Υποβολές

Λίστα Ελέγχου Προετοιμασίας Υποβολής


Κατά την υποβολή εργασιών στο περιοδικό ή/και συνέδριο, ζητείται από τους Συγγραφείς να επιβεβαιώσουν ότι η υποβολή ανταποκρίνεται στα ακόλουθα κριτήρια. Μη συμβατές υποβολές ενδέχεται να επιστραφούν στους Συγγραφείς.
 • Το Άρθρο αυτό είναι πρωτότυπο έργο, δεν έχει δημοσιευθεί στο παρελθόν και δεν έχει αποσταλεί για αξιολόγηση και δημοσίευση αλλού, σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή.

 • Στο βαθμό που γνωρίζω, το Άρθρο δεν δυσφημεί οποιοδήποτε πρόσωπο, δεν προσβάλει την ιδιωτικότητα οποιουδήποτε προσώπου, και δεν παραβιάζει με οποιονδήποτε τρόπο άλλα δικαιώματα οποιουδήποτε προσώπου.

 • Το Άρθρο δεν παραβιάζει με οποιονδήποτε τρόπο πνευματικά δικαιώματα τρίτων. Σε οποιοδήποτε τμήμα του Άρθρου υπάρχει περιεχόμενο για την αναπαραγωγή του οποίου απαιτείται άδεια, έχω ζητήσει και λάβει την άδεια από το(-ους) δημιουργό(-ούς) ή/και δικαιούχο(-ους).

 • Αποδέχομαι την πολιτική πνευματικών δικαιωμάτων του περιοδικού. Το άρθρο έχει συνταχθεί με βάση τις Οδηγίες προς συγγραφείς του περιοδικού.

 • Διατηρώ το σύνολο των δικαιωμάτων του δημιουργού ή/και δικαιούχου πνευματικής ιδιοκτησίας επί του Άρθρου, και εν γένει κάθε εξουσία πνευματικής ιδιοκτησίας που δεν μεταβιβάζεται ρητά με την παρούσα συμφωνία.

Οδηγίες για τους Συγγραφείς


ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ

ΣΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ Πρεβεζάνικα Χρονικά

Οι εργασίες θα πρέπει να παραδίδονται σε έντυπη και ψηφιακή μορφή σε περιβάλλον Windows (Microsoft Office Word) ή συμβατά προγράμματα.

ΚΕΙΜΕΝΟ

Θα πρέπει να επιλεχθεί η εξής μορφοποίηση:

Γραμματοσειρά Times New Roman, μέγεθος γραμμάτων 12 στιγμών, διάστιχο γραμμών 1,5 γραμμή, αυτόματα περιθώρια σελίδας.     

Αποφύγετε στο κείμενο οποιεσδήποτε ρυθμίσεις μορφοποίησης, όπως εσοχές παραγράφων, εσοχές, διαστήματα κλπ.

Αποφύγετε την παραγραφοποίηση με τη χρήση κουκίδων ή άλλων συμβόλων. 

Αποφύγετε τη χρήση της Bold-γραφής και της υπογράμμισης. Για τη διαφοροποίηση λέξεων ή προτάσεων προτείνεται η χρήση της πλάγιας-γραφής.

Η διάρθρωση του κείμενου να γίνεται μόνο μέσω επικεφαλίδων. Αποφύγετε οποιαδήποτε αρίθμηση των ενοτήτων (1, 2, 2.1, 2.2 …., Α, Β, Γ …. ).

Για χωρία αρχαία ελληνικά με πολυτονισμό θα πρέπει να χρησιμοποιείται γραμματοσειρά της Times New Roman (πολυτονική).

Η απαίτηση ειδικών συμβόλων ή γραμμάτων πρέπει να επισημανθεί. Εάν δεν υπάρχει δυνατότητα για την ψηφιακή εφαρμογή τους θα πρέπει να σημειωθούν στην εκτύπωση της εισήγησης ευανάγνωστα με κόκκινο στυλό.

 

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ – ΣΧΕΔΙΑ – ΠΙΝΑΚΕΣ

Οι φωτογραφίες, σχέδια ή εικόνες που συνοδεύουν το κείμενο θα πρέπει:

 • Να είναι σε ψηφιακή μορφή μεγέθους 1,5 έως 5 ΜΒ έκαστη και ανάλυση 300 dpi.
 • Να είναι ασπρόμαυρες.
 • Να είναι αριθμημένες με τη σειρά που θα ενσωματωθούν στο κείμενο.
 • Να αντιστοιχούν τα ψηφιακά αρχεία των φωτογραφιών με την αρίθμηση στον έντυπο κατάλογο.
 • Να υπάρχει ένδειξη εντός κειμένου για την επιθυμητή θέση όπου θα εισαχθεί η εικόνα (Εικ. 1, Εικ. 2).
 • Να συνοδεύονται από έντυπο και ψηφιακό κατάλογο των φωτογραφιών με τις λεζάντες και την προέλευση της εκάστης φωτογραφίας (πηγή: Αρχείο, βιβλίο, φωτογράφος κλπ.). Γενικά ισχύει ότι τεκμηριώνεται η κάθε ξένη προέλευση των φωτογραφιών. Δεν απαιτείται αναφορά εάν η φωτογραφία είναι του ίδιου του αρθρογράφου.
 • Φωτογραφίες, Σχέδια και Πίνακες θα φέρουν ξεχωριστή αύξουσα αρίθμηση, π.χ. Εικ. 1, Εικ. 2, Πίν. 1, Εικ. 3, Σχ. 1, Πίν. 2, Εικ. 4, Σχ. 2.
 • Οι φωτογραφίες θα πρέπει να είναι καλές και κατάλληλες για την εκτύπωση σε βιβλίου, να έχουν σωστό κοντράστ και φωτεινότητα, να έχουν σωστή προοπτική και να μην έχουν σκιές στο αντικείμενο που απεικονίζεται.

 

ΥΠΟΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

Οι υποσημειώσεις θα πρέπει να βρίσκονται στο κάτω μέρος της σελίδας, και όχι στο τέλος του κειμένου. Θα πρέπει

 • Να έχουν ενιαία, αύξουσα αρίθμηση.
 • Να είναι ψηφιακά συνδεδεμένο με τον εκθέτη-αριθμό παραπομπής σε υποσημείωση εντός κειμένου.

Οι βιβλιογραφικές παραπομπές εντός των υποσημειώσεων θα γίνονται με τον εξής τρόπο:

1 …………………………….., βλ. Βοκοτόπουλος 2005.

            (Όταν παραπέμπουμε γενικά σε ένα έργο)

1 …………………………….., βλ. Βοκοτόπουλος 2005, 208-210.

            (Όταν παραπέμπουμε σε συγκεκριμένες σελίδες ενός έργου)

1 …………………………….., βλ. Βοκοτὀπουλος 2005, 208-210˙  2007, 38˙  2008, 56.

            (Όταν παραπέμπουμε σε περισσότερα έργα του ιδίου συγγραφέα)

1 …………………………….., βλ. Βοκοτόπουλος 2005, 208-210˙   Ζάχος 2007, 335.

            (Όταν παραπέμπουμε σε διαφορετικούς συγγραφείς)

 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Στη βιβλιογραφία της εργασίας θα αναγράφονται μόνο όσοι τίτλοι παραπέμπονται  στις υποσημειώσεις. Η βιβλιογραφία θα πρέπει να συνταχθεί ως εξής:

Παραδείγματα:

Αθανασόπουλος Χ., 1976, Προβλήματα στις εξελίξεις του σύγχρονου θεάτρου, Αθήνα

Τζάχου-Αλεξανδρή Ο. (Επιμ.), 1989, Το πνεύμα και το σώμα. Οι αθλητικοί αγώνες στην Αρχαία Ελλάδα, Αθήνα

Amandry P., 1988, Le Monnayage des duovirs Corinthiens, Paris (BCH Supplement 15)

Βλαχοπούλου-Οικονόμου A., 1979, Έντυπες λαβές αμφορέων από το Νεκυομαντείο του Αχέροντα και τη Δωδώνη, Δωδώνη 8, 279-297

Ανδρέου Ι., 1997, Οι αρχαιότητες της Ανατολικής Κασσωπαίας και η σημασία τους για την έρευνα της Ηπείρου, στο: Ν. Καράμπελας (Επιμ.), Ιστορικά μνημεία της Λάκκας Σούλι, Πρέβεζα, 31-47

Βοκοτοπούλου Ι., 1975, Νικόπολις – Νυμφαίον, ΑΔ 30, Χρονικά Β2, 214-216

Γκαγκτζής Δ., Λεοντσίνη Μ. & Πανοπούλου Α., 1993, Πελοπόννησος και Νότια Ιταλία: σταθμοί επικοινωνίας στη Μέση Βυζαντινή περίοδο, στο: Η επικοινωνία στο Βυζάντιο (Πρακτικά Β΄ Διεθνούς Συμποσίου), Αθήνα, 469-486

Γραβάνη K., 2000, Ανάγλυφοι σκύφοι από την Κασσώπη, Τα τοπικά εργαστήρια, Ε΄ Επιστημονική Συνάντηση για την Ελληνιστική Κεραμική (Χανιά 7-12 Απριλίου 1997), Αθήνα, 477-489

 

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων


Τα ονόματα και οι διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που καταχωρούνται στις ιστοσελίδες του περιοδικού θα χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για τους καθορισμένους σκοπούς του περιοδικού και δεν θα διατίθεται για κανένα άλλο σκοπό ή σε κανένα τρίτο μέρος.