ή το Διάγραμμα).
Οι Πίνακες, τα Διαγράμματα και τα Γραφήματα συνοδεύονται από σαφείς τίτλους γραμμένους με πλάγιους χαρακτήρες (italics), οι οποίοι βρίσκονται πάνω από αυτά με στοίχιση στο κέντρο. Εάν αντλούνται από άλλη πηγή, τότε αυτή πρέπει να αναφέρεται στο κάτω αριστερό τμήμα του Πίνακα/Διαγράμματος/Γραφήματος.

Αριθμοί και μονάδες μέτρησης

Όλες οι αριθμητικές αναφορές παρατίθενται ολογράφως. Για τις μονάδες μέτρησης χρησιμοποιείται το Διεθνές Σύστημα Μονάδων για τη μέτρηση των φυσικών μεγεθών. Για την παράθεση ποσοστών χρησιμοποιείται κόμμα και ένα μόνο ψηφίο (πχ, 16,3%).

Εικόνες

Οι προδιαγραφές για τη χρήση εικόνων εντός του κειμένου είναι οι εξής:

Ασπρόμαυρες σαρώσεις: Οι ασπρόμαυρες σαρώσεις πρέπει να έχουν παραχθεί από πρωτότυπα υψηλής ποιότητας (grayscale mode, TIFF format). Η ψηφιακή ανάλυσή τους πρέπει να είναι 350 dpi στο 100% του επιθυμητού μεγέθους.

Έγχρωμες σαρώσεις: Οι έγχρωμες σαρώσεις υποβάλλονται σε ψηφιακή ανάλυση 350 dpi στο 100% του επιθυμητού μεγέθους (RGB mode, TIFF format).

Χάρτες, σχέδια

Οι χάρτες ή τα σχέδια πρέπει να συνοδεύονται από πυξίδα και κλίμακα αποτύπωσης.

 

Η αναδημοσίευση εργασιών που έχουν δημοσιευτεί στην Ελληνική Επιθεώρηση Πολιτικής Επιστήμης απαιτεί άδεια της Συντακτικής Ομάδας.

Εργασίες που δεν ακολουθούν το εν λόγω πλαίσιο οδηγιών δεν γίνονται αποδεκτές.

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων


Τα ονόματεπώνυμα καθώς και οι ηλεκτρονικές διευθύνσεις που καταχωρούνται στον Ιστότοπο του περιοδικού χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για την εκπλήρωση των στόχων του εν λόγω περιοδικού. To περιοδικό ως Υπεύθυνος επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων που συλλέγονται όπως ορίζεται από την οικεία νομοθεσία και συγκεκριμένα στον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 οφείλει να τηρεί τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την εθνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία πάνω σε θέματα προστασίας προσωπικών δεδομένων και να υλοποιεί την πολιτική απορρήτου και προστασίας προσωπικών δεδομένων του epublishing.gr.