Ο Άγιος Χαράλαμπος Πρέβεζας και ο λοιμός της δεκαετίας του 1850 Ιστορική προσέγγιση του θαύματος


Δημοσιευμένα: Δεκ 31, 2017
Λέξεις-κλειδιά:
Ιστορία Πρέβεζας Άγιος Χαράλαμπος Πρέβεζας Λιμός 1850 Θαύματα
Νικόλοος Δ. Μάμαλος
Περίληψη
Δεν αναφέρεται περίληψη
Λεπτομέρειες άρθρου
  • Ενότητα
  • Κύρια άρθρα
Λήψεις
Τα δεδομένα λήψης δεν είναι ακόμη διαθέσιμα.
Βιογραφικό Συγγραφέα
Νικόλοος Δ. Μάμαλος
Θεολόγος και ιστορικός
Αναφορές
Αρχειακό υλικό
Γενικά Αρχεία του Κράτους – Αρχεία Ν. Πρέβεζας
Συμβολαιογραφικό Αρχείο Ελένης Λαδιά
Εφημερίδες
Εφημερίς Επίσημος του Ηνωμένου Κράτους των Ιονίων Νήσων, Κέρκυρα
Εφημερίς των Ειδήσεων, Κέρκυρα
Ο Πρωινός Κήρυξ, Αθήνα
L’Avvisatore Mercantile. Foglio uffizianle della Camera di Commercio ed
Industria della Provincia di Venezia, Venezia
Βιβλιογραφία
ΑΓΓΕΛΟΜΑΤΗ-ΤΣΟΥΓΚΑΡΑΚΗ Ε., 1997, Ιερά λείψανα και οικονομικά προβλήματα. Η διάδοση της λατρείας του Αγίου Βησσαρίωνα, Τρικαλινά 17, 193-212
ΑΡΑΒΑΝΤΙΝΟΣ Π., 1984, Περιγραφή της Ηπείρου εις μέρη τρία [1864-1866], Ι-ΙΙΙ, Ιωάννινα
ΑΡΑΒΑΝΤΙΝΟΣ Π., 2004, Χρονογραφία της Ηπείρου των τε ομόρων Ελληνικών και Ιλλυρικών χωρών διατρέχουσα κατά σειράν τα εν αυτaί συμβάντα από του σωτηρίου έτους μέχρι του 1854, Ι-ΙΙ, 3η έκδ., Αθήνα (11856-157· 21969)
ΑΥΔΙΚΟΣ Ε., 1991, Όψεις της μεταβολής μιας επαρχιακής πόλης. Λαογραφική εξέταση, Ιωάννινα (διδακτορική διατριβή)
ΒΑΜΒΑΣ Ι.Χ., 1892, Ιστορικαί Σημειώσεις Περί της Χολέρας, Παρνασσός, τ.ΙΕ΄, φυλλάδιον 1, Σεπτέμβριος, Αθήνα, 63-74
ΒΑΣΙΛΑΚΗ Μ., 1988, Εικόνα του αγίου Χαραλάμπους, Δελτίον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας 13 (1985-1986), Περίοδος Δ΄, Στη μνήμη του Μαρίνου Καλλιγά (1906-1985), 247-260
ΒΑΣΙΛΑΣ Η.Β., 2012, Άπαντα, επιμ. Νίκος Δ. Καράμπελας, Πρέβεζα
ΒΙΤΑΛΗΣ Φ.Α., 1962, Ο Πολιούχος μας Άγιος, Βήμα Πρεβέζης, φ. 985, 1
ΒΙΤΑΛΗΣ Φ.Α., 1963, Ο Πανηγυρικός λόγος επί τη εορτή του Αγίου Χαραλάμπους, Βήμα Πρεβέζης, φ. 1039, 2
ΔΕΥΤΕΡΑΙΟΣ Α.Ν., 1969, Έκθεσις λαογραφικής ερεύνης εις το χωρίον Σισάνιον του νομού Κοζάνης (15 Ιουλίου - 3 Αυγούστου 1968), Επετηρίς του Κέντρου Ερεύνης της Ελληνικής Λαογραφίας 20/21, 379-391
ΔΟΝΤΑ Δ., 1973, Ελλάς και οι Δυνάμεις κατά τον Κριμαϊκόν πόλεμον, Θεσσαλονίκη
ΔΡΑΓΟΥΜΗΣ Ν., 1879, Ιστορικές Αναμνήσεις, Αθήνα
ΚΑΙΡΟΦΥΛΑΣ Γ.Κ., 2011, Η Αθήνα στου Όθωνα τα χρόνια, Αθήνα
ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ Ν.Δ., 2017, Ο βενετσιάνικος πύργος του ρολογιού της Πρέβεζας και η κατασκευασμένη από τους Canciani καμπάνα του. Η ιστορική τους διαδρομή από το 1792 μέχρι σήμερα, Ηπειρωτικό Ημερολόγιο ΛΣΤ΄, 355-406
ΚΟΚΟΛΑΚΗΣ Μ., 2003, Το ύστερο γιαννιώτικο πασαλίκι. Χώρος, διοίκηση και πληθυσμός στην Τουρκοκρατούμενη Ήπειρο (1820-1913), Αθήνα
ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Α., 1987, Το οδικό δίκτυο της Ηπείρου στη Γεωγραφική Περιγραφή του Π. Ποταγού (1886). Λειτουργίες του χώρουκαι εθνικά αιτήματα, στο: Ήπειρος. Κοινωνία, Οικονομία 15ος-20ός αι.
Πρακτικά Διεθνούς Συνεδρίου Ιστορίας, Γιάννινα 4-7 Σεπτεμβρίου
, Ιωάννινα, 171-202
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ Κ., 2007, Το κακό οδεύει έρποντας … Οι λοιμοί της πανώλης στα Ιόνια Νησιά (17ος-18ος αι.), Βενετία
ΚΩΣΤΗΣ Π.Κ., 2013, Στον καιρό της πανώλης. Εικόνες από τις κοινωνίες της ελληνικής χερσονήσου, 14ος-19ος αι., Αθήνα
ΛΑÏΟΥ Σ., 2011, Σχέσεις μοναχών και χριστιανών λαϊκών κατά την Οθωμανική περίοδο (15ος-αρχές 19ου αι.), στο: Η. ΚΟΛΟΒΟΣ (Επιμ.), Μοναστήρια, οικονομία και πολιτική. Από τους μεσαιωνικούς στους νεώτερους χρόνους, Ηράκλειο, 207-223
ΛΕ ΓΚΟΦ Ζ. & ΝΟΡΑ Π., 1983, Το έργο της Ιστορίας, ΙΙ, Αθήνα
ΛΟΥΚΑΤΟΣ Δ.Σ., 1969, Αργίαι και Άγιοι τιμωροί, Επετηρίς του Κέντρου Ερεύνης της Ελληνικής Λαογραφίας 20/21, 15-105
ΛΟΥΚΟΣ Χ., 1992, Επιδημία και κοινωνία. Η χολέρα στην Ερμούπολη της Σύρου (1854), Μνήμων 14, 49-69
ΛΥΚΟΥΔΗΣ Ε.Σ., χ.χ., Διηγήματα, Αθήνα
ΜΑΜΑΛΟΥΓΚΟΣ Ν., 2017, Άγιος Χαράλαμπος ο Ιερομάρτυρας. Υμνογραφικά Κείμενα, Αθήνα
ΜΠΟΛΛΑ Μ., 2000, Η Ήπειρος υπό την Οθωμανική κυριαρχία, στο: Γ. ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ (Επιμ.), Ήπειρος: Ιστορία και Πολιτισμός, Αθήνα, 121-125
ΝΙΚΟΔΗΜΟΣ Ο ΑΓΙΟΡΕΙΤΗΣ, 1819, Συναξαριστής των δώδεκα μηνών του ενιαυτού. Πάλαι μεν ελληνιστί συγγραφείς υπό Μαυρικίου διακόνου της Μεγάλης Εκκλησίας. Νυν δέ δεύτερον μεταφρασθείς αμέσως εκ του Ελληνικού Χειρογράφου Συναξαριστού καί μεθ’ όσης πλείστης επιμελείας ανακαθαρθείς, διορθωθείς, πλατυνθείς, αναπληρωθείς, σαφηνισθείς, υποσημειώσεσι διαφόροις καταγλαϊσθείς, και εις τρεις Τόμους διαιρεθείς υπό του έν μοναχοίς ελαχίστου Νικόδημου Άγιορείτου, τ. Β΄, Βενετία
ΝΙΚΟΛΑÏΔΗΣ Θ., 2012, Η λατρεία του Αγίου Σπυρίδωνα στην Κέρκυρα, Τα Ιστορικά 56, 101-130
ΞΕΝΟΠΟΥΛΟΣ Σ. (Βυζάντιος), 1884, Δοκίμιον ιστορικής τινός περιλήψεως της ποτέ αρχαίας και εγκρίτου Ηπειρωτικής Πόλεως Άρτης και της ωσαύτως νεωτέρας Πόλεως Πρεβέζης, Αθήνα
ΠΑΝΔΗ-ΑΓΑΘΟΚΛΗ Β., 2012, Καραντίνες και λοιμοκαθαρτήρια στα Ιόνια Νησιά, Ιατρικά Χρονικά 8 (2), 15-24
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Σ., 1997, Ο Κριμαϊκός πόλεμος και ο Ελληνισμός, Ιστορία του Ελληνικού Έθνους, τ. ΙΓ΄, Αθήνα, 143-168
ΠΟΛΙΤΗΣ Ν.Γ., 1883, Αι ασθένειαι κατά τους μύθους του ελληνικού λαού, Δελτίον της Ιστορικής και Εθνολογικής Εταιρείας της Ελλάδος 1, 1-30
ΠΟΛΙΤΗΣ Ν.Γ., 2013, Οι παραδόσεις του ελληνικού λαού, ΙΙ, Αθήνα
ΠΟΛΥΜΕΡΟΥ-ΚΑΜΗΛΑΚΗ Α., 2007, Η προσωποποιία ασθενειών. Φόβος, πανικός και αντιμετώπισή τους, Αρχαιολογία 104, 36-44
ΠΡΕΤΕΝΤΕΡΗΣ-ΤΥΠΑΛΔΟΣ Χ., 1856, Περί της εν Κερκύρα χολέρας εν έτει 1855, Κέρκυρα
ΠΡΙΝΑΡΗΣ Γ., 1856, Περί της εν Ακαρνανία και Κεφαλληνία χολέρας, Ασκληπιος, τεύχ. Γ΄, 125-135
ΣΑΜΑΡΤΖΗΣ Π., 2000, Καθημερούσιαι Ειδήσεις. Κέρκυρα 1854-1867, επιμ. Γιώργος Ν. Κάρτερ, Αθήνα
ΣΠΥΡΙΔΑΚΗΣ Γ.Κ., 1964, Λαογραφική αποστολή εις στην δυτικήν Ικαρίαν (13-31 Ιουλίου 1962), Επετηρίς του Λαογραφικού Αρχείου 15/16, 230-240
ΣΥΝΕΣΙΟΣ Λ., 1995, Άγιος Χαραλάμπης. Ο πολιούχος της Πρέβεζας, Πρεβεζιάνικα Χρονικά 31-32, 47-52
ΤΑΤΣΗ Χ., 2008, Υγειονομικά μέτρα για την αντιμετώπιση των επιδημιών χολέρας στην Ελλάδα από το 1850 μέχρι το 1911, Ηράκλειο (Μεταπτυχιακή Εργασία στο Τμήμα Ιατρικής του Πανεπιστήμιου Κρήτης)
ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΙΟΣ Γ., 1799, Ακολουθία του αγίου ιερομάρτυρος Χαραλάμπους του Θαυματουργού. Ψαλλομένη τη δεκάτη του φευρουαρίου μηνός. Συντεθείσα παρά Γεωργίου του Τραπεζουντίου. Νυν τύποις εκδοθείσα, καί μετ’ επιμελείας ότι πλείστης διορθωθείσα, Παρά Νικολάω Γλυκεί τω εξ Ιωαννίνων, Βενετία
ΤΡΕΜΠΕΛΑΣ Π.Ν., 1965, Θαύμα, στο: Θρησκευτική και Ηθική Εγκυκλοπαίδεια 6, 1110-1123
ΦΙΛΙΠΠΙΔΟΥ Π., 1846, Ακολουθία εορτάσιμος του εν Αγίοις Πατρός ημών Βησσαρίωνος Αρχιεπισκόπου Λαρίσσης του θαυματουργού, και κτίτορος της του Σωτήρος Χριστού Ιεράς Μονής των Μεγάλων Πυλών της κοινότερον καλουμένης Δουσίκου. Η προσετέθη και Κανών παρακλητικός προς τον Άγιον υπέρ των ευλαβών Χριστιανών. Διορθωθείσα δε νυν ακρυβώς και καλλωπισθείσα υπό Πολυχρινίου Φιλιππίδου, Βενετία
ΧΙΩΤΗΣ Π., 1980, Ιστορία του Ιονίου Κράτους από της συστάσεως αυτού μέχρι ενώσεως (έτη 1815-1864), ΙΙ, Αθήνα
BROWN P., 2000, Η ανάδειξη και η λειτουργία του αγίου στην ύστερη Αρχαιότητα, στο: Α. ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ (Επιμ.), Η κοινωνία και το
Άγιο στην ύστερη Αρχαιότητα, Αθήνα, 111-158
DELOOZ P., 2012, Κοινωνιολογική μελέτη της αναγνωρισμένης αγιότητας,
στο: Θ. ΝΙΚΟΛΑÏΔΗΣ (Επιμ.), Κοινωνίες και Άγιοι, Αθήνα, 25-71
SMALLMAN-RAYNOR M. & CLIFF A.D., 2004, The geographical spread of cholera in the Crimean War: epidemic transmission in the camp
systems of the British Army of the East, 1854-55, Journal of
Historical Geography 30 (1), 32-69