Η περιβαλλοντική επικοινωνία με χρήση ήχου, εικόνας και κειμένου για την προαγωγή της υγείας και της ψυχικής ανθεκτικότητας μέσω του έργου, στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, κατά την περίοδο COVID-19


Published: Nov 23, 2022
Keywords:
Occupational Therapy Community-Based Occupational Therapy psychological Resilience , Creative Activity Covid-19 Digital Environment Web Development Digital Media
Αικατερίνη Κατσιάνα
Αναστασία Γιαννακοπούλου
Άννα Σπύρτου
Abstract

The individual is an open system that interacts with the environment, and environmental factors affect his daily activities or occupations. The purpose of this project is to highlight the ways of human-environment interaction through occupation, in the period of confinement due to Covid-19 and the interaction between physical and digital environment. Thus, a creative online festival was held by the University of Western Macedonia to promote health and psychological resilience of the academic community (1st e-festival of the University of Western Macedonia, 16 & 17 May 2020). The e-festival was held on zoom and live-streamed on the university’s official Facebook page. The 242 occupations of the 121 participants were hosted on the festival’s website (https://efestival.uowm.gr/), which attracted nearly 3,000 unique visitors during the event. The two-day e-festival lasted, in total, 4 hours 14 minutes, with 8.5K views and 20K watch minutes. In the key comments of the participants, the main areas of focus included phycological resilience, empathy, creativity, human relationships, communication, and nature. The participation in this project with creative activities strengthened participators’ psychological resilience, promoting communication thanks to the interaction between natural and digital environments.

Article Details
  • Section
  • Articles
Downloads
Download data is not yet available.
References
American Occupational Therapy Association (2014). Occupational Therapy Practice Framework: Domain and Process (3rd ed.). American Journal of Occupational Therapy, 68, S1-S48. https://doi.org/10.5014/ajot.2014.682006.
American Occupational Therapy Association (2020). Occupational therapy practice framework: Domain and process (4th ed.). American Journal of Occupational Therapy, 74(Suppl. 2), 7412410010. https://doi.org/10. 5014/ajot.2020.74S2001.
Anderson Svidén, G., & Borell, L. (1998). Experiences of being occupied – some elderly people’s positive experiences of occupation at community-based activity centers. Scandinavian Journal of Occupational Therapy 5(3), 133–139. DOI: 10.3109/11038129809035738
Baum, C. M., Christiansen, C. H., & Bass, J. D. (2015). The Person-Environment-Occupation- Performance (PEOP) model. In C. H. Christiansen, C. M. Baum, & J. D. Bass (Eds.), Occupational therapy: Performance, participation, and well-being (4th ed.) (pp. 49-56). Thorofare, NJ: SLACK Incorporated.
Blanche, E. (2007). The Expression of Creativity through Occupation. Journal of Occupational Science 14(1), 21-29, doi:10.1080/14427591.2007.9686580.
Bryman, A. (2017). Μέθοδοι κοινωνικής έρευνας. Gutenberg.
Creek, J. (2003). Occupational therapy defined as a complex intervention. College of Occupational Therapists, London.
Creek, J. (2005). The therapeutic benefits of creativity. In T. Schmid (Ed.), Promoting health through creativity: for professionals in health, arts and education. Whurr.
Creek, J. (2008). Creative activities. In J. Creek & L. Laugher, Occupational Therapy and Mental Health. (4th ed.). Elsevier.
Cropley, A. J. (1997). Creativity and mental health in everyday life. In Μ. Α. Runco & R. Richards (Εds.), Eminent creativity, everyday creativity and health (pp. 231-246). Ablex Publishing Corporation.
Flach, F. F. (1980). Psychobiologic resilience, psychotherapy and the creative process. Comprehensive Psychiatry 21(6), 510-518.
Gunnarsson, A. B. (2008). The tree theme method – an occupational therapy intervention applied in outpatient’s care. (Dissertation). Lund University.
Hasselkus, B. R. (2002). The meaning of everyday occupation. Slack, Thorofare, New Jersey.
Hocking, C. (2007). The romance of occupational therapy. In J. Creek (Ed.), Contemporary, issues in occupational therapy: reasoning and reflection (pp. 23-40). Wiley.
Howe, M. C., & Briggs, A. K. (1982). Ecological systems model for occupational therapy. American Journal of Occupational Therapy 36(5), 322–327.
Howie, L., Coulter, M., & Feldman, S. (2004). Crafting the self: older persons’ narratives of occupational identity. American Journal of Occupational Therapy 58(4), 446–254.
Reynolds, F. (2000). Managing depression through needlecraft creative activities: a qualitative study. The Arts in Psychotherapy 27(2), 107–114.
Runco, M. A., & Richards, R. (2002). Eminent creativity, everyday creativity and health. Ablex Publishing Corporation.
Townsend, E. A., & Polatajko, H. J. (2007). Enabling occupation II: Advancing an occupational therapy vision for health, well-being, & justice through occupation. CAOT Publications ACE.
Walters, J. H., & Sherwood, W. (2014). Creative Activities. In J. Creek & L. Laugher, Creek’s Occupational Therapy and Mental Health (5th ed.), Elsevier.