open, digital, online, education

Σενάρια περιβαλλοντικών εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων με την αξιοποίηση του Διαδικτύου των Αντικειμένων


Δημοσιευμένα: Nov 26, 2018
Λέξεις-κλειδιά:
ΙοΤ αισθητήρες εκπαιδευτικά σενάρια περιβαλλοντική συνείδηση εκπαίδευση και ενεργειακή κατανάλωση
Χρυσάνθη Τζιωρτζιώτη
https://orcid.org/0000-0001-9652-6063
Ειρήνη Μαυρομμάτη
https://orcid.org/0000-0002-8870-746X
Γεώργιος Μυλωνάς
https://orcid.org/0000-0003-2128-720X
Ιωάννης Χατζηγιαννάκης
https://orcid.org/0000-0001-8955-9270
Περίληψη
Η ευαισθητοποίηση των νέων και η αλλαγή των συνηθειών τους όσον αφορά στην προστασία του περιβάλλοντος και την εξοικονόμηση ενέργειας, θα είναι καθοριστικής σημασίας για την διατήρηση ενός βιώσιμου πλανήτη στο εγγύς μέλλον. Σε αυτό το πλαίσιο, η αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής απαιτεί αρχικά την ενημέρωση και κατόπιν την αλλαγή νοοτροπίας και εφαρμογή συμπεριφορών φιλικότερων προς το περιβάλλον. Σε αυτό το κείμενο, παρουσιάζουμε μερικές εκπαιδευτικές πρακτικές STEM που αξιοποιούν συστήματα Διαδικτύου των Αντικειμένων με αισθητήρες (Internet of Things, IoT), σε συνδυασμό με κατάλληλα σχεδιασμένες εκπαιδευτικές δραστηριότητες διερευνητικής μάθησης. Η ενίσχυση της εκπαιδευτικής κοινότητας στην περιβαλλοντική εκπαίδευση των νέων έχει πολλαπλασιαστικό αποτέλεσμα, καθώς η υιοθέτηση ενεργειακά αποδοτικών συνηθειών επηρεάζει και το άμεσο οικογενειακό τους περιβάλλον. Ως ένα τέτοιο παράδειγμα, η πλατφόρμα του έργου GAIA αξιοποιεί πραγματικά δεδομένα από σχολικά κτίρια, και μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως βάση για τη σχεδίαση εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων STEM, αντλώντας δεδομένα από διάφορα περιβάλλοντα. Επιπλέον, προτείνεται η χρήση αισθητήρων για τη μέτρηση βασικών ωκεανογραφικών παραμέτρων όπως η θερμοκρασία, η αλατότητα, το διαλυμένο οξυγόνο, η αλκαλικότητα και η θολερότητα σε παράκτια περιβάλλοντα, η οποία δεν έχει εξεταστεί  στο παρελθόν, ως ένα επόμενο βήμα για το σχεδιασμό εκπαιδευτικών σεναρίων αυτού του τύπου.
Λεπτομέρειες άρθρου
  • Ενότητα
  • Μέρος πρώτο / Section 1
Λήψεις
Τα δεδομένα λήψης δεν είναι ακόμη διαθέσιμα.
Αναφορές
Amaxilatis, D., Akrivopoulos, O., Mylonas, G., & Chatzigiannakis, I. (2017). An IoT-based solution for monitoring a fleet of educational buildings focusing on energy efficiency, Sensors, 17(10).
Baichtal, J., (2015). Building Your Own Drones: A Beginners’ Guide to Drones, UAVs, and ROVs, 1st Εd. Que Publishing Company.
Brogan, M., & Galata, A. (2015). The Veryschool project: Valuable energy for a smart school - intelligent ISO 50001 energy management decision making in school buildings Ιn Proceedings of the Special Tracks and Workshops at the 11th International Conference on Artificial Intelligence Applications and Innovations (AIAI 2015), Bayonne, France, September 14-17, 2015. pp. 46–58. [Online]. Available: http://ceur-ws.org/Vol-1539/paper5.pdf
Brossard, D., Lewenstein B., & Bonney R. (2005). Scientific knowledge and attitude change: The impact of a citizen science project, International Journal of Science Education, 27(9), 10991121.
Burke, J., Estrin, D., Hansen, M., Parker, A., Ramanathan, N., Reddy, S., & Srivastava, M. B. (2016). Participatory sensing, In Workshop on World-Sensor-Web (WSW06): Mobile Device Centric Sensor Networks and Applications, pp. 117–134.
Crosby, K., & Metzger, A. B. (2012). Powering down: A toolkit for behavior-based energy conservation in k-12 schools, U.S. Green Building Council (USGBC), Washington DC, USA, Tech. Rep. European Environment Agency (EEA) (2013). Achieving energy efficiency through behaviour change: what does it take? EEA Tech. Rep.
Gaitani, N., Cases, L., Mastrapostoli, E., & Eliopoulou, E. (2015). Paving the way to nearly zero energy schools in mediterranean region – zemeds project, Energy Procedia, 78, (pp.3348-3353), 6th International Building Physics Conference, IBPC 2015. [Online]. Available: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1876610215024819
Garcia-Garcia, C., Terroso-Saenz, F., Gonzalez-Burgos, F., & Skarmeta, A. F. (2017). Integration of serious games and iot data management platforms to motivate behavioural change for energy efficient lifestyles, In Global Internet of Things Summit, GIoTS 2017, Geneva, Switzerland, June 6-9, 2017. IEEE, 2017, (pp. 1–6). [Online]. Available: https://doi.org/10.1109/GIOTS.2017.8016255
Heggen, S. (2013). Participatory sensing: Repurposing a scientific tool for stem education, Interactions, 20(1), 18–21, Jan. 2013. [Online]. Available: http://doi.acm.org/10.1145/2405716.2405722
Kotovirta, V., Toivanen, T., Tergujeff R., & Huttunen, M. (2012). Participatory sensing in environmental monitoring – experiences, Ιn 6th International Conference on Innovative Mobile and Internet Services in Ubiquitous Computing, July 2012, (pp. 155-162).
Mallon, E., & Beddows, P. (2017). The cave pearl project: developing a summersible data logger systemfor long term environmental monitoring, https://thecavepearlproject.org.
Medina, J., Nina, M., & Oliveira, I. (2014). Smart campus - building-user interaction towards energy efficiency through ict-based intelligent energy management systems, Ιn European Project Space on Information and Communication Systems - EPS Barcelona,, INSTICC. ScitePress, 2014, pp. 11–30.
Mylonas, G., Amaxilatis, D., Leligou, H., Zahariadis, T. B., Zacharioudakis, E., Hofstaetter, J., Friedl, A., Paganelli, F., Cuffaro, G., & Lerch J. (2017). Addressing behavioral change towards energy efficiency in european educational buildings, Ιn Global Internet of Things Summit, GIoTS 2017, Geneva, Switzerland, June 6-9, 2017. IEEE, 2017, (pp. 1–6).
Mylonas, G., Amaxilatis, D., Mavrommati, I., & Hofstaetter, J. Green (2017). Awareness via IoT Infrastructure, Educational Labs and Games in Schools: The GAIA Case, IEEE Internet of Things Newsletter, November 14, 2017, https://iot.ieee.org/newsletter/november-2017/greenawareness-via-iot-infrastructure-educational-labs-and-games-in-schools-the-gaia-case
Papaioannou, T. G., Kotsopoulos, D., Bardaki, C., Lounis, S., Dimitriou, N., Boultadakis, G., Garbi, A., & Schoofs, A. (2017). Iot-enabled gamification for energy conservation in public buildings, In Global Internet of Things Summit, GIoTS 2017, Geneva, Switzerland, June 6-9, 2017. IEEE, 2017, (pp. 1–6).
Petrioli, C., Potter, J., & Petroccia, R. (2013). Sunrise sensing, monitoring and actuating on the underwater world through a federated research infrastructure extending the future internet, In Proceedings of EMSO 2013, Rome, Italy, November, 17 2013, demo also presented. [Online]. Available: http://www.emso-eu.org/management/ images/documents/EMSO ABSTRACT final.pdf
Pocero, L., Amaxilatis, D., Mylonas, G., & Chatzigiannakis, I. (2017). Open source iot meter devices for smart and energy-efficient school buildings, HardwareX. [Online]. Available: http: //www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2468067216300293
Psycharis, S. (2018). STEAM in Education: A Literature review on the role of Computational Thinking, Engineering Epistemology and Computational Science. Computational STEAM Pedagogy (CSP). Scientific Culture, 4(2), 51-72.
Schelly, C., Cross, J. E., Franzen, W. S., Hall, P., & Reeve, S. (2012). How to go green: Creating a conservation culture in a public high school through education, modeling, and communication, Journal of Environmental Education, 43(3), 143-161.
School of the Future FP7 project (2016). http://www.school-of-thefuture.eu/ Sun, W., Li Q., & Tham, C. K. (2014). Wireless deployed and participatory sensing system for environmental monitoring, In 2014 Eleventh Annual IEEE International Conference on Sensing, Communication, and Networking (SECON), June 2014, (pp. 158–160).
Δασενάκης, Μ., Λαδάκης, Μ., Καραβόλτσος, Σ., & Παρασκευοπούλου, Β. (2017). Χημική Ωκεανογραφία. Κεφ 2. Φυσικοχημικά χαρακτηριστικά γλυκού και θαλασσινού νερού. Η επίδρασή τους στο θαλάσσιο σύστημα. Ελληνικά Ακαδημαϊκά Ηλεκτρονικά Συγγράματα και Βοηθήματα, www.kallipos.gr. ISBN: 978-960-603-234-9. Τελευταία πρόσβαση: Δεκέμβριος 2017.
Κρεστενίτης, Γ., Κομπιάδου, Κ., Μακρή,ς Χρ., Ανδρουλάκης, Γ., & Καραμπάς, Θ. (2017). Παράκτια Μηχανική Θαλάσσια Περιβαλλοντική Υδραυλική. Ελληνικά Ακαδημαϊκά Ηλεκτρονικά Συγγράμματα και Βοηθήματα, www.kallipos.gr. ISBN: 978-960-603-253-0. Τελευταία πρόσβαση: Δεκέμβριος 2017. Εργαστηριακές Ασκήσεις Παράκτιας Ωκεανογραφίας (2016). Εργαστήριο 3: Η θερμοκρασία του θαλασσινού νερού. Τμήμα Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων. Πανεπιστήμιο Πατρών. Αγρίνιο, 2016.
Green paper Marine Knowledge 2020, mapping to ocean forecasting. ISBN 978–92–79-25350-8 Luxembourg: Publications Office of the European Union, COM (2012) 473. http://research.metoffice.gov.uk/research/nwp/satellite/infrared/sst/kt_model.html Τελευταία πρόσβαση: Δεκέμβριος 2017. OpenROV: https://www.openrov.com/
Sea Temperature Organization: https://www.seatemperature.org/europe/ SUNRISE Project http://fp7-sunrise.eu/ The Cave Pearl Project https://thecavepearlproject.org
Τα περισσότερο διαβασμένα άρθρα του ίδιου συγγραφέα(s)