Δυο όψεις της Αμερικάνικης πολιτικής: Ο ναύαρχος Bristol και ο πρόξενος Horton


Δημοσιευμένα: Jan 1, 1983
Marjorie Housepian
Περίληψη

Μεταξύ των ετών 1919 καί 1923 οί δύο όψεις της έξωτερικής πολιτικής
των ΗΠΑ στήν Εγγύς ’Ανατολή προσωποποιοΰνται από δύο διακεκριμένους
’Αμερικανούς διπλωμάτες στήν Τουρκία, των οποίων οί πολιτικές καί πνευματικές
πεποιθήσεις καί προδιαθέσεις ήταν τόσο ασυμβίβαστες όσο καί ή πολιτική
γραμμή πού ό καθένας υποστήριζε. Ό ναύαρχος Mark L. Bristol, "Υπατος
'Αρμοστής των ΗΠΑ στήν Κωνσταντινούπολη, ηγείτο μαχητικά τής μερίδας
πού άντιπροσώπευε άμερικανικά πετρελαιοπαραγωγικά καί επιχειρηματικά
συμφέροντα. Στόχος του ήταν νά έξασφαλίσει τήν εΰνοια τής νέας υπό
έκκόλαψη τουρκικής ήγεσίας πού συσπείρωσε γύρω του ό Mustafa Remai
καί έτσι νά ύπερισχύσει επί των άντιπάλων των άμερικανικών συμφερόντων
στήν έκμετάλλευση των πετρελαιοπηγών τής Μοσούλης. Γιά νά έπιτύχει το
σκοπό αύτό οφείλε, επίσης, νά άντιστρέψει τήν αμερικανική κοινή γνώμη υπέρ
τής Τουρκίας.
’Αντίθετα, ό George Horton, Γενικός Πρόξενος τών ΗΠΑ στή Σμύρνη,
άγωνιζόταν νά διαφωτίσει τούς αρχιτέκτονες τής άμερικανικής πολιτικής στήν
Ούάσινγκτον καί τούς ’Αμερικανούς πολίτες σχετικά μέ τή δοκιμασία τών χριστιανικών
μειονοτήτων στή μεταπολεμική Τουρκία, γιά τή φύση τής έλληνο-
τουρκικής σύγκρουσης καί νά προκαλέσει το ενδιαφέρον τής άμερικανικής φιλανθρωπίας
στήν εμπόλεμη περιοχή.
"Οπως θά μπορούσε νά προβλεφθεϊ, τά συμφέροντα τών έπιχειρηματικών
κύκλων ύπερίσχυσαν, διαμορφώνοντας τήν πολιτική τών ΗΠΑ στή Μικρά
Άσία γιά τις επόμενες δεκαετίες.

Λεπτομέρειες άρθρου
  • Ενότητα
  • Άρθρα
Λήψεις
Τα δεδομένα λήψης δεν είναι ακόμη διαθέσιμα.