Υποβολές

Οδηγίες για τους Συγγραφείς


Τα άρθρα που υποβάλλονται για δημοσίευση στο Δελτίο Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών αποστέλλονται σε αρχείο Word μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (info@kms.org.gr). Αποδεκτά γίνονται άρθρα στην ελληνική, αγγλική και γαλλική γλώσσα.

Στα ελληνικά το κείμενο πρέπει να είναι γραμμένο σε μονοτονικό (ο πολυτονισμός γίνεται από το Δελτίο). Εάν σε αυτό περιέχονται παραθέματα της αρχαίας ή της βυζαντινής γραμματείας να αποστέλλονται σε φωτοτυπία είτε στη διεύθυνση του Κέντρου (Κυδαθηναίων 11, 105 58, Αθήνα) είτε μέσω φαξ (210 3229758).

Οι σημειώσεις είναι υποσελίδιες και με συνεχή αρίθμηση. Οι βιβλιογραφικές παραπομπές παρατίθενται στις σημειώσεις, και όχι σε πίνακα στο τέλος του κειμένου, ως εξής: στην πρώτη αναφορά μιας δημοσίευσης δίνονται τα πλήρη βιβλιογραφικά στοιχεία της – π.χ. Μέλπω Μερλιέ, Το Αρχείο της Μικρασιατικής Λαογραφίας, Αθήνα 1948, σ. 30-31· Peter Topping, «Greek historical writing on the period 1453-1914», Journal of Modern History 33 (1961), σ. 157– και στη συνέχεια μία συντετμημένη μορφή της (επώνυμο συγγραφέα, σύντομος τίτλος, σ.  ).

Άρθρα στα ελληνικά πρέπει να συνοδεύονται από περίληψη στα αγγλικά ή στα γαλλικά. Άρθρα στα αγγλικά ή γαλλικά πρέπει να συνοδεύονται από περίληψη στα ελληνικά. Εάν το άρθρο περιλαμβάνει εικονογραφικό υλικό να αποστέλλεται και αυτό σε ηλεκτρονική μορφή σε υψηλή ανάλυση.

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων


Τα ονόματεπώνυμα καθώς και οι ηλεκτρονικές διευθύνσεις που καταχωρούνται στον Ιστότοπο του περιοδικού χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για την εκπλήρωση των στόχων του εν λόγω περιοδικού. To περιοδικό ως Υπεύθυνος επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων που συλλέγονται όπως ορίζεται από την οικεία νομοθεσία και συγκεκριμένα στον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 οφείλει να τηρεί τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την εθνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία πάνω σε θέματα προστασίας προσωπικών δεδομένων και να υλοποιεί την πολιτική απορρήτου και προστασίας προσωπικών δεδομένων του epublishing.gr.