| More

Η ΘΕΩΡΙΑ ΤΗΣ ΑΠΟΚΡΙΣΗΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΙΔΟΣΗΣ ΧΡΗΣΤΩΝ ΕΙΚΟΝΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ

Views: 1294 Downloads: 1160
Ευγενία Παξινού, Αργυρώ Σγουρού, Χρήστος Παναγιωτακόπουλος, Βασίλειος Βερύκιος
Ευγενία Παξινού, Αργυρώ Σγουρού, Χρήστος Παναγιωτακόπουλος, Βασίλειος Βερύκιος

Περίληψη


Τα στατιστικά μοντέλα που βασίζονται στη Θεωρία Απόκρισης Ερωτήματος (ItemResponseTheory-IRT), χρησιμοποιούνται επιτυχώς για τη μέτρηση λανθανουσών μεταβλητών σε ψυχομετρικά τεστ. Τα μοντέλα αυτά διαχωρίζουν τον βαθμό δυσκολίας των ερωτημάτων ενός τεστ από την ικανότητα του υποκειμένου του τεστ. Στην παρούσα μελέτη χρησιμοποιήσαμε ένα IRTμοντέλο, το μοντέλο Rasch, με σκοπό να λάβουμε μία έγκυρη και χρήσιμη αξιολόγηση φοιτητών οι οποίοι έκαναν χρήση ενός τρισδιάστατου εικονικού εργαστηρίου, σαν μέσο εξ αποστάσεως προετοιμασίας τους για το πραγματικό εργαστήριο Βιολογίας. Από την επεξεργασία των απαντήσεων τους στα ερωτήματα των τεστ, μέσω του μοντέλου Rasch, αξιολογήσαμε την ικανότητα του κάθε φοιτητή, η οποία είναι ανεξάρτητη από τον βαθμό δυσκολίας των ερωτημάτων.

Λέξεις κλειδιά


Θεωρία απόκρισης ερωτήματος (IRT); Στατιστικό μοντέλο Rasch; Αξιολόγηση επίδοσης φοιτητών; Εικονικό εργαστήριο Βιολογίας; Εξ αποστάσεως εκπαίδευση

Πλήρες Κείμενο:

PDF

Αναφορές


Almond, R. G., et al. (2015). Bayesian Networks in Educational Assessment. New York: Springer.

de Ayala, R. (2008). The theory and Practice of Item Response Theory. New York: Guilford Press.

Fisher, R. A. (1912). On an absolute criterion for fitting frequency curves. Messenger of Mathematics Vol 41, pp. 155-160.

Fisher, R. A. (1934). Two New Properties of Mathematical Likelihood. Proceedings of the Royal Society A Vol 44, pp. 285-307.

Gulliksen, H. (1950). Theory of mental test. New York: John Willey & Sons.Inc.

Hamblenton, R. K., Swaminathan, H., & Rogers. H. J. (1991). Fundamentals of item response theory. Newbury Park, CA: Sage Publications.

Hofstein, A., & Lunetta, V. N. (2004). The laboratory in Science Education: Foundations for The Twenty-First Century. Science Education, Vol 88, (No 1), pp. 28-54.

Kabacoff, R. I. (2011). R in Action. Data analysis and graphics with R. Shelter Island N.Y.: Manning Publications CO.

Makransky, G., et al. (2016). Simulation based virtual learning environment in medical genetics counseling: an example of bridging the gap between theory and practice in medical education. BMC Medical Education, Vol 16 (98). doi: 10.1186/s12909-016-0620-6

Makransky, G., Thisgaard, M. W., & Gadegaard, H. (2016). Virtual Simulations as Preparation for Lab Exercises: Assessing Learning of Key Laboratory Skills in Microbiology and Improvement of Essential Non-Cognitive Skills. PLOS ONE. Retreived September 30, 2017 from http://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0155895

Mayer, R. E. (1999). Multimedia aids to problem-solving transfer-A dual coding approach. International Journal of Educational Research Vol 31, 611-623.

Pensavalle, C.A., & Sollinas, G. (2013). The Rasch model analysis for understanding mathematics proficiency- A case study: Senior high school Sardinian students. Creative Education, Vol 4, (No 12), pp. 767-773.

Rasch, G. (1960). Probabilistic models for some intelligence and attainment test. Copenhagen: Danmarks Paedagogiske Institut.

Richardson, M. W. (1936). The relationship between the difficulty and the differential validity of a test. Psychometrica, Vol 1 (No 2), pp. 33-49.

Robitzsch, A., Kiefer, T., & Wu, M. (2013). Test Analysis Modules-Package “TAM”. Computer Software. Retrieved September 30, 2017 from https://cran.r-project.org/web/packages/TAM/TAM.pdf

Shute, J. V., Ventura, M., Bauer, M & Zapata-Rivera, D. (2009). Serious Games: Mechanisms and Effects. New York and London: Routledge.

Thissen, D., & Wainer, H. (2001). Test Scoring. New York: Routledge.

Tucker, L. R. (1946). Maximum validity of a test with equivalent items. Phycometrica, Vol 11, pp. 1-3.

Verhelst, N. D., & Glas, C. A.W. (1995). The one Parameter Logistic model. New York: Springer.

Winston, P. H. (2008). Skills, Big Ideas, and Getting Grades Out of the Way. MITFaculty NewsletterVol 20 (No 4). Retrieved September 30, 2017 from http://web.mit.edu/fnl/volume/204/winston.html

Wu, M., Tam, H. P., & Jen, T-H. (2016). Educational Measurement for Applied Researchers: Theory into Practice. Singapore: Spinger.

Zafeiropoulos, V., Kalles, D., Sgourou, A., & Kameas, A. (2014). Adventure-Style Serious Game for a Science Lab. 9th European Conference on Technology Enhanced Learning, 16-19 September 2014 (pp. 538-541). Austria: Springer.

Αλεξόπουλος, Δ. (2004). Ψυχομετρία: Ιστορία, Θεωρίες και Γενικές Αρχές, Τόμος Β’. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα.

Λιοναράκης, Α. (2001). Ανοικτή και εξ αποστάσεως πολυμορφική εκπαίδευση. Προβληματισμοί για μια ποιοτική προσέγγιση σχεδιασμού εκπαιδευτικού υλικού. Στο Λιοναράκης, Α. (Επιμ.), Απόψεις και Προβληματισμοί για την Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση. Αθήνα: Προπομπός.

Τσιγγίλης, Ν. Εφαρμογές της Θεωρίας Απόκρισης Ερωτήματος (Item Response Theory) για την εξέταση των ψυχομετρικών ιδιοτήτων ερωτηματολογίων και κλιμάκων μέτρησης στις κοινωνικές επιστήμες. Ανακτήθηκε 30 Σεπτεμβρίου, 2017 από http://research.edu.uoi.gr/sites/default/files/files/docs/irt.pdf


Εισερχόμενη Αναφορά

  • Δεν υπάρχουν προς το παρόν εισερχόμενες αναφορές.


Copyright (c) 2020 Ευγενία Παξινού, Αργυρώ Σγουρού, Χρήστος Παναγιωτακόπουλος, Βασίλειος Βερύκιος