open, digital, online, education, distance education

Ένα Ψηφιακό Σενάριο για τις έννοιες Θερμότητα και Θερμοκρασία με την αξιοποίηση του προτύπου του μικρόκοσμου


Δημοσιευμένα: Nov 26, 2018
Λέξεις-κλειδιά:
ψηφιακό σενάριο θερμότητα θερμοκρασία μικρόκοσμος οπτικοποίηση δομή ύλης
Δέσποινα Ιμβριώτη
https://orcid.org/0000-0002-4270-9806
Περίληψη
Στο συγκεκριμένο άρθρο αναφέρονται συνοπτικά οι απόψεις που αποτυπώνονται στη βιβλιογραφία σχετικά με το μοντέλο / πρότυπο του μικρόκοσμου / της σωματιδιακής δομής της ύλης και την οπτικοποίησή του. Στη συνέχεια περιγράφεται το περιεχόμενο του ψηφιακού σεναρίου «Θερμότητα - Θερμοκρασία», οι διδακτικοί του στόχοι, η μεθοδολογία με βάση την οποία διαρθρώνεται, το πλάνο εφαρμογής του, οι διδακτικοί του πόροι, οι επεκτάσεις του. Το ψηφιακό σενάριο αξιοποιεί το πρότυπο του μικρόκοσμου για την ερμηνεία των φυσικών διαδικασιών θέρμανσης και ψύξης, όπως τις παρατηρούν οι μαθητές μέσω των πειραμάτων που εκτελούν με βάση το διδακτικό τους εγχειρίδιο. Περιλαμβάνονται οπτικοποιήσεις αυτού του προτύπου στις οποίες έχουν ληφθεί υπόψη -όσο ήταν δυνατό- οι προβληματισμοί που καταγράφονται στη διεθνή βιβλιογραφία προκειμένου να προσεγγίσουν οι μαθητές επιτυχέστερα τη σωματιδιακή δομή της ύλης αλλά και να αποφευχθεί η πρόκληση εσφαλμένων αντιλήψεων. Το σωματιδιακό πρότυπο στηρίζεται ιδιαίτερα από το συγκεκριμένο σενάριο καθώς αποτελεί ένα αξιόλογο μαθησιακό εργαλείο για την ερμηνεία του φυσικού κόσμου.
Λεπτομέρειες άρθρου
  • Ενότητα
  • Μέρος πρώτο / Section 1
Λήψεις
Τα δεδομένα λήψης δεν είναι ακόμη διαθέσιμα.
Βιογραφικό Συγγραφέα
Δέσποινα Ιμβριώτη

Εκπαιδευτικός ΠΕ70. Δρ Εκπαίδευσης στις Φυσικές Επιστήμες

Αναφορές
Aiello–Nicosia, M.L., & Sperandeo–Mineo, R.M. (2000). Educational reconstruction of physics content to be taught and of pre-service teacher training: a case study. International Journal of Science Education, 22(10), 1085-1097.
Bouwma-Gearhart, J., Stewart, J., & Brown, K. (2009). Student Misapplication of a Gas-like Model to Explain Particle Movement in Heated Solids: Implications for curriculum and instruction towards students' creation and revision of accurate explanatory models. International Journal of Science Education, 31(9), 1157–1174.
Carlton, K. (2000). Teaching about heat and temperature. Physics Education, 35(2), 101-104
Chu, H.E., Treagust, D.F., Yeo, S., & Zadnik, M. (2012). Evaluation of Students’ Understanding of Thermal Concepts in Everyday Contexts. International Journal of Science Education, 34(10), 1509-1534.
Cook, M., Wiebe, E.N., & Carter, G. (2008). The influence of prior knowledge on viewing and interpreting graphics with macroscopic and molecular representations. Science Education, (1), 849-867
DfES. (2002). Framework for teaching science: Years 7, 8 and 9. Key Stage 3 National Strategy, London: Department for Education and Skills
Driver, R., Squires, A., & Rushworth, P. & Wood – Robinson, V. (1994), Making sense of Secondary Science – Research into Children’s Ideas, London: Routledge.
Eshach, H., & Fried, M. (2005). Should science be taught in early childhood? Journal of Science Education and Technology, 14(3), 315–336.
Feynman, R., Leighton R. & Sands, M. (1977). The Feynman Lectures on Physics (6th reprint), Reading MA: Addison-Wesley.
Fischler, Η., & Seifert, S. (2001). Can students develop meta-concepts for particle representation?. Paper presented to the 3rd International Conference European Science Education Research Association (ESERA), August, Thessaloniki, Greece.
Franco, A.G., & Taber, K.S. (2009). Secondary Students' Thinking about Familiar Phenomena: Learners' explanations from a curriculum context where 'particles' is a key idea for organising teaching and learning. International Journal of Science Education, 31(14), 1917–1952.
Georgousi, K., Kampourakis, C., & Tsaparlis, G. (2001). Physical-science knowledge and patterns of achievement at the primary-secondary interface, Part 2: Able and top-achieving students. Chemistry Education: Research and Practice in Europe, 2(3), 253-263.
Gilbert, J.K., & Justi, R. & Aksela, M. (2003). The visualization of models: A metacognitive competence in the learning of chemistry, Paper presented to the 4th International Conference of European Science Education Research Association (ESERA), August, Noordwijkerhout, The Netherlands.
Girwidz, R. (2004). Illustrations and Animated Visual Presentations. Paper read to the International Conference of Groupe International de Researche sur l’ Enseignement de la Physique, July, Ostrava, Czech Republic.
Harrison, A. G., & Treagust, D. F. (2000). Learning about atoms, molecules and chemical bonds: a case study of Multiple model use in grade 11 chemistry. Science Education, 84(3), 352-379.
Ιμβριώτη, Δ. (2006). Το Μοντέλο του μικρόΚοσμου ως Ενοποιητικό και Ερμηνευτικό Στοιχείο των Φυσικών Επιστημών στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση – Λογισμικό και Αξιολόγηση. Διδακτορική Διατριβή. Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών.
Ιμβριώτη, Δ., & Γκικοπούλου, Ο. (2009). Το εκπαιδευτικό πρότυπο του μικροΚόσμου και οι Προσομοιώσεις / Οπτικοποιήσεις που ερμηνεύουν και ενοποιούν τα φαινόμενα του ΜικροΚόσμου στο μάθημα των Φυσικών της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, στο: Καριώτογλου, Π., Σπύρτου, Α. και Ζουπίδης, Α. (2009). Πρακτικά 6ου Πανελληνίου Συνεδρίου Διδακτικής των Φυσικών επιστημών και Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση - Οι πολλαπλές προσεγγίσεις της διδασκαλίας και της μάθησης των Φυσικών Επιστημών. 106-113.
Johnson, P. (1998). Progression in children’s understanding of a ‘basic’ particle theory: a longitudinal study, International Journal of Science Education, 20(4), 393-412.
Καλκάνης, Γ. (2007). Πρωτοβάθμια ΕκΠαίδευση στις-με τις Φυσικές Επιστήμες – Ι. οι Θεωρίες, Πανεπιστήμιο Αθηνών.
Korobilis, K., & Hatzikraniotis, E. & Psillos, D. (2003). A study on science teachers’ use of design features of a simulated visual laboratory to develop active involvement of students in the teaching of thermodynamics at senior high school, In Constantinou, C.P. & Zacharias, Z.C. (Eds), Proceedings of conference on Computer based learning in Science, Nicosia: Department of Educational Sciences.
Löfgren, L., & Helldén, G. (2009). A Longitudinal Study Showing how Students use a Molecule Concept when Explaining Everyday Situations. International Journal of Science Education, 31(12), 1631–1655.
Ma-Naim, C. & Bar, V. & Finkental M. (2000), The initiation of thermodynamic theory from the particulate model for preservice teachers, Proceedings of the International Conference of Groupe International de Researche sur l’ Enseignement de la Physique - International Commission on Physics Education, electronic version (CD-ROM), Spain.
Mayer, R. E. & Gallini, J. K. (1990). When is an illustration worth ten thousand words?. Journal of Educational Psychology, 82(4), 715-726
Paivio, A. (1991). Images in Mind: The Evolution of a Theory, New York: Harvester Wheatsheaf. Papageorgiou, G., & Grammaticopoulou, M., & Johnson, P.M. (2010). Should we Teach Primary Pupils about Chemical Change?. International Journal of Science Education, 32(12), 16471664.
Zacharias, Z.C. & Olympiou, G., & Papaevripidou, M. (2008). Teaching Effects of experimenting with physical and virtual manipulatives on students' conceptual understanding in heat and temperature. Journal of Research in Science, 45(9), 1021-1035.