Βιβλιογραφικό σημείωμα: A. BERGER (ed.), Nicephori Callisti Xanthopuli Historia Ecclesiastica, v. I, libros 1-6 complectens [CFHB LVII/1], Wien 2022


Published: Nov 27, 2023
Keywords:
Εκκλησιαστική Ιστορία Νικηφόρος Καλλίστου Ξανθόπουλος
Στυλιανός ΛΑΜΠΑΚΗΣ
Abstract

Βιβλιογραφικό σημείωμα: A. Berger (ed.), Nicephori Callisti Xanthopuli Historia Ecclesiastica, v. I, libros 1-6 complectens [CFHB LVII/1], Wien 2022

Article Details
  • Section
  • Bibliographical Notes
Downloads
Download data is not yet available.
Author Biography
Στυλιανός ΛΑΜΠΑΚΗΣ, Institute of Historical Research/NHRF/Section of Byzantine Research

Research Director Emeritus

References
Ecclesiastical History and Nikephoros Kallistou Xanthopoulos, Proceedings of the Interntional Symposium, Vienna, 15th-16th Dec. 2011, ed. Chr. Gastgeber – S. Panteghini [Denkschriften der philosophisch - historischen Klasse, Band 477. Veröffentlichungen zur Byzanzforschung, 37], Wien 2015.
Α. Καρπόζηλος, Βυζαντινοὶ Ἱστορικοὶ καὶ Χρονογράφοι, τ. Δ΄ (13ος 15ος αἰ.), Ἀθήνα 2015, 99-135.
Chr. Gastgeber, Nikephoros Xanthopoulos und der Codex unicus seiner Historia ecclesiastica (ÖNB, Cod. historicus graecus 8), Ecclesiastical History and Nikephoros Kallistou Xanthopoulos [ὅπως παραπάνω], 141-173.
F. Genτz (†) – K. Aland, Die Quellen der Kirchengeschichte des Nikephoros Kallistos Xanthopoulos und ihre Bedeutung für die Konstituierung des Textes der älteren Kirchenhistoriker, Zeitschrift für die neutestamentliche Wissenschaft und die Kunde der älteren Kirche 42 (1949) 104‐141.
A. Berger, Nikephoros Kallistou Xanthopoulos und seine Quellen in den Βüchern I bis VI, στὸν τόμο Ecclesiastical History and Nikephoros Kallistou Xanthopoulos [όπως παραπάνω], 9-16
S. Panteghini, La prassi interpuntiva nel Cod. Vind. Hist. gr. 8 (Nicephorus Callisti Xanthopulus, Historia Ecclesiastica): un tentativo di descrizione, στὸν τόμο A. Giannouli –E. Schiff er (eds.), From Manuscripts to Books. Proceedings of the International Workshop on Textual Criticism and Editorial Practice for Byzantine Texts (Vienna, 10-11 December 2009)[Veröffentlichungen zur Byzanzforschung 29], Wien 2011, 127-174.
Ε. Καλτσoγιάννη, βιβλιοκρισία, Byzantine Review 5 (2023), 45-55
Most read articles by the same author(s)