open, digital, online, education, distance education

Τρία υποδειγματικά ψηφιακά διδακτικά σενάρια για τη Φυσική Γυμνασίου στην πλατφόρμα “Αίσωπος”


Δημοσιευμένα: Nov 26, 2018
Λέξεις-κλειδιά:
Αίσωπος Ψηφιακά διδακτικά σενάρια Φυσική Γυμνάσιο
Ευάγγελος Κολτσάκης
https://orcid.org/0000-0002-7438-5404
Περίληψη
Στο πλαίσιο της ανάπτυξης της πλατφόρμας Αίσωπος (ΑESOP: Advanced Electronic Scenarios Operating Platform) από το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής, και του εμπλουτισμού της με ψηφιακά διδακτικά σενάρια, αναπτύχθηκαν -στην πρώτη φάση του έργου- υποδειγματικά σενάρια για όλα σχεδόν τα γνωστικά αντικείμενα της πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Ανάμεσα σε αυτά, αναπτύχθηκαν και τρία σενάρια για τη Φυσική του Γυμνασίου. Το πρώτο έχει ως θέμα «Διάθλαση και αρχή του ελάχιστου χρόνου», το δεύτερο «Το ηλεκτρικό βραχυκύκλωμα – Κίνδυνοι και "Ασφάλεια"» και το τρίτο «Ηλεκτρικό κύκλωμα, αντίσταση, τάση και ένταση». Καθώς τα συγκεκριμένα σενάρια θα λειτουργούσαν ως υποδειγματικά και ενδεικτικά, επιλέχθηκε από τον δημιουργό τους να σχεδιαστούν τρία ευέλικτα και ευμετάβλητα σενάρια διαφορετικής δυσκολίας («μέτριας δυσκολίας», «δύσκολο» και «πολύ δύσκολο»), που να αξιοποιούν πληθώρα μέσων, εργαλείων και διδακτικών προσεγγίσεων, ώστε να προσφερθούν στους υποψήφιους δημιουργούς/συγγραφείς ενδεικτικά/υποδειγματικά ποιοτικά σενάρια, με όσο το δυνατό μεγαλύτερη ποικιλία. Όλα τα σενάρια είναι ευέλικτα: προσφέρουν στον εκπαιδευτικό-χρήστη τη δυνατότητα να τα υλοποιήσει ανάλογα με τις ανάγκες και τις δυνατότητες των μαθητών/ριών του και στο μαθητή-χρήστη να τα χρησιμοποιήσει ανάλογα με τις δικές του ανάγκες. Κοινό βασικό χαρακτηριστικό τους είναι η επέκταση της «σχολικής ύλης» και η προτροπή για εποικοδομητική και μαθητοκεντρική αξιοποίηση σύγχρονου, δοκιμασμένου και αξιόπιστου ψηφιακού υλικού και εργαλείων, με ελαχιστοποίηση της «διάλεξης» κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας. Στο παρόν άρθρο παρουσιάζεται συνοπτικά το σκεπτικό του σχεδιασμού των τριών σεναρίων και γίνεται μια σύντομη περιγραφή καθενός από αυτά.
Λεπτομέρειες άρθρου
  • Ενότητα
  • Μέρος πρώτο / Section 1
Λήψεις
Τα δεδομένα λήψης δεν είναι ακόμη διαθέσιμα.
Αναφορές
Grammenos, N., Tsanakas, P., Pavlatou, E. (2017). A Web tool for the designing and development of digital interactive educational/teaching scenarios at the service of education. INTED2017 Proceedings, 4863-4872, Valencia.
Hamel, C. J., & Ryan-Jones, D. (2002). Designing instruction with learning objects. International Journal of Educational Technology, 3(1).
Koltsakis, E., Pierratos, T., Polatoglou, H. (2009). Search for standards in build of students’ science laboratory worksheets. 6th International Conference "Standardization, protypes and quality a means of Balcan countries’ collaboration" Proceedings, 225-232, Thessaloniki.
Mazur, E. (1997). Peer instruction: A User’s Manual. Prentice-Hall, Upper Saddle River, NJ. Megalou, E., Kaklamanis, C. (2014). Photodentro LOR, The Greek National Learning Object Repository. INTED2014 Proceedings, 309-319, Valencia.
PhET (2015). Physics Education Technology / Interactive simulations. Ανακτήθηκε στις 6 Απριλίου 2018 από τη διεύθυνση https://phet.colorado.edu/el/
Rahat A. (2014). Bring Your Own Device (BYOD) in Higher Education: Opportunities and Challenges. International Journal of Emerging Trends & Technology in Computer Science IJETTCS), 3(1), 233-234.
Αίσωπος (2015). Πλατφόρμα Ψηφιακών Διδακτικών Σεναρίων του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής. Ανακτήθηκε στις 6 Απριλίου 2018 από τη διεύθυνση http://aesop.iep.edu.gr/.
Αρμακόλας, Σ., Παναγιωτακόπουλος, Χ.Θ., Μαγκάκη, Φ. (2017). Ψηφιακά Αποθετήρια ανοικτών εκπαιδευτικών πόρων: Μελέτη, κατηγοριοποίηση και αξιολόγηση. Πρακτικά 5ου Πανελλήνιου Συνέδριου «Ένταξη και Χρήση των Τ.Π.Ε. στην Εκπαιδευτική Διαδικασία», Αθήνα. Ανακτήθηκε στις 6 Απριλίου 2018 από τη διεύθυνση http://www.etpe.gr/conf/?cid=30.
Γραμμένος, Ν. (2016α). Αξιοποιώντας σύγχρονα εργαλεία Web στη διδακτική πράξη. Σχεδιασμός και αξιοποίηση ψηφιακών διαδραστικών διδακτικών σεναρίων στην πλατφόρμα «Αίσωπος». Πρακτικά 4ου Πανελλήνιου Εκπαιδευτικού Συνέδριου Κεντρικής Μακεδονίας, τ. Α’, σελ.1-13, Θεσσαλονίκη.
Γραμμένος, Ν. (2016β). Ενισχύοντας την διερευνητική, ανακαλυπτική και συνεργατική μάθηση στις φυσικές επιστήμες με σχεδιασμό και αξιοποίηση ψηφιακών διαδραστικών διδακτικών σεναρίων. Πρακτικά 4ου Πανελλήνιου Εκπαιδευτικού Συνέδριου Κεντρικής Μακεδονίας, τ. Δ’, σελ. 200-209, Θεσσαλονίκη.
Γραμμένος, Ν., & Παυλάτου, Ε. (2017). Ψηφιακά διδακτικά σενάρια Χημείας για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση και συγκριτική αξιολόγηση αυτών με σενάρια Θετικών Επιστημών. Πρακτικά 11ου Πανελλήνιου Επιστημονικού Συνέδριου Χημικής Μηχανικής, Θεσσαλονίκη.
Δράγος, Σ., & Παπαδάκης, Σ. (2017). Αποθετήρια Ανοικτών Εκπαιδευτικών Πόρων στην Ελλάδα και στο εξωτερικό για την Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. Πρακτικά 5ου Πανελλήνιου Συνέδριου «Ένταξη και Χρήση των Τ.Π.Ε. στην Εκπαιδευτική Διαδικασία», Αθήνα. Ανακτήθηκε στις 6 Απριλίου 2018 από τη διεύθυνση http://www.etpe.gr/conf/?cid=30.
Καλκάνης, Γ. (2015). Τεύχος μελέτης εξειδίκευσης μεθοδολογίας, ανάπτυξης προδιαγραφών και μεθοδολογίας επιλογής των σεναρίων των εκπαιδευτικών για όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης ανά γνωστικό αντικείμενο για την Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση στο γνωστικό αντικείμενο «Φυσική». Αθήνα: Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής. Ανακτήθηκε στις 6 Απριλίου 2016 από τη διεύθυνση http://aesop.iep.edu.gr/sites/default/files/fysiki_01.pdf.
Καλογιαννάκης, Μ. (2015). Τεύχος μελέτης εξειδίκευσης μεθοδολογίας, ανάπτυξης προδιαγραφών και μεθοδολογίας επιλογής των σεναρίων των εκπαιδευτικών για όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης ανά γνωστικό αντικείμενο για την Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση στο γνωστικό αντικείμενο «Φυσική». Αθήνα: Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής. Ανακτήθηκε στις 6 Απριλίου 2016 από τη διεύθυνση http://aesop.iep.edu.gr/sites/default/files/fysiki_02.pdf.
Κεραμιδάς Κ. (2016). Σχεδιασμός, υλοποίηση και αξιοποίηση ψηφιακών διδακτικών σεναρίων Φυσικής στην πλατφόρμα «Αίσωπος». Πρακτικά 4ου Πανελλήνιου Εκπαιδευτικού Συνέδριου Κεντρικής Μακεδονίας, τ. Δ’, σελ.260-266, Θεσσαλονίκη.
Κολτσάκης, Ε. (2016). Βραχυκύκλωμα, ηλεκτρικό κύκλωμα και διάθλαση φωτός: τρία υποδειγματικά ψηφιακά διδακτικά σενάρια για τη Φυσική Γυμνασίου στην πλατφόρμα" Αίσωπος". Πρακτικά 4ου Πανελλήνιου Εκπαιδευτικού Συνέδριου Κεντρικής Μακεδονίας, τ. Δ’, σελ.267273, Θεσσαλονίκη.
Κολτσάκης, Ε., Πιερράτος, Θ. (2006) (α). Ανίχνευση των αντιλήψεων των μαθητών για το ηλεκτρικό κύκλωμα με σκοπό το σχεδιασμό κατάλληλων διδακτικών παρεμβάσεων. Πρακτικά 3ου συνεδρίου Ε.ΔΙ.Φ.Ε., 893-896, Βόλος.
Κολτσάκης, Ε., & Πιερράτος, Θ. (2006) (β). Σχεδιασμός διδακτικών παρεμβάσεων με βάση τις αντιλήψεις των μαθητών για το ηλεκτρικό κύκλωμα. Πρακτικά 11ου Πανελλήνιου Συνεδρίου, Ε.Ε.Φ., 893-896, Λάρισα.
Κολτσάκης, Ε., Πιερράτος, Θ. (2007). Το «Λάθος» των Μαθητών ως Βασικό Διδακτικό Εργαλείο στο Σχολικό Εργαστήριο Φυσικών Επιστημών. Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο με διεθνή Συμμετοχή, Κέντρο Εκπαιδευτικής Έρευνας, Θεσσαλονίκη.
Κολτσάκης, Ε., Πιερράτος, Θ., & Πολάτογλου Χ. (2007). Αξιοποίηση των Τ.Π.Ε. στη διδακτική των Φ.Ε. στο Σ.Ε.Φ.Ε. – μια μελέτη περίπτωσης. Πρακτικά 10ου κοινού συνεδρίου των Ενώσεων Ελλήνων και Κυπρίων Φυσικών, Κέρκυρα.
Κολτσάκης, Ε., Πιερράτος, Θ., & Πολάτογλου Χ. (2011). Ενσωμάτωση της τεχνολογίας των CRS στη διδασκαλία εννοιών της Φυσικής. 6ο Πανελλήνιο Συνέδριο των Εκπαιδευτικών για τις Τ.Π.Ε.«Αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στη Διδακτική Πράξη, Σύρος.
Παπαχρήστος, Ν., Σιτσανλής, Η., Κολτσάκης, Ε., & Μικρόπουλος, Τ. (2015). Στοχευμένος εμπλουτισμός εγχειριδίων της Φυσικής με μαθησιακά αντικείμενα. 9ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Διδακτικής των Φυσικών Επιστημών και Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση (ΕΝΕΦΕΤ 2015), Θεσσαλονίκη.
Φωτόδεντρο (2015). Εθνικός Συσσωρευτής Εκπαιδευτικού Περιεχομένου για την Πρωτοβάθμια και τη Δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Ανακτήθηκε στις 6 Απριλίου 2018 από τη διεύθυνση http://photodentro.edu.gr/aggregator