«Το animation ως εκπαιδευτικό εργαλείο στο πλαίσιο των Προγραμμάτων Σχολικών Δραστηριοτήτων»


Παναγιώτης Πήλιουρας
Ελένη Νιάρχου
Μαρία Μαγαλιού
Abstract
Στην παρούσα εισήγηση παρουσιάζεται ο ρόλος του animation ως εκπαιδευτικού εργαλείου στο πλαίσιο υλοποίησης των Προγραμμάτων Σχολικών Δραστηριοτήτων (Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Αγωγής Υγείας και Πολιτιστικών Θεμάτων). Με αφορμή επιμορφωτικό πρόγραμμα για τους εκπαιδευτικούς, με θέμα την αξιοποίηση της τεχνικής του animation στο πλαίσιο της Εκπαίδευσης για την Αειφορία, το οποίο υλοποιήθηκε από τη Δ/νση Π.Ε. Γ΄ Αθήνας, σε συνεργασία με το Τμήμα Γραφιστικής και Οπτικής Επικοινωνίας του Παν/μίου Δυτικής Αττικής, διατυπώνονται σκέψεις και προτάσεις αναφορικά με τη δημιουργική αξιοποίηση του animation στην εκπαιδευτική διαδικασία γενικότερα και στο πλαίσιο των Σχολικών Δραστηριοτήτων ειδικότερα.
Article Details
  • Section
  • Articles
Downloads
Download data is not yet available.
Author Biographies
Παναγιώτης Πήλιουρας, ΔΙ.Π.Ε. Γ΄ Αθήνας
Υπεύθυνος Αγωγής Υγείας, Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και Πολιτιστικών Θεμάτων ΔΙ.Π.Ε. Γ΄ Αθήνας
Ελένη Νιάρχου, ΔΙ.Π.Ε. Γ΄ Αθήνας
Υπεύθυνη Αγωγής Υγείας, Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και Πολιτιστικών Θεμάτων ΔΙ.Π.Ε. Γ΄ Αθήνας
Μαρία Μαγαλιού, ΔΙ.Π.Ε. Γ΄ Αθήνας
Υπεύθυνη Αγωγής Υγείας, Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και Πολιτιστικών Θεμάτων ΔΙ.Π.Ε. Γ΄ Αθήνας
References
Bruner, J. (1966). Toward a Theory of Instruction.Cambridge, Massachusetts: Harvard University Press. Λιοναράκης, Α. (2001). Ανοιχτή και εξ αποστάσεως πολυμορφική εκπαίδευση. Προβληματισμοί για μια ποιοτική προσέγγιση σχεδιασμού διδακτικού υλικού. Στο Α. Λιοναράκης (επιμ.), Απόψεις και Προβληματισμοί για την Ανοιχτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση(σσ.: 33-52). Αθήνα: Προπομπός.
Ματσαγγούρας, Η. (1994). Στρατηγικές Διδασκαλίας: Από την Πληροφόρηση στην Κριτική Σκέψη.Αθήνα: Gutenberg.Μούρη, Ε. (2004). Frame by Frame,Αθήνα: Nexus Publications S.A.Piliouras, P., Siakas, S., Seroglou, F. (2011). Pupils produce their Own Narratives Inspired by the History of Science: Animation Movies Concerning the Geocentric-Heliocentric Debate. Science & Education(20)7,pp. 761-795.Roth, W.-M. (1998). Designing communities.Dordrecht, Netherlands: Kluwer Academic Publishing.Σιάκας, Σ. (2006). Η μεθοδολογία ανάπτυξης ενός animationεκπαιδευτικού project.Φεστιβάλ ταινιών μικρού μήκους Δράμας. Σιάκας, Σ. (2016). Το Animationως Εργαλείο Μάθησης: Μεθοδολογία και Εφαρμογές του Animationστην Εκπαίδευση. Αθήνα: Νεανικό Πλάνο.Σιάκας, Σ. & Γκούσιος, Χ. (2016). Το AnimationΕκπαίδευση: Η περίπτωση ενός σχολικού βιωματικού εργαστηρίου για τη δημιουργία από τους μαθητές ενός επίκαιρου κοινωνικού μηνύματος. Open Education-The Journal for Open and Distance Education and Education Technology, Speicial Edition on School Distance Education, 12(2), PP. 165-177. Σιάκας Σ. Σόκαλη Τζ. (2011). Animationκαι ανάπτυξη δημιουργικότητας στη Μουσική αγωγή. Η διαδικασία δημιουργίας animationστη διδασκαλία ενός παραδοσιακού τραγουδιού. Διεθνές Συνέδριο για την Ανοικτή & εξ' Αποστάσεως Εκπαίδευση, 6,.Υ.ΠΑΙ.Θ. (2018). Υπ. Αριθμ.: 212004/Δ7/07-12-2018 Εγκύκλιοςτου Υ.ΠΑΙ.Θ. με θέμα: «ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ (Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Αγωγής Υγείας, Πολιτιστικών Θεμάτων)ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018-2019.Vygotsky, L. S. (1978). Mind and society: The development of higher mental processes.Cambridge: Harvard University Press