open, digital, online, education

"Εύαθλον": Αναπτύσσοντας την ηθικότητα των μαθητών μέσω της Φυσικής Αγωγής στην Α/θμια και Β/θμια Εκπαίδευση, με εργαλεία μικτής μάθησης.


Δημοσιευμένα: Oct 7, 2018
Λέξεις-κλειδιά:
μικτή μάθηση βιωματικότητα ηθική εκπαίδευση Edmodo Φυσική Αγωγή
Πολυξένη Αντώνιος Κοτρέτσου
https://orcid.org/0000-0002-0261-8272
Πολυχρόνης Δημήτριος Μπουρδανιώτης
https://orcid.org/0000-0002-6266-4174
Περίληψη

Το «Εύαθλον», αποτελεί πρόγραμμα που αποσκοπεί στην ηθική εκπαίδευση των μαθητών/τριών των δύο τελευταίων τάξεων του Δημοτικού και όλων των τάξεων του Γυμνασίου. Βασίζεται τόσο στο Μοντέλο Προσωπικής και Κοινωνικής Υπευθυνότητας (TPSR), όσο και στο Μοντέλο Αθλητικής Εκπαίδευσης (SEM). Η εκπαιδευτική διαδικασία της μικτής μάθησης (ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης και βιωματικότητας) που αξιοποιείται στο παρόν, αφήνει στους μαθητές την πρωτοβουλία της ενασχόλησής τους ως προς τον χρόνο, τον τόπο και την συχνότητα πρόσβασής τους στο διαδραστικό, πολυμορφικό εκπαιδευτικό υλικό που αναρτάται στην ηλεκτρονική τάξη του σχολείου τους που δημιουργήθηκε για την εξυπηρέτηση του σκοπού του παρόντος, στο Σύστημα Διαχείρισης Μάθησης (LMS) «Edmodo». Το δικαίωμα αυτό της αυτενέργειας, καθιστά τους μαθητές υπεύθυνους για τη μάθησή τους, επεκτείνει τον εκπαιδευτικό χρόνο που αφιερώνεται στη σχολική Φυσική Αγωγή για την επίτευξη της στοχοθεσίας του μαθήματος, καθώς και αυτόν της συμμετοχής των μαθητών σε επιθυμητές βιωματικές καταστάσεις. Τον μαθησιακό σχεδιασμό διατρέχουν ο κριτικός στοχασμός των εμπειριών που αποκτούνται, το «παίξιμο ρόλων», η επίλυση προβληματικών/διλημματικών καταστάσεων μέσα από τη «δοκιμή σωστού-λάθους», οι «θεματικές ομαδικές δραστηριότητες» και η παροχή πλείστων και ποικίλων ευκαιριών υιοθέτησης επιθυμητών συμπεριφορών, επιφέροντας σημαντικά οφέλη στην ηθικότητα των μαθητών/τριών.

Λεπτομέρειες άρθρου
  • Ενότητα
  • Μέρος δεύτερο / Section 2
Λήψεις
Τα δεδομένα λήψης δεν είναι ακόμη διαθέσιμα.
Βιογραφικά Συγγραφέων
Πολυξένη Αντώνιος Κοτρέτσου
Σχολική Σύμβουλος Φυσικής Αγωγής Αχαΐας
Πολυχρόνης Δημήτριος Μπουρδανιώτης
Εκπαιδευτικός Φυσικής Αγωγής, Β/θμια Εκπ/ση Αχαΐας
Αναφορές
Γούδας, Μ. (2017). Ηθική ανάπτυξη στον αθλητισμό. Ανακτήθηκε 8 Απριλίου 2018, από http://www.pe.uth.gr/cms/phocadownload/epeaek/athlitiki_psychology/dialekseis/10.pdf
Κοτρέτσου, Π., Μπουρδανιώτης, Π. & Μητρογιάννη, Γ. (2017). Οι Αγώνες ΑθλοΠΑΙΔΕΙΑΣ ως πεδίο δράσεων ηθικής ανάπτυξης. Πρακτικά του 4ου συνεδρίου: "Νέος Παιδαγωγός", 1-2 Απριλίου 2017, Αθήνα. Ανακτήθηκε 15 Ιουνίου 2018, από http://blogs.sch.gr/symdim-dath43/files/2017/03/%CE%A3%CE%A5%CE%9D%CE%95%CE%94%CE%A1%CE%99%CE%9F.pdf
Κοιλάδης, Ε. (2006). Θεωρίες μάθησης και εκπαιδευτική πράξη. Αθήνα: Ιδιωτική.
Ματσαγγούρας, Η. (2000). Η οµαδοσυνεργατική διδασκαλία: «Γιατί», «Πώς», «Πότε» και «για Ποιους». ∆ιήµερο Επιστημονικό Συμπόσιο: "Η εφαρμογή της οµαδοκεντρικής διδασκαλίας-Τάσεις και εφαρμογές", Θεσσαλονίκη 8-9 Δεκεμβρίου 2000. Ανακτήθηκε 1 Φεβρουαρίου 2018, από http://users.sch.gr/kliapis/matsF.pdf
Μανσούρ, Α. (2008). Το "Τίμιο παιχνίδι" στη Φυσική Αγωγή: Η σημασία του προσανατολισμού στόχων. (Μεταπτυχιακή διατριβή). Τρίκαλα: Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Ανακτήθηκε 10 Ιουνίου 2018, από http://ir.lib.uth.gr/bitstream/handle/11615/1662/P0001662.pdf?sequence=1&isAllowed=y
Μπαλασάς, Γ., Πρώιος, Μ., Δογάνης, Γ. & Μπαλασάς, Δ. (2006). Ηθική Ανάπτυξη και Φυσική Αγωγή - Αθλητισμός. Αναζητήσεις στη Φυσική Αγωγή & τον Αθλητισμό, 4(2), 225-236. Ανακτήθηκε 12 Ιουνίου 2018, από http://ikee.lib.auth.gr/record/266019/?ln=el
Παπαγεωργίου, Μ., Χασάνδρα, Μ. & Χατζηγεωργιάδης, Α. (2008). Το τίμιο Παιχνίδι στη Φυσική Αγωγή: Επίδραση Φύλου, Ηλικίας και Κινήτρων Συμμετοχής. Αναζητήσεις στη Φυσική Αγωγή & τον Αθλητισμό, 6(2), 162-168.
Πλατσίδου, Μ. (2001). Τα ηρωικά πρότυπα των παιδιών: Ένα παράδειγμα εφαρμογής της εκπαίδευσης. Επιθεώρηση Εκπαιδευτικών Θεμάτων,5, 57-70. Ανακτήθηκε 15 Ιανουαρίου 2018, από http://www.pi-schools.gr/publications/epitheorisi/teyxos5/
Πρώιος, Μ. (2007). Ηθική Αγωγή: Μια προσέγγιση της ηθικής εκπαίδευσης στα πλαίσια της Φυσικής Αγωγής και του αθλητισμού. Θεσσαλονίκη: University Studio Press.
Τσιόπας, Ι. (2008). Τίμιο Παιχνίδι, Προσανατολισμός Στόχων Επίτευξης και Αντιλαμβανόμενο Κλίμα Παρακίνησης, Μαθητών Γυμνασίου στο Μάθημα της Φυσικής Αγωγής. (Διδακτορική διατριβή). Θεσσαλονίκη: Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο. Ανακτήθηκε 12 Ιουνίου 2018, από http://ikee.lib.auth.gr/record/112778/files/%CE%94%CE%99%CE%91%CE%A4%CE%A1%CE%99%CE%92%CE%97%20%CE%A4%CE%A3%CE%99%CE%9F%CE%A0%CE%91%CE%A3%20%CE%99%CE%A9%CE%91%CE%9D%CE%9D%CE%97%CE%A3.pdf
Χασάνδρα, Μ. (2004). Προγράμματα ηθικής και κοινωνικής ανάπτυξης μέσω της Φυσικής Αγωγής. (Διδακτορική διατριβή). Τρίκαλα: Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Ανακτήθηκε 12 Ιουνίου 2018, από https://phdtheses.ekt.gr/eadd/handle/10442/17091
Χασάνδρα, Μ. (2006). Η Ανάπτυξη Του "Ευ Αγωνίζεσθαι" στη Φυσική Αγωγή. Αναζητήσεις στη Φυσική Αγωγή & τον Αθλητισμό, 4(2), 211- 224. Ανακτήθηκε 12 Ιουνίου 2018, από http://www.pe.uth.gr/hape/images/stories/emag/vol4_2/hape100.pdf
Χασάνδρα, Μ. Χατζηγεωργιάδης, Α., Γούδας, Μ. & Θεοδωράκης, Γ. (2016). Ανάπτυξη ερωτηματολογίου για την αξιολόγηση του τίμιου παιχνιδιού (fair play) στην φυσική αγωγή για παιδιά δημοτικού. Ανακτήθηκε 22 Απριλίου 2018, από http://lab.pe.uth.gr/psych/images/stories/publications/Fair_Play_Qstnaire_development.pdf
Bandura, A. (1986). Social Foundations of Thought and Action: A Social Cognitive Theory. Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall.
Curtler, H. (2001). Recalling Education. Wilmington, DE, ISI Books.
Dyson, B., Griffin, L. & Hastie, P. (2012). Sport Education, Tactical Games, and Cooperative Learning: Theoretical and Pedagogical Considerations. Quest,56(2). Ανακτήθηκε 1 Φεβρουαρίου 2018, από http://www-tandfonline-com.proxy.eap.gr/doi/abs/10.1080/00336297.2004.10491823
Gibbons, L. & Ebbeck, V. (1997). The effect of different teaching strategies on the moral development of physical education students. Journal of Teaching in Physical Education, 17, 85-98. Ανακτήθηκε 12 Ιουνίου 2018, από https://pdfs.semanticscholar.org/2dc8/2cf5b64c88b0bf719fc592711387afadb148.pdf
Goncalves, M. (2006). Team -Building Activites. The American Society of Mechanical Engineers:Digital Colection. DOI:10.1115/1.802515.ch10
Hellison, D. (2011). Teaching personal and social responsibility through physical activity(3rd Ed). Champaign IL: Human Kinetics.
Kaldi, S., Filippatou, D., & Govaris, C. (2011). Project-based learning in primary schools: effects on pupils’ learning and attitudes. Education, 39 (1), 35–47. DOI: 10.1080/03004270903179538
Kavussanu, M. & Roberts, G. (2001). Moral Functioning in Sport: An Achievement Goal Perspective. Journal of Sport & Exercise psychology,23, 37-54. Ανακτήθηκε 10 Ιουνίου 2018, από https://www.researchgate.net/publication/285641645_Moral_Functioning_in_Sport_An_Achievement_Goal_Perspective
Kolb, D. (1984). Experiential Learning: experience as the source of learning and Development. New Jersey: Prentice Hall. Ανακτήθηκε 14 Απριλίου 2018, από https://www.researchgate.net/publication/235701029_Experiential_Learning_Experience_As_The_Source_Of_Learning_And_Development
Lewis, L.H. & Williams, C.J. (1994). Experiential Learning: Past and Present. New directions for adult and continuing education, 62, 5-16. Ανακτήθηκε 11 Ιουνίου 2018, από https://pdfs.semanticscholar.org/e05d/abcc394a580e9710492f440259381ae179c1.pdf
Martinek, T. & Hellison, D. (2009). Youth Leadership in Sport and Physical Education. New York: St. Martin's Press LLC.
Rees, C. (2001). Character development, Moral development and social Responsibility in Physical Education and Sport: Towards a Synthesis of Sub Disciplinary Perspectives. International Journal of Physical Education, 38(2), 52-59.
Siedentop, D. (2013). What is Sport Education and How Does it Work? Journal of Physical Education, Recreation & Dance,69(4), 18-20. Ανακτήθηκε 22 Φεβρουαρίου 2018, από https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/07303084.1998.10605528
Theodoulides, A. & Armour, K. (2001). Personal, social and moral development through team games: some critical questions. European Physical Education Review 7(1), 5-23.