Η χρήση της Επαυξημένης Πραγματικότητας (AR) σε εφαρμογές eLearning Μελέτη περίπτωσης: Ίδρυμα «Κωνσταντίνος Γ. Καραμανλής» (I.K.K.)


Αγγελική Αναγνωστοπούλου
Abstract
Η παρούσα εργασία αφορά τη μελέτη ανάπτυξης μίας πρότασης για τη δημιουργία πιλοτικής εφαρμογής εξ αποστάσεως εκπαίδευσης (eLearning) ενισχυμένης με στοιχεία Επαυξημένης Πραγματικότητας (AR). Χρησιμοποιώντας τις αρχές της ενεργητικής συμμετοχικής μάθησης, επιχειρείται έρευνα στο Ίδρυμα «Κωνσταντίνος Γ. Καραμανλής» (Ι.Κ.Κ.), για την ανάπτυξη ενός εκπαιδευτικού σεναρίου με θέμα τη ζωή και το έργο του Κωνσταντίνου Καραμανλή, που αποδίδεται με τη μορφή ενός διαδραστικού χρονοδιαδρόμου ενισχυμένου με στοιχεία AR. Το υλικό προέρχεται από τις αρχειακές συλλογές του Ιδρύματος, μέσα από τα τεκμήρια των οποίων διαφωτίζεται η δράση του και εμπλουτίζεται η ιστορική γνώση για τη μεταπολεμική Ελλάδα (Το Ίδρυμα «Κωνσταντίνος Γ. Καραμανλής»). Κατόπιν σύντομης βιβλιογραφικής επισκόπησης στα πεδία και στα διαθέσιμα λογισμικά, επιλέχθηκαν δύο εργαλεία για τη δοκιμαστική ανάπτυξη της εφαρμογής. Σχεδιάστηκαν πρότυπα φύλλα παρατήρησης τα οποία συνέβαλαν στην αυτοπαρατήρηση της ερευνητικής διεργασίας με την καταγραφή σχολίων. Κατόπιν εφαρμόζεται διαμορφωτική αξιολόγηση. Τα ευρήματα αναλύονται σε κριτική συζήτηση στην οποία τεκμηριώνονται οι προτεινόμενες ενέργειες. Η εφαρμογή αποτυπώνεται σε μορφή storyboard και παρουσιάζεται ολοκληρωμένη με την προσθήκη ενός εκπαιδευτικού κουίζ. Τον εκπαιδευτικό της χαρακτήρα ενισχύει και η δυνατότητα διεξαγωγής ξενάγησης στον χώρο με χρήση στοιχείων AR. Τέλος δίνονται ερωτηματολόγια σε χρήστες τα αποτελέσματα των οποίων χρησιμοποιούνται για την εξαγωγή συμπερασμάτων, την καταγραφή προτάσεων για βελτίωση και τις μελλοντικές προοπτικές της.
Article Details
  • Section
  • Articles
Downloads
Download data is not yet available.
Author Biography
Αγγελική Αναγνωστοπούλου
Υπεύθυνη Ψηφιοποίησης Ιστορικού Αρχείου I.K.K.
References
Agile101. (n.d.). Ανάκτηση 5 5, 2019, από AgileAlliance: https://www.agilealliance.org/agile101/Ciecko, B. (2018, 3 27). Museums are the best place to find innovation in AR. Ανάκτηση6 1, 2019, απόVenture Beat: https://venturebeat.com/2018/03/27/museums-are-the-best-place-to-find-innovation-in-ar/Davis, F. D. (1989). Perceived Usefulness, Perceived Ease of Use, and User Acceptance of Information Technology. MIS Quarterly, 319-340.HpReveal. (n.d.). Ανάκτησηαπόhttps://www.hpreveal.comWikitude. (n.d.). Augmented Reality Sdk. Ανάκτηση 1 2019, 1, από Wikitude: https://www.wikitude.com/Ίδρυμα «Κωνσταντίνος Γ. Καραμανλής». (2019). Το Ίδρυμα. Ανάκτηση 3 21, 2019, από Ίδρυμα «Κωνσταντίνος Γ. Καραμανλής»: https://ikk.gr/to-idryma/