| More

Η Αριστοτελική Θεωρία περί Μεικτού Σπαρτιατικού Πολιτεύματος και Πατρίου Αθηναϊκής Πολιτείας

Views: 399 Downloads: 570
Ελένη Κρίκωνα (http://orcid.org/0000-0003-1215-2186)
Ελένη Κρίκωνα

Abstract


Aristotle shifts the criteria for characterizing the nature of a regime from those that determine the political status of a city (criteria for inclusion in the political body and city authorities) into the nature of the institutions and the balancing of the political powers of the heterogeneous parts of a city. This leads to two new types of "mixed" Democracy, which are widely presented to converge, and, as I will claim in this paper, are not essentially different from moderate oligarchy.

Keywords


mixed regime; ideals; Aristotle; city-state; oligarchy

References


Almeida, Joseph A. Justice as an Aspect of the Polis Idea in Solon’s Political Poems. A Reading of the Fragment in the Light of the Researches of New Classical Archaeology (Mnemosyne supplement 243). Leiden: Netherlands Brill, 2003.

Blok, Josine H., and Lardinois A. P. M. H. (eds.). Solon of Athens.New Historical and Philological Approaches (Mnemosyne supplement 272). Leiden-Boston: Brill, 2006.

Γιούνη, Μαρία Σ. Νόμος Πόλεως: Δικαιοσύνη και νομοθεσία στην αρχαία ελληνική πόλιν. Οι αρχαϊκοί χρόνοι. Θεσσαλονίκη: Βάνιας, 2006.

De Romilly, Jacqueline. “Le Classement des Constitutions jusqu’à Aristote”, Revue des études grecques 72 (1959): 81-99.

De Ste. Croix, G. E. M. “The Constitution of the Five Thousand”. Historia: Zeitschrift für Alte Geschichte 5 (1956): 1-23.

De Ste. Croix, G. E. M. The Origins of the Peloponnesian War. London: Bristol Classical Press, 1972.

De Ste. Croix, G.E.M. Ο ταξικός αγώνας στον αρχαίο ελληνικό κόσμο. Μετάφραση Γ. Κρητικός. Αθήνα: Κέδρος, 1986.

Finley, Moses I. Mythe, mémoire, histoire. Les usages du passé. Paris: Flammarion, 1981.

Fuks, Alexander. The ancestral constitution: Four studies in Athenian party politics at the end of the fifth century B. C. Westport: Greenwood Press, 19712.

Gagarin, Michael. Drakon and Early Athenian Homicide Law. Yale: Yale University Press, 1981.

Gomme, Arnold, Antony Andrewes, and Kenneth J. Dover. A Historical Commentary of Thucydides, vol. V: Book VIII. Oxford: Clarendon Press, 1981.

Gray, V. J. “Images of Sparta: Writer and Audience in Isocrates’ Panathenaicus”. In The Shadow of Sparta, edited by Anton Powell and Stephen Hodkinson, 223-271. London, New York: Routledge/Classical Press of Wales, 1994.

Hammond, N. G. L. “The Battle of Salamis”. The Journal of Hellenic Studies 76 (1956): 32-54.

Hammond, N. G. L. “Origin and Nature of the Athenian Alliance”. The Journal of Hellenic Studies 87 (1967): 41-61.

Hammond, N. G. L. “The Campaign and the Battle of Marathon”. The Journal of Hellenic Studies 88 (1968): 13-57.

Hignett, Charles. Xerxes’ Invasion of Greece. Oxford: Clarendon Press, 1963.

Jackson, H. W. “The Original Purpose of the Delian League”. Historia: Zeitschrift für Alte Geschichte 18, no. 1 (1969): 12-16.

Jones, Nicholas F. The associations of classical Athens. The response to Democracy. Oxford: Oxford University Press, 1999.

Larsen, J. A. O. “The Constitution and the Original Purpose of the Delian League”. Harvard Studies in Classical Philology 51 (1940): 175-213.

Lévêque, Pierre, and Pierre Vidal-Naquet. Κλεισθένης ο Αθηναίος. Μετάφραση Στ. Γεωργοπούλου. Αθήνα: Ευρύαλος, 1989.

Lévy, Edmond. Athènes devant la défaite de 404: Histoire d’ une crise idéologique. Athènes-Paris: E. de Boccard, 1976.

Lewis, David M. “Cleisthenes and Attica”. Historia: Zeitschrift für Alte Geschichte 12 (1963): 22-40.

Lintott, Andrew W. Violence, civil strife, and revolution in the classical city, 750-330 B.C. Baltimore: Johns Hopkins University Press, 1982.

Lintott, Andrew W. “Aristotle and the Mixed Constitution”. In Alternatives to Athens: Varieties of Political Organization and Community in Ancient Greece, edited by Roger Brock and Stephen Hodkinson, 152-166. Oxford: Oxford University Press, 2000.

McCoy, James W. “Aristotle’s Athenaion Politeia and the Establishment of the Thirty Tyrants”, Yale Classical Studies 24 (1975): 131-145.

Meier, Christian. Η ελληνική καταγωγή της πολιτικής. Μετάφραση Ν. Στεφάνου. Αθήνα: Χιωτέλλης, 2007.

Millett, Paul C. “Mogens Hansen and the labelling of Athenian democracy”. In Polis and Politics: Studies in Ancient Greek History, edited by Pernille Flensted-Jensen, Thomas H. Nielsen, and Lene Rubinstein, 337-362. Copenhagen: Museum Tusculanum Press, 2000.

Mossé, Claude. Histoire d’une démocratie: Athènes. Des origines à la conquête macédonienne. Paris: Éditions du Seuil, 1971.

Mossé, Claude. “Le thème de la Patrios Politeia dans la pensée grecque du IVème siècle”. Eirene: Studia Graeca et Latina 16 (1978): 81-89.

Μπιργάλιας, Νίκος. “Μεικτό σπαρτιατικό πολίτευμα και πάτριος αθηναϊκή πολιτεία”. In The Contribution of Sparta to Political Thought and Practice, edited by Νikos Birgalias, Κostantinos Burazelis, and Paul Cartledge, 117-142. Athens: Alexandreia, 2007.

Μπιργάλιας, Nίκος. Από την κοινωνική στην πολιτική πλειονοψηφία: Το στάδιο της Ισονομίας. Αθήνα: Πατάκης, 2009.

Ober, Josiah. Mass and elite in Democratic Athens: Rhetoric, ideology, and the power of the people. Princeton: Princeton University Press, 1989.

Ollier, François. Le mirage spartiate: étude sur l’idéalisation de Sparte dans l’antiquité grecque de l’origine jusqu’aux cyniques. Paris: E. de Boccard, 1933.

Ruzé, Françoise. Délibération et pouvoir dans la cité grecque: de Nestor à Socrate. Paris: Publications de la Sorbonne, 1997.

Ruzé, Françoise. Eunomia. À la recherche de l’équité (Édité par Daphné Gondicas). Paris: E. de Boccard, 2003.

Strauss, Barry S. “Athenian democracy. Neither radical, extreme, nor moderate”. The Ancient History Bulletin 1 (1987): 127-129.

Stroud, Ronald S. The Axones and Kyrbeis of Dracon and Solon. Berkeley: University of California Press, 1979.

Τουλουμάκος, Ιωάννης Σ. Η θεωρητική θεμελίωση της δημοκρατίας στην κλασσική Ελλάδα. Αθήνα: Παπαζήσης, 1979.

Whitehead, David. “Sparta and the Thirty Tyrants”, Ancient Society 13-14 (1982/3): 105-130.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2017 Ελένη Κρίκωνα

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.