«Βιωσιμότητα και καλλιτεχνική πρακτική στην ψηφιακή εποχή: Δημιουργία και κατανόηση περιβαλλοντικών μηνυμάτων»


Published: Nov 23, 2022
Keywords:
Sustainability Digital Age Digital Arts Environmental Awareness Higher Education
Μαρία Ταπάσκου
Αγνή Παπαδοπούλου
Ανδρέας Γιαννακουλόπουλος
Abstract

 Recent developments underline the central role of innovation, education and the digital society in sustainable development. The digital age is a fertile ground and in this light, new technologies enhance the before mentioned purpose. However, although the modern digital world offers a wealth of information regarding environmental issues, it seems that there are still gaps to be better understood. According to the European Environment Agency, environmental conservation consists of transforming information into meaningful knowledge through integrated networks of social action. Therefore, education and culture contribute through the appropriate transmission and communication of information, allied with the purpose of Environmental Communication. Specifically, the purpose of this paper is to highlight digital arts as a new means of environmental communication and, at the same time, as a modern professional field. In our own empirical case study, we applied a mixed methodological approach, following the steps of sequential explanatory design during the spring semester with 40 students of the Department of Audio and Visual Arts. In the first phase, through the electronic administration of a 10-question questionnaire, the 2 quantitative hypotheses on  whether digital projects with ecological content work informatively in a different way in a digital compared to a hybrid exhibition and whether there is a difference in the choice of specific professional field depending on the students' year of study. In the qualitative phase, the students, through the creation of their own projects with ecological content, participated in 2 group semi-structured interviews with 4 questions, pointing out that social action has a greater impact on the understanding of environmental issues. The results from both sources of data indicate that creating an interdisciplinary network of syndication is a more complete form of communication and that collective actions respond to a larger audience, thus making the field of digital projects with ecological content effective and more likely as a career choice.

Article Details
  • Section
  • Articles
Downloads
Download data is not yet available.
References
Al-Khateeb, M. , Al-Ansari, N. and Knutsson, S. (2016) A Spatial Sustainable Development Model Based on Partnership between Government, Community and Specialist in Baghdad. Creative Education, 7, 1881-1890. doi: 10.4236/ce.2016.714190.
Antonopoulos, N. & Karyotakis, M.-A. (2020). The SAGE International Encyclopedia of Mass Media and Society, Entry/Λήμμα: Data Journalism. Edited by Debra L. Merskin. SAGE USA. ISBN: 9781483375533. pdf (Publication Date: February 2020). DOI: http://dx.doi.org/10.4135/9781483375519.n175 Thousand Oaks,, CA: SAGE Publications, Inc.Encyclopedia of Mass Media and Society
Anderson, H. (2000). A river runs through it: art education and a river environment.
Art Education, 53(6), 13-18.
Anderson, T. & Milbrandt, M. (2004). Art for life: Authentic instruction in art. New York: McGraw Hill.
Barbosa, A. (1991). Art education and environment. Journal of multicultural and cross- cultural research in art education, 9, 59-64.
Barone, T., & Eisner, E. W. (2012). Arts based research. Thousand Oaks, CA: Sage.
Brechin, S. R., & Bhandari, M. (2011). Perceptions of climate change worldwide. Wiley Interdisciplinary Reviews: Climate Change, 2(6), 871-885. https://doi.org/10.1002/wcc.146
Clark, B. and Button, C. (2011), “Sustainability transdisciplinary education model: interfaces of arts, science and community (STEM)”, International Journal of Sustainability in Higher Education, Vol. 12 No. 1, pp. 41-54.
Curtis, D.J., Reid, N. and Reeve, I. (2014), “Towards ecological sustainability: observations on the role of arts”, SAPIENS, Vol. 7 No. 1, pp. 1-15.
Brechin,S. & Bhandari, M.( 2011). "Perceptions of climate change worldwide," Wiley Interdisciplinary Reviews: Climate Change, John Wiley & Sons, vol. 2(6), p. 871-885.
Clark, B., & Button, C. (2011). Sustainability transdisciplinary education model: Interface of arts, science, and community. International Journal of Sustainability in Higher Education, 12(1), 41-54
Clayton, S., Manning, C. M., & Hodge C. (2014). Beyond storms & droughts: The psychological impacts of climate change. Washington, DC: American Psychological Association and ecoAmerica
Connelly, A., Simon, C., Wainwright, E., Weileder, W. and Wilde, M. (2016), “Catalyst: reimagining sustainability with and through fine art”, Ecology and Society, Vol. 21 No. 4, p. 21.
Congdon, K. (2000). Beyond the egg carton alligator: To recycle is to recall and restore. Art education, 53(6), 6-12.
Fischer, J., R. Dyball, I. Fazey, C. Gross, S. Dovers, P. R. Ehrlich, R. J. Brulle, C. Christensen, and R. J. Borden. 2012. Human behavior and sustainability. Frontiers in Ecology and the Environment 10(3):153–160.
Creswell, J. W., & Plano Clark, V.L. (2010). Designing and conducting mixed methods research
(2nd ed.).Thousand Oaks, CA: Sage.
European Environmental Agency. (2022). Conference on the Future of Europe. https://european-union.europa.eu/priorities-and-actions/conference-future-europe_en
Gere, C. (2006). Genealogy of the computer screen. Visual Communication, 5(2), 141–152. https://doi.org/10.1177/1470357206065306
Harris, U. (2017). Engaging communities in environmental communication. Pacific Journalism Review. 23: 65–79. doi:10.24135/pjr.v23i1.211
Heinrich, F. & Kørnøv, L. (2022), "Art and higher education for environmental sustainability: a matter of emergence?", International Journal of Sustainability in Higher Education, Vol. 23 No. 3, pp. 728-747. https://doi.org/10.1108/IJSHE-01-2021-0012
Holmes, S. (2002). Creative by nature: Integrating the arts into environmental science education. Green teacher, 69, 23-28
Katz-Kimchi, M. (2015). Organizing and Integrating Knowledge about Environmental Communication. Environmental Communication (9): 367–369. doi:10.1080/17524032.2015.1042985. S2CID 142087798.
Καλογεράκη, Σ. (2013). Εφαρμογές Μεικτών Μεθόδων Έρευνας: O Διερευνητικός Ακολουθιακός Σχεδιασμός στην Κατασκευή Εργαλείων Μέτρησης Κοινωνικών Ερευνών. Στο Μ. Πουρκός, (Επιμ.), Ψυχολογική και Εκπαιδευτική Έρευνα, 8, 1-21, Αθήνα: Ίων.
Koger, S. M., & Du Nann Winter, D. (2010). (3rd ed.). Psychology Press.
Lee Coles, L. & Pasquier,P. (2015) Digital eco-art: transformative possibilities. Digital Creativity, 26:1, 3-15, DOI: 10.1080/14626268.2015.998683
Lineberry HS, Wiek A (2016) Art and sustainability. In: Heinrichs H, Martens P, Michelsen G, Wiek A (eds) Sustainability Science. Springer, Netherlands, pp 311–324.
Marteel-Parrish, A. & Harvey, H. (2019), “Applying the principles of green chemistry in art: design of a cross-disciplinary course about ‘art in the anthropocene: greener art through greener chemistry’”, Green Chemistry Letters and Reviews, Vol. 12 No. 2, pp. 147-160.
Meisner, M. (2015). "Environmental Communication: What it is and Why it Matters".. 2015- 11-30. Retrieved 2022-05-5.
Milstein, T. (2009). Environmental Communication Theories. In Littlejohn, Stephen W.; Foss, Karen A. (eds.). Encyclopedia of Communication Theory
Marteel-Parrish, A.E.; Harvey, H. (2019), “Applying the principles of green chemistry in art: design of a cross-disciplinary course about ‘art in the Anthropocene: greener art through greener chemistry’’. Green Chem. Let. Rev., 12(2), 147-160, DOI: 10.1080/17518253.2019.1609595.
Nash, N. (2020). "Report on Digital Literacy in Academic Meetings during the 2020 COVID-19 Lockdown," Challenges, MDPI, vol. 11(2), pages 1-24, September.
Root-Bernstein, R. (2015). Arts and crafts as adjuncts to STEM education to foster creativity in gifted and talented students. Asia Pacific Education Review, 16(2), 203–212. https://doi.org/10.1007/s12564-015-9362-0
Rosenthal, A. (2003). Teaching systems theory and practice through environmental art.
Ρούσσoς, Π. Λ., & Τσαούσης, Γ. (2011). Στατιστική στις επιστήμες της συμπεριφοράς με τη χρήση του SPSS. Αθήνα: Εκδόσεις Τόπος.
Sá,M., Santos, A.,Serpa, S. & Ferreira, C.M. (2021). "Digitainability—Digital Competences Post-COVID-19 for a Sustainable Society," Sustainability, MDPI, vol. 13(17), pages 1-22, Handle: RePEc:gam:jsusta:v:13:y:2021:i:17:p:9564-:d:621658.
Shrivastava, P., Ivanaj, V. and Ivanaj, S. (2012), “Sustainable development and the arts”, International Journal of Technology Management, Vol. 60 Nos 1/2, pp. 23-43.
Sipos, Y., Battisti, B. and Grimm, K. (2008), "Achieving transformative sustainability learning: engaging head, hands and heart", International Journal of Sustainability in Higher Education, Vol. 9 No. 1, pp. 68-86. https://doi.org/10.1108/14676370810842193
Sonetti, G., Lombardi, P., & Chelleri, L. (2016). True Green and Sustainable University Campuses? Toward a Clusters Approach. Sustainability, 8(1), 83. MDPI AG. Retrieved from http://dx.doi.org/10.3390/su8010083
Srivastava, D., de Toledo, M., Manchon, L., Tazi, J., Juge, F. (2021). Modulation of Yorkie activity by alternative splicing is required for developmental stability. EMBO J. 40(3): e104895.
Suslenco, A., & Doncean, M. (2021). ASSESSING THE PROCESS OF HUMAN POTENTIAL DEVELOPMENT IN HIGHER EDUCATION WITHIN THE CONTEXT OF ACHIEVING
SUSTAINABILITY. Journal of Public Administration, Finance & Law(19), 203-222. doi:10.47743/jopafl-2021-19-15
Trott, C.D., Even, T.L. & Frame, S.M. (2020). Merging the arts and sciences for collaborative sustainability action: a methodological framework. Sustain Sci 15, 1067–1085 https://doi.org/10.1007/s11625-020-00798-7
Τσιώλης , Γ. (2011).Η Σχέση Ποιοτικής και Ποσοτικής Έρευνας στις κοινωνικές Επιστήμες : Από την Πολεμική των « Παραδειγμάτων» στις ΣυνθετικέςΠροσεγγίσεις . Στο Μ. Δαφέρμος, Μ. Σαματάς, Μ. Κουκουριτάκη & Σ. Χιωτάκη (Επιμ .),Οι κοινωνικές Επιστήμες στον 21οΑιώνα : Επίμαχα Θέματα και Προκλήσεις (σσ 56-84). Αθήνα: Πεδίο
United Nations General Assembly Resolution A/69/L.85 (2015). Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development (12 August 2015). Ανακτήθηκε 15 Ιουλίου , 2021, από: http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/69/L.85&Lang=E.
UN General Assembly, Transforming our world : the 2030 Agenda for Sustainable Development, 21 October 2015, A/RES/70/1, available at: https://www.refworld.org/docid/57b6e3e44.html [accessed 15 October 2022]
Vogt, M., & Weber, C. (2020). The Role of Universities in a Sustainable Society. Why Value- Free Research is Neither Possible nor Desirable. Sustainability, 12(7), 2811. MDPI AG. Retrieved from http://dx.doi.org/10.3390/su12072811
Wright, T. (2010), "University presidents' conceptualizations of sustainability in higher education", International Journal of Sustainability in Higher Education, Vol. 11 No. 1, pp. 61- 73. https://doi.org/10.1108/14676371011010057 Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=2718241
Zaval, L., Keenan, E. A., Johnson, E. J., & Weber, E. U. (2014). How warm days increase belief in global warming. Nature Climate Change, 4(2), 143.
Zaval, L., & Cornwell, J. F. M. (2017). Effective education and communication strategies to promote environmental engagement. European Journal of Education, 52(4), 477–486. doi:10.1111/ejed.12252 [Crossref], [Web of Science ®], [Google Scholar]