| More

Αξιοποίηση του συστήματος διαχείρισης μάθησης LAMS για την εφαρμογή συνεργατικών δραστηριοτήτων Διαφοροποιημένης Διδασκαλίας.

Views: 1648 Downloads: 870
Ιωάννα Κονταξή (http://orcid.org/0000-0002-0377-8323), Ελένη Ρώσσιου
Ιωάννα Κονταξή, Ελένη Ρώσσιου

Περίληψη


Η παρούσα εργασία έχει ως σκοπό την διερεύνηση της αξιοποίησης του Συστήματος Διαχείρισης Μάθησης LAMS για την εφαρμογή συνεργατικών δραστηριοτήτων Διαφοροποιημένης Διδασκαλίας σε μαθητές ΕΠΑΛ. Με γνώμονα την ενίσχυση του παραδοσιακού τρόπου διδασκαλίας σε τάξεις μικτής ικανότητας, σχεδιάστηκαν μαθησιακές δραστηριότητες Διαφοροποιημένης Διδασκαλίας σε περιβάλλον LAMS και εκτελέστηκαν από τους μαθητές ενός Επαγγελματικού Λυκείου, στα πλαίσια του μαθήματος «Προγραμματισμός Υπολογιστών» της Γ’ τάξης ΕΠΑΛ.

Για την  αξιολόγηση του βαθμού συνεργασίας των μαθητών κατά την εκτέλεση δραστηριοτήτων σε περιβάλλον LAMS, οι είκοσι εφτά (27) συμμετέχοντες μαθητές συμπλήρωσαν ερωτηματολόγιο και παραχώρησαν συνεντεύξεις. Παράλληλα μελετήθηκαν στοιχεία του περιβάλλοντος καταγραφής του LAMS που αφορούσαν το είδος και την ποσότητα των μηνυμάτων που αντάλλαξαν οι μαθητές κατά τις συνεργατικές δραστηριότητες. Κατ’ αυτό τον τρόπο, συλλέχθηκαν ποσοτικά και ποιοτικά δεδομένα, ακολουθώντας μία μικτή προσέγγιση.

Η διαδικασία της αποτίμησης μας έδωσε τη δυνατότητα να αποφανθούμε υπέρ της χρήσης του LAMS για την υποστήριξη συνεργατικών δραστηριοτήτων που σχεδιάζονται βάσει των αρχών της Διαφοροποιημένης Διδασκαλίας. Οι μαθητές εκτίμησαν ιδιαιτέρως τον συνεργατικό τρόπο εργασίας στο LAMS, επιθυμώντας την επανάληψη ανάλογων δραστηριοτήτων. 


Λέξεις κλειδιά


Διαφοροποιημένη Διδασκαλία;Σύστημα Διαχείρισης Μαθησιακών δραστηριοτήτων LAMS;Μικτή μάθηση;Συνεργατική μάθηση

Πλήρες Κείμενο:

PDF

Αναφορές


Αραπογιάννης, Β., Πασχάλης, Γ., & Παπαδάκης, Σ. (2013). Δημιουργία ψηφιακών φύλλων εργασίας για την υποστήριξη διαφοροποιημένης διδασκαλίας στην Πληροφορική. Πρακτικά Συνεδρίου 5th Conference on Informatics in Education 2013 «Η Πληροφορική στην Εκπαίδευση». Αθήνα, Ελλάδα. Ανακτήθηκε 12 Σεπτεμβρίου, 2016, από

http://195.130.124.90/cie/images/documents13/CIE2013_proceedings/praktika.html

Βαστάκη, Μ. Σ. (2010). Η διαφοροποίηση στη διδασκαλία. Επιστημονικό Βήμα, 12, 121–135. Ανακτήθηκε 6 Αυγούστου, 2016, από http://ebagiati.weebly.com/uploads/2/7/1/0/27107513/diaforopoihmeni_didaskalia.pdf

Βαλιαντή, Σ., Κουτσελίνη, Μ., & Κυριακίδης Λ. (2010). Αποτελέσματα έρευνας για την εφαρμογή και αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας της διαφοροποίησης της διδασκαλίας στις τάξεις μικτής ικανότητας. Στο Ν. Τσαγγαρίδου, Σ. Συμεωνίδου, Κ. Μαύρου, Ε. Φτιάκα, & Λ. Κυριακίδης (Επιμ.), πρακτικά 11oυ Συνεδρίου Παιδαγωγικής Εταιρείας Κύπρου «Διαχείριση Εκπαιδευτικής Αλλαγής: Έρευνα, Πολιτική, Πράξη» (σ. 255-272). Λευκωσία, Κύπρος: Πανεπιστήμιο Κύπρου. Ανακτήθηκε 4 Αυγούστου, 2016, από http://www.pek.org.cy/Proceedings_2010/pdfs/6_2.pdf

Bearne, E. (Ed.). (1996). Differentiation and Diversity in the Primary School. London: Routledge.

Britain, S. (2004). A review of learning design: concept, specifications and tools. A report for the JISC E-learning Pedagogy Programme. Retrieved July 25, 2016, from https://staff.blog.ui.ac.id/harrybs/files/2008/10/learningdesigntoolsfinalreport.pdf

Butler, M. (2004). A new approach to e-learning design - The Learning Activity Management System. Premier’s Macquarie Bank Science Scholarship, 77-87. Retrieved July 27, 2016, from https://www.det.nsw.edu.au/media/downloads/detawscholar/scholarships/2006/reports3/bank_but.doc

Chislett, V. & Chapman, Α. (2005). VAK learning styles selfassessment questionnaire [online] Retrieved November 20, 2016, from www.businessballs.com

Cohen, L., Manion, L., & Morrison, K. (2008). Μεθοδολογία εκπαιδευτική έρευνας. (Σ. Κυρανάκης, Μ. Μαυράκη, Χ. Μητσοπούλου, Π. Μπιθαρά, & Μ. Φιλοπούλου, μεταφρ.). Αθήνα: Μεταίχμιο. (το πρωτότυπο έργο εκδόθηκε 2000).

Creswell, J. W. (2012). Η Έρευνα στην Εκπαίδευση: Σχεδιασμός, διεξαγωγή και αξιολόγηση της ποσοτικής και ποιοτικής έρευνας. (Χ. Τσορμπατζούδης, επιμ., Ν. Κουβαράκου, μεταφρ.). Αθήνα: ΕΛΛΗΝ. (το πρωτότυπο έργο εκδόθηκε 2002).

Dalziel, J. (2003). Implementing learning design: The learning activity management system (LAMS). In G. Crisp, D. Thiele, I. Scholten, S. Barker and J. Baron (Eds.), Interact, Integrate, Impact: Proceedings of the 20th Annual Conference of the Australasian Society for Computers in Learning in Tertiary Education. Adelaide, 7-10 December 2003. Retrieved July 19, 2016, from http://www.ascilite.org/conferences/adelaide03/program/conf_prog_index.htm

Ευαγγέλου, Α., Θεμελής, Θ., & Τζιουμάκης, Α. (2015). Αξιοποίηση του Συστήματος Διαχείρισης Μαθησιακών δραστηριοτήτων (Lams) στην Εκπαιδευτική Διαδικασία. Πρακτικά 9ου Πανελληνίου Συνεδρίου Καθηγητών Πληροφορικής «Η Πληροφορική στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση – Καινοτόμες Παιδαγωγικές Πρακτικές». Καστοριά, Ελλάδα. Ανακτήθηκε 10 Ιουλίου, 2016, από http://users.sch.gr/bstefan/keplinet/files/praktika_pekap_2015/labs/E085-euaggelou-2.pdf

Ευρωπαϊκή Επιτροπή, EACEA, Eurydice. (2012). Αναπτύσσοντας Βασικές Ικανότητες στο Σχολείο στην Ευρώπη. Προκλήσεις και Ευκαιρίες Πολιτικής. Έκθεση Ευρυδίκη. Λουξεμβούργο: Γραφείο Δημοσιεύσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. doi:10.2797/16169

Ζαφειρόπουλος, Κ. (2005). Πώς γίνεται μια επιστημονική εργασία;. Αθήνα: Κριτική.

Ζήσκος, Β., & Παπαδάκης, Σ. (2015). Διαφοροποιημένη Διδασκαλία και εξ αποστάσεως υποστήριξη με τη χρήση του LAMS. Διεθνές Συνέδριο για την Ανοικτή & Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση, 8(1Α). 101-111. doi: http://dx.doi.org/10.12681/icodl.21

Jameson, J. (2007). DeL eLISA project Final Report. JISC. Retrieved July 27, 2016, from www.jisc.ac.uk/media/documents/programmes/distributedelearning/elisafinalreportjuly07.doc.

Καζαντζής, Χ., Σταμάτης, Ν., Πρατσόλη, Α., & Ασημακοπούλου, Α., (2015). Αξιοποίηση του συστήματος διαχείρισης μαθησιακών δραστηριοτήτων LAMS (Learning Activity Management System) στην εξ αποστάσεως διδασκαλία: η περίπτωση του Γενικού Λυκείου Ευηνοχωρίου. Πρακτικά 9ου Πανελληνίου Συνεδρίου Καθηγητών Πληροφορικής «Η Πληροφορική στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση – Καινοτόμες Παιδαγωγικές Πρακτικές». Καστοριά, Ελλάδα. Ανακτήθηκε 10 Ιουλίου, 2016, από http://users.sch.gr/bstefan/keplinet/files/praktika_pekap_2015/ergasies/E049-kazantzis-2.pdf

Karakostas, A., & Demetriadis, S. (2011). Enhancing collaborative learning through dynamic forms of support: The impact of an adaptive domain-specific support strategy. Journal of Computer Assisted Learning, 27(3), 243–258. doi: 10.1111/j.1365-2729.2010.00388.x

Katsenos, I., & Papadakis, S. (2011). Using LAMS to teach Geography and Biology in K-12 students: A rural Greek high school case study. Proceedings of the 2011 Asia Pasific LAMS and Learning Design Conference. Singapore. Retrieved August 3, 2016, from http://lams2011.lamsfoundation.org/pdfs/Katsenos-Papadakis_LAMS_Asia_Pacific_2011.pdf

Κοκκινίδης, Χ., Κουτσούγκουλος, Ι., Παπαδοπούλου, Κ., & Πασχαλίδου Μ. (2008). Συνεργατική Μάθηση με τη Χρήση της Πλατφόρμας LAMS (Learning Activity Management System). Στο Χ.Αγγελή, & Ν. Βαλανίδης (Eπιμ.), πρακτικά 6ου Συνεδρίου ΕΤΠΕ (σ.231-238). Λεμεσός, Κύπρος. Ανακτήθηκε 7 Σεπτεμβρίου, 2016, από http:// http://www.etpe.gr/confs/

Κουτσελίνη-Ιωαννίδου, Μ., & Πυργιωτάκης, Ι. Ε. (2015). Διαφοροποίηση της διδασκαλίας και της μάθησης. Αθήνα: Πεδίο.

Κουτσελίνη, Μ., & Θεοφιλίδης, Χ. (2007). Διερεύνηση και συνεργασία: Για μια αποτελεσματική διδασκαλία. Αθήνα: Γρηγόρης.

Κουτσουράκη, Σ., & Μπερκούτης, Α. (2014). Διαφοροποίηση της διδασκαλίας με την υποστήριξη των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας. Στο Θ. Σαμαρά, Ε. Κουσλόγλου, Ι. Σαλονικίδης, & Ν. Τζιμόπουλος (Επιμ.), πρακτικά 3ου Πανελληνίου Εκπαιδευτικού Συνεδρίου Ημαθίας «Αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και Επικοινωνιών στη διδακτική πράξη» (σ. 51–64). Θεσσαλονίκη, Ελλάδα: Πανελλήνια Ένωση Εκπαιδευτικών για την Αξιοποίηση των Τ.Π.Ε. στις Φυσικές Επιστήμες «Μιχάλης Δερτούζος».

Λεοντίδης, Μ., & Παπαδάκης, Σ. (2013). Ανάπτυξη Εκπαιδευτικού Υλικού και Μαθησιακών Δραστηριοτήτων για Διαφοροποιημένη Διδασκαλία στo LAMS. Στο Ν. Τζιμόπουλος (Επιμ.), πρακτικά 7ου Πανελληνίου Συνεδρίου των Εκπαιδευτικών για τις ΤΠΕ «Αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στη ∆ιδακτική Πράξη» (σ. 1122–1133). Σύρος, Ελλάδα. Ανακτήθηκε 10 Αυγούστου, 2016, από http://e-diktyo.eu/category/συνέδρια-σύρου/

Lyman, F. T. (1981). The Responsive Classroom Discussion: The Inclusion of All Students. In A. Anderson (Ed.), Mainstreaming Digest (pp. 109-113). College Park: University of Maryland Press.

Masterman, L., & Lee, S. (2005). Evaluation of the practitioner trial of LAMS: Final report. Learning Technologies Group, Oxford University Computing Services. JISC. Retrieved August 3, 2016, from http://www.immagic.com/eLibrary/ARCHIVES/GENERAL/JISC_UK/J050512M.pdf

Παπαδάκης, Σ., Πασχάλης, Γ., Ρώσσιου, Ε., & Δόβρος, Ν. (2010). Εκπαίδευση και Πρακτική με το Ελεύθερο Ανοικτό Διαδικτυακό Σύστημα Διαχείρισης Μαθησιακών Δραστηριοτήτων (LAMS). Στο Β. Κολτσάκης, Γ. Σαλονικίδης, & Μ. Δοδοντσής (Επιμ.), πρακτικά 2ου Πανελληνίου Εκπαιδευτικού Συνεδρίου Ημαθίας «Ψηφιακές και Διαδικτυακές Εφαρμογές στην Εκπαίδευση» (σ. 1598-1605). Βέροια-Νάουσα, Ελλάδα. Ανακτήθηκε 27 Ιουλίου, 2016, από http://www.ekped.gr/praktika10/gen/141.pdf

Papadakis, S., Dovros, N., Paschalis, G., & Rossiou, E. (2012). Integrating LMSs in the educational process: Greek teachers’ initial perceptions about LAMS. Turkish Online Journal of Distance Education, 13(4), 55–75. Retrieved July 22, 2016, from http://tojde.anadolu.edu.tr/homepage.html

Πασχάλης, Γ., & Παπαδάκης, Σ. (2009). Διδασκαλία με το Σύστημα Διαχείρισης Μαθησιακών Δραστηριοτήτων LAMS: Η πλευρά του σπουδαστή. Στο Ν. Τζιμόπουλος, & Α. Πόρποδα (Επιμ.), πρακτικά 5ου Πανελληνίου Συνεδρίου των Εκπαιδευτικών για τις ΤΠΕ «Αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στη Διδακτική Πράξη» (σ. 181-190). Σύρος, Ελλάδα. Ανακτήθηκε 13 Αυγούστου, 2016, από http://e-diktyo.eu/category/συνέδρια-σύρου/

Pentaris, G., Antonis, K., Lampsas, P., & Papadakis, S. (2008). Evaluation of Combined Collaborative and Problem based Approach in a Web-based Distance Education Course. Proceedings of the 2008 European LAMS Conference (pp. 149-159). Sydney, Australia: LAMS Foundation. Retrieved July 27, 2016, from http://lams2008.lamsfoundation.org/refereed_papers.htm

Πετροπούλου, Ο. (2011). Αξιοποίηση Δεικτών Ανάλυσης Διαδραστικότητας σε Περιβάλλοντα Ηλεκτρονικής Μάθησης για την Αξιολόγηση της Επίδοσης των Εκπαιδευόμενων. (Διδακτορική Διατριβή, Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων, Πανεπιστήμιο Πειραιά, Ελλάδα). doi: 10.12681/eadd/24628

Richards, D., & Cameron, L. (2008). Applying Learning Design concepts to problem-based learning. In L. Cameron, & J. Dalziel (Ed.), Proceedings of the 3rd International LAMS & Learning Design Conference 2008: Perspectives on Learning Design (pp. 87-96). Sydney, Australia: LAMS Foundation. Retrieved October 7, 2016, from http://lams2008sydney.lamsfoundation.org/refereedpapers.htm

Σολομωνίδου, Χ. (2002). Συνεργατική Μάθηση με τη Χρήση των ΤΠΕ Εμπειρίες από Δημοτικά Σχολεία της Θεσσαλίας. Στο A. Δημητρακοπούλου, (Επιμ.), Στο Πρακτικά 3ου Συνεδρίου ΕΤΠΕ «Οι ΤΠΕ στην Εκπαίδευση» (Τ. Α, σσ 325–334). Ρόδος: Καστανιώτη.

Street, P.A. (2007). Together is better? Primary students’ and teachers’ experiences of collaborative learning online. In L. Cameron & J. Dalziel (Eds.), Proceedings of the 2nd International LAMS Conference 2007: Practical Benefits of Learning Design (pp 73- 75). 26th November 2007, Sydney: LAMS Foundation. Retrieved October 7, 2016, from http://lams2007sydney.lamsfoundation.org/refereedpapers.htm

Theodoropoulou, M., Kaskaveli, D., & Fragkouli, K. (2015). Researching differentiated Instruction: Practices in poetic texts in the 1st grade of secondary school. MIBES Transactions, 9(2), 59-70. Retrieved September 16, 2016, from http://mtol.teilar.gr/

Tomlinson, C. A. (2010). Διαφοροποίηση της εργασίας στην αίθουσα διδασκαλίας: Ανταπόκριση στις ανάγκες όλων των μαθητών. (Χ. Θεοφιλίδης, μεταφρ.) Αθήνα: Εκδόσεις Γρηγόρη. (το πρωτότυπο έργο εκδόθηκε 1999).

Tomlinson, C. A. (2015). Πώς να διαφοροποιήσουμε τη διδασκαλία σε τάξεις μεικτής ικανότητας. (Ε. Κορρέ, μεταφρ.) Αθήνα: Εκδόσεις Γρηγόρη. (το πρωτότυπο έργο εκδόθηκε 2001).

Tomlinson, C. A., Brighton, C., Hertberg, H., Callahan, C. M., Moon, T. R., Brimijoin, K., Conover, L. A., & Reynolds, T. (2003). Differentiating Instruction in Response to Student Readiness, Interest, and Learning Profile in Academically Diverse Classrooms: A Review of Literature. Journal for the Education of the Gifted, 27(2–3), 119–145. doi:10.1177/016235320302700203

Φακιολιάκης Γ., & Παπαδάκης Σ. (2011). Υλοποίηση ψηφιακών μαθημάτων στη σχολική τάξη με το Σύστημα Διαχείρισης Μαθησιακών Δραστηριοτήτων (LAMS): Εφαρμογή σε όλα τα αντικείμενα στο 3ο Γυμνάσιο Μεταμόρφωσης. Στο Κ. Γλέζου, Σ. Σωτηρίου, & Ν. Τζιμόπουλος (Επιμ.), πρακτικά 6ου Πανελληνίου Συνεδρίου των Εκπαιδευτικών για τις ΤΠΕ «Αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στη Διδακτική Πράξη» (σ. 1062-1071). Σύρος, Ελλάδα. Ανακτήθηκε 19 Αυγούστου, 2016, από http://e-diktyo.eu/category/συνέδρια-σύρου/

Χαραλάμπους, N. (1999). Αποτελεσματική μάθηση στις τάξεις μικτής ικανότητας. Λευκωσία: Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου.


Εισερχόμενη Αναφορά

  • Δεν υπάρχουν προς το παρόν εισερχόμενες αναφορές.


Copyright (c) 2020 Ιωάννα Κονταξή, Ελένη Ρώσσιου