Βοηθήστε μας να κάνουμε καλύτερη την υπηρεσία eJournals. Αν έχετε χρησιμοποιήσει την υπηρεσία eJournals στο παρελθόν και έχετε κάποια εμπειρία ως προς τη χρήση της, παρακαλούμε αφιερώστε ένα λεπτό και συμπληρώστε το σύντομο ερωτηματολόγιο!

Η εισαγωγή του e-mentoring ως θεσμού υποδοχής-υποστήριξης των νεοεισερχόμενων εκπαιδευτικών στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση: Μια μελέτη περίπτωσης


Δημοσιευμένα: Sep 4, 2019
Λέξεις-κλειδιά:
E-mentoring νεοεισερχόμενοι εκπαιδευτικοί οργανωσιακή αλλαγή ΤΠΕ
Γεωργία Γιάνναρου
https://orcid.org/0000-0002-9727-9321
Γεώργιος Αλεξανδρόπουλος
https://orcid.org/0000-0001-9520-8565
Περίληψη

Η παρούσα έρευνα μελετά τις δυνατότητες και τα εμπόδια της αξιοποίησης του e-mentoring στην υποδοχή-υποστήριξη των νεοεισερχόμενων εκπαιδευτικών. Το δείγμα αποτέλεσαν 155 άτομα, με δειγματοληψία μη πιθανότητας, από τους περίπου 350 νεοεισερχόμενους στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση της περιφερειακής ενότητας Ηλείας τα έτη 2014-2017. Για τη συλλογή των δεδομένων χρησιμοποιήθηκε πρωτότυπο ερωτηματολόγιο, ενώ τα ερευνητικά ερωτήματα αφορούσαν τη γνώση της νομοθεσίας, τη λειτουργική διεισδυτικότητα του e-mentoring, την αντίσταση / την προτίμηση σε αυτό σε σχέση με κάποιο άλλο τρόπο υποδοχής-υποστήριξης των εκπαιδευτικών και την ομοιογένεια των απόψεων. Πραγματοποιήθηκαν στατιστικοί έλεγχοι με τα κριτήρια Pearson's chi-squared (χ²) και Spearman's rho σε επίπεδο στατιστικής σημαντικότητας α = 0,05.

Από τα ευρήματά μας φαίνεται ότι οι περισσότεροι νεοεισερχόμενοι έχουν συγκεχυμένη εικόνα για την υποστήριξη-αξιολόγησή τους και διαφωνούν με τον νέο θεσμό, τον οποίο δεν θεωρούν αποτελεσματικότερο σε σχέση με το πρόσωπο με πρόσωπο mentoring και το δείγμα είναι εξαιρετικά ομοιογενές. Επίσης, στην εκπαιδευτική κοινότητα υπάρχουν σε μεγαλύτερο βαθμό οι τεχνικές δυνατότητες για την εισαγωγή του e-mentoring παρά οι διοικητικές.

Προτείνεται η πιλοτική εφαρμογή του, καθώς και η διεύρυνση του σχετικού προβληματισμού αναφορικά με τη σχέση της ανοικτότητας του e-mentoring με την αξιολόγηση στο δημόσιο και το εργασιακό άγχος.
Λεπτομέρειες άρθρου
  • Ενότητα
  • Μέρος πρώτο / Section 1
Λήψεις
Τα δεδομένα λήψης δεν είναι ακόμη διαθέσιμα.
Βιογραφικά Συγγραφέων
Γεωργία Γιάνναρου
Δασκάλα (ΠΕ70), MEd
Γεώργιος Αλεξανδρόπουλος
Καθηγητής ΣΕΠ Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου, Σχολή ΑνθρωπιστικώνΣπουδών
Αναφορές
Abbott, C. (2001). ICT: Changing education. London: RoutledgeFalmer.
Agresti, A. & Finlay, B. (2009). Statistical methods for the social sciences (4th edition). Upper Saddle River, NJ: Pearson.
Αλεξανδρόπουλος, Γ. (2013). Κράτος και επιλογή στελεχών της εκπαίδευσης. Ο λόγος της ΔΟΕ (1964-2004) (Διδακτορική διατριβή). Πανεπιστήμιο Πατρών, Πάτρα.
Allen, T.D. & Eby, L.T. (Ed.). (2007). The Blackwell handbook of mentoring: A multiple perspectives approach. Malden MA: Blackwell Publishing.
Basque, J., Paquette, G., Pudelko, B. & Leonard, M. (2008). Collaborative knowledge modelling with a graphical knowledge representation tool: A strategy to support the transfer of expertise in organisations. In A. Okada, S. Buckingham Shum & T. Sherborne (Eds.), Knowledge cartography: Software tools and mapping techniques (pp. 357-382). London: Springer.
Bierema, L.L. & Merriam, S.B. (2002). E-mentoring: Using computer mediated communication to enhance the mentoring process. Innovative Higher Education, 26, 3, 211-227.
Bock, D.E, Velleman, P.F. & De Veaux, R.D. (2010). Stats: Modeling the world. Boston: Addison-Wesley.
Bourdieu, P. (1973). L'opinion publique n'existe pas. Les Temps Modernes, 318, 1292-1309.
Cohen, L., Manion, L. & Morrison, K. (2007). Research methods in education. New York: Routledge.
Colley, H. (2003). Mentoring for social inclusion. A critical approach to nurturing mentor relationships. New York: RoutledgeFalmer.
Cox, E. & Dannahy, P. (2005). The value of openness in e-relationships: Using nonviolent communication to guide online coaching and mentoring. International Journal of Evidence Based Coaching and Mentoring, Vol. 3, No. 1, 39-51.
Δαφέρμος, Β. (2011). Κοινωνική στατιστική και μεθοδολογία έρευνας με το SPSS. Θεσσαλονίκη: Ζήτη.
Deutsch, M., Coleman, P.T. & Marcus, E.C. (2006). The handbook of conflict resolution: Theory and practice. San Francisco, CA: Jossey-Bass.
DeVellis, R.F. (2003). Scale development: Theory and applications (2nd edition). Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
Δημόσια διαβούλευση για τον θεσμό του μέντορα νεοδιοριζόμενου εκπαιδευτικού. (2010, 22 Δεκεμβρίου). Ανακτήθηκε από http://www.opengov.gr/ypepth/?p=365.
Díez, O. (2008). Training teachers for e-learning, beyond ICT skills towards lifelong learning requirements: A case study. In F.J. García Peñalvo (Ed.), Advances in e-learning: Experiences and methodologies (pp. 83-95). Hershey PA: Information Science Reference.
Ευρωπαϊκή Ένωση. (2010). Ενοποιημένες συνθήκες: Χάρτης των θεμελιωδών δικαιωμάτων. Λουξεμβούργο: Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. doi: 10.2860/5851.
Ζαφειρόπουλος, Κ. (2005). Πώς γίνεται μια επιστημονική εργασία; Επιστημονική έρευνα και συγγραφή εργασιών. Αθήνα: Κριτική.
Field, A. (2009). Discovering statistics using SPSS. London: Sage Publications.
Fisher, R.A. (1974). The design of experiments. New York, NY: Hafner Press.
Fullan, M. (1999). Change forces: The sequel. London: RoutledgeFalmer.
Fullan, M. (2005). The new meaning of educational change. London: RoutledgeFalmer.
Gordo-López, A.J & Parker, I. (Eds.). (1999). Cyberpsychology. Basingstoke: Macmillan Press Ltd.
Hamilton, Β.Α. & Scandura, Τ.Α. (2003). Implications for organizational learning and development in a wired world. Organizational Dynamics, Vol. 31, No. 4, 388-402.
Hand, D.J. (1996). Statistics and the theory of measurement. Journal of the Royal Statistical Society, A, 159, Part 3, pp. 445-492.
Harrad, R. & Banks, N. (2016). Counselling in online environments. In A. Attrill & C. Fullwood (Eds.), Applied cyberpsychology: Practical applications of cyberpsychological: Theory and research (pp. 123-143). Basingstoke: Palgrave Macmillan.
Heffernan, N. (2000). Capital, class and technology in contemporary American culture: Projecting post-Fordism. London: Pluto Press.
Hopkins, W.G. (2000a). Measures of reliability in sports, medicine and science. Sports Med, Jul, 30 (1), 1-15.
Hopkins, W.G. (2000b). Summarizing data: Precision of measurement. Ανακτήθηκε 26 Απριλίου, 2018, από http://www.sportsci.org/resource/stats/precision.html.
Hoijtink, H. (2012). Informative Hypotheses: Theory and practice for behavioral and social scientists. Boca Raton, FL: CRC Press.
Jaques, D. & Salmon, G. (2006). Learning in groups: A handbook for face-to-face and online environments. London: Routledge.
Jargowsky, P.A. (2005). Ecological fallacy. In K. Kempf-Leonard, Encyclopedia of social measurement, Vol. 1, A-G (pp. 715-722). Amsterdam: Elsevier.
Jarvis, P. (2002). International dictionary of adult and continuing education. London: Kogan Page.
Javeau, C. (1990). L’enquête par questionnaire. Manuel à l’usage du praticien. Bruxelles: Editions de l’Université de Bruxelles.
Inbar, D.E. (1996). Planning for innovation in education. Paris: UNESCO.
Kincheloe, J.L. (2004). Introduction: the power of the bricolage: expanding research methods. In J.L. Kincheloe & K.S. Berry, Rigour and complexity in educational Research: Conceptualizing the bricolage (pp. 1-22). Maidenhead: Open University Press – McGraw-Hill Education.
Lachenicht, L. (2002). Chi-square test. In C. Tredoux & K. Durrheim (Eds.), Numbers, hypotheses & conclusions: A course in statistics for the social sciences (pp. 364-384). Lansdowne, NJ: UCT Press.
Morris, D. (2008). Economies of scale and scope in e-learning. Studies in Higher Education, 33 (3), 331-343.
Μπάκας, Θ.Σ. (2001). Εκπαιδευτική πολιτική και συνδικαλιστικό κίνημα των εκπαιδευτικών στην Ελλάδα μετά το 1974: Η συμβολή της ΔΟΕ στις εκπαιδευτικές μεταρρυθμίσεις 1974-2000 (Διδακτορική διατριβή). Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Αθήνα.
Organisation for Economic Co-operation and Development. (2005). Promoting adult learning: Executive summary. Paris: OECD Publications Service.
Παπαδόπουλος, Α. (2015). Μια νέα υπόθεση διαμόρφωσης προσδοκιών σε μακροοικονομικό επίπεδο: Η υπόθεση επιδραστικών προσδοκιών. Οικονομικές Εξελίξεις, 28 (Οκτώβριος), 75-82.
Popper, K. (1990). Τί είναι η διαλεκτική; Γνωσιοθεωρία χωρίς γνωστικό υποκείμενο. Θεσσαλονίκη: Βάνιας.
Rahim, M.A. (2001). Managing conflict in organizations. Westport: Quorum Books.
Robbins, S.P. (1974). Managing organizational conflict: A nontraditional approach. Upper Saddle River: Prentice Hall.
Salmon, W.C. (2001). Επιστημονική εξήγηση. Στο W.C. Salmon κ.ά., Εισαγωγή στη Φιλοσοφία της Επιστήμης (σσ. 3-50). Ηράκλειο: Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης.
Simpson, E.H. (1951). The interpretation of interaction in contingency tables. Journal of the Royal Statistical Society, Series B, 13, 238-241.
Switzer, J.S. (2009). E-mentoring. In P. Rogers, G. Berg, J. Boettcher, C. Howard, L. Justice & K. Schenk (Eds.), Encyclopedia of distance learning: Second edition (Vol. II, pp. 885-889). Hershey, PA: Information Science Reference.
Τζίτζιρα, Δ. (2014). Η μελέτη των θεωριών σχετικά με την υποκειμενικότητα της μάθησης μέσα από τη θεωρία του Tony Brown (Διπλωματική εργασία). Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών & Πανεπιστήμιο Κύπρου, Αθήνα.
Tullis, T. & Albert, B. (2008). Measuring the user experience. Burlington, MA: Morgan Kaufmann.
Touragneau, R. & Rasinski, K.A. (1988). Cognitive processes underlying context effects in attitude measurement. Psychological Bulletin, Vol. 103, No. 3, 299-314.