| More

MOOCs και Ψηφιακές βιβλιοθήκες: επισκόπηση της σημερινής πραγματικότητας, προβληματισμοί & προοπτικές

Views: 784 Downloads: 404
Γιάννης Αθανάσιος Μυγδάνης (http://orcid.org/0000-0002-9013-2722), Άση Κονδυλίδου
Γιάννης Αθανάσιος Μυγδάνης, Άση Κονδυλίδου

Περίληψη


Τα τελευταία χρόνια ραγδαίες εξελίξεις έχουν λάβει χώρα στο πεδίο της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, διαμορφώνοντας ένα παιδαγωγικό πλαίσιο ριζικά διαφορετικό από το συμβατικό. Σε αυτόν τον άξονα τα Μαζικά Ανοιχτά Διαδικτυακά Μαθήματα (MOOCs), αποτελούν μια νέα πρόταση με ταχεία εξάπλωση. Πολλοί θεωρούν ότι πρόκειται για μία εκπαιδευτική καινοτομία που θα επηρεάσει καθοριστικά την εκπαίδευση ενώ άλλοι εκφράζουν ανησυχίες σχετικά με την απουσία παιδαγωγικού μοντέλου. Τα MOOCs έχουν πλέον εδραιωθεί ως κομμάτι της εξ αποστάσεως ανώτατης εκπαίδευσης και η εμπλοκή των βιβλιοθηκών είναι καθοριστικής σημασίας, όπως και σε ένα μάθημα με φυσική παρουσία, δημιουργώντας νέες προκλήσεις αλλά και διευρυμένες δυνατότητες. Ωστόσο, οι ψηφιακές βιβλιοθήκες δεν έχουν αποκτήσει ακόμα ενεργό ρόλο στη διάρθρωση των MOOCs εξαιτίας της φύσης των μαθημάτων αυτών, ζητημάτων πνευματικών δικαιωμάτων, αδειοδότησης αλλά και του εκπαιδευτικού πλαισίου που διαμορφώνεται συνεχώς. Σκοπός του παρόντος άρθρου αποτελεί η διερεύνηση των τρόπων προσαρμογής των βιβλιοθηκών στα μαθήματα MOOCs, μέσω της σχεδιασμού ενός μοντέλου αποσαφήνισης περιορισμών και προκλήσεων που ανακύπτουν, ώστε οι τελευταίες να αποκτήσουν το δικό τους διακριτό ρόλο στο συνεχώς εξελισσόμενο διαδικτυακό εκπαιδευτικό πλαίσιο.


Λέξεις κλειδιά


MOOCs; Ψηφιακές βιβλιοθήκες; Ανοιχτή και εξ αποστάσεως εκπαίδευση

Πλήρες Κείμενο:

PDF

Αναφορές


Ξενόγλωσση βιβλιογραφία

Al-Imarah, A. A., & Shields, R. (2019). MOOCs, disruptive innovation and the future of higher education: A conceptual analysis. Innovations in Education and Teaching International, 56(3), 258-269.

Almeida, N. (2013). A new polemic: Libraries, MOOCs, and the Pedagogical Landscape. Retrieved on 8 August 2019, from http://www.inthelibrarywiththeleadpipe.org/2013/a-new-polemic-libraries-moocs-and-the-pedagogical-landscape/.

Barlow, A. (2012). The librarian of MOOC, Chasing Reference. Retrieved on 8 August 2019 from http://www.chasingreference.wordpress.com/2012/07/23/thelibrarianofmooc/.

Barnes, C. (2013). MOOCs: The Challenges for Academic Librarians. Australian Academic and Research Libraries, 44(3), 163–175.

Becker, B. W. (2013). Connecting MOOCs and Library Services. Behavioral and Social Sciences Librarian, 32(2), 135–138.

Butler, B. (2012). Massive Open Online Courses: Legal and Policy Issues for Research Libraries. Association of Research Libraries.

Caplan, D., & Graham, R. (2008). The development of online courses. In T. Anderson (Ed.), Theory and practice of online learning (2nd Ed.) (pp. 245-263). Edmonton, AB: Athabasca University Press.

ClassCentral (2019). By the Numbers: MOOCs in 2019, Class Central. Retrieved on 8 April 2020, from https://www.class-central.com/report/mooc-stats-2019.

Conole, G. (2014). A new classification schema for MOOCs. The international journal for Innovation and Quality in Learning, 2(3), 65-77.

Creed-dikeogu, G., & Clark, C. (2013). Are You MOOC-Ing Yet? A Review for Academic Libraries. Driving Towards New Frontiers, 3(1).

de Freitas, S. I., Gibson, D., & Morgan, J. (2015). Will MOOCs transform learning and teaching in higher education? Engagement and course retention in online learning provision. British Journal of Educational Technology, 46(3), 455–471.

Dill, E. (2012). MOOCs: Where are the Librarians? HASTAC, Retrieved on 8 August 2019, from http://hastac.org/blogs/elizabeth-dill/2012/08/14/moocs-where-are-librarians.

Gore, H. (2014). Massive Open Online Courses (MOOCs) and Their Impact on Academic Library Services: Exploring the Issues and Challenges. New Review of Academic Librarianship, 20(1), 4–28.

Gosh, M. (2015). The rise of MOOCs and roles for libraries, ResearchGate. Retrieved on 8 August 2019, from https://www.researchgate.net/publication/283319826_The_rise_of_MOOCs_and_roles_for_libraries.

Gremmels, G. (2013) Staffing trends in college and university libraries, Reference Services Review, 41(2), 233-252.

Kendrick, C., & Gashurov, I. (2013). Libraries in the Time of MOOCs. Educause Review Online, 48(6).

Kolowich, S. (2013). The professors who make the MOOCs. The Chronicle of Higher Education, 18.

Kop, R., & Hill, A. (2008). Connectivism: Learning theory of the future or vestige of the past? The International Review of Research in Open and Distance Learning, 9(3). Retrieved on 8 August 2019, from: http://www.irrodl.org/index.php/irrodl/article/view/523/1137.

Lippincott, J. K. (2015). Libraries and the digital university. College & Research Libraries, 76(3), 283-295.

Mahraj, K. (2012). Using information expertise to enhance massive open online courses. Public Services Quarterly, 8, 360-368.

Marshall, S. (2013). Evaluating the strategic and leadership challenges of MOOCs. Journal of Online Learning and Teaching, 9(2), 216-228.

Massis, E. (2013). MOOCs and the library. New Library World, 114(5/6), 267–270.

Moore, L., Dickson-Deane, C., & Galyen, K. (2011). E-Learning, online learning, and distance learning environments: Are they the same? Internet and Higher Education, 14(2), 129–135.

Stöhr, C., Stathakarou, N., Mueller, F., Nifakos, S., & McGrath, C. (2019). Videos as learning objects in MOOCs: A study of specialist and non‐specialist participants' video activity in MOOCs. British Journal of Educational Technology, 50(1), 166-176.

Stracke, C. (2017). The Quality of MOOCs: How to Improve the Design of Open Education and Online Courses for Learners? In P. Zaphiris and A. Ioannou (Eds.), 4th International Conference, Learning and Collaboration Technologies 2017 (pp. 285–293). Berlin, Germany: Springer.

Stracke, C. (2018). How can Open Education improve learning quality and achieve impact for learners, organizations and in society? In T. Amiel (Ed.), Utopias and Dystopias in Education. Sao Paulo: UNICAMP.

Tammaro, A. M., Ciancio, L., De Rosa, R., Pantò, E., & Nascimbeni, F. (2017). Digital Libraries in Open Education: The Italy Case. In Italian Research Conference on Digital Libraries (pp. 32-41). Berlin, Germany: Springer.

UNESCO (2003). Digital Libraries in Education: analytical survey. Moscow: IITE.

Wellen, R. (2013). Open Access, Megajournals, And Moocs: On the Political Economy of Academic Unbundling. SAGE Open, 3(4).

Wright, F. (2013). What Do Librarians Need to Know about Moocs? D-Lib Magazine, 19(3/4).

Wu, K. (2013). Academic libraries in the age of MOOCs. Reference Services Review, 41(3), 576–587.

Yuan, L., & Powell, S. (2013). MOOCs and disruptive innovation: Implications for higher education. eLearning Papers In-Depth, 33(2), 1-7.

Ελληνόγλωσση βιβλιογραφία

Ασλανίδη. Μ. (2015). Αξιολόγηση μουσικής πληροφορίας. Στο X. Λαβράνος & A. Χαρκιολάκης (Επιμ.) Πηγές Μουσικής Πληροφόρησης & Πληροφοριακή Παιδεία (σσ. 101-112). Αθήνα: Fagotto Βooks.

Μυγδάνης, Γ., & Κοκκίδου, Μ. (2017). MOOCs και μουσική εκπαίδευση: Μια πρώτη μελέτη περίπτωσης και προβληματισμοί. Μουσικοπαιδαγωγικά, 15, 86–104.

Παπαδάκης, Σ., & Καλογιαννάκης, Μ. (2014). MOOC «Massive Open Online Courses»: Μια πρώτη επισκόπηση του πεδίου. Νέος Παιδαγωγός, 2(1), 51-58.

Χαρκιολάκης. Α. (2015). Πηγές μουσικής πληροφόρησης και πρόσβαση στη μουσική πληροφορία. Στο X. Λαβράνος & A. Χαρκιολάκης (Επιμ.), Πηγές Μουσικής Πληροφόρησης & Πληροφοριακή Παιδεία (σσ. 101-112). Αθήνα: Fagotto Βooks.


Εισερχόμενη Αναφορά

  • Δεν υπάρχουν προς το παρόν εισερχόμενες αναφορές.


Copyright (c) 2020 Γιάννης Αθανάσιος Μυγδάνης, Άση Κονδυλίδου