Ο ανώνυμος του 1789


Lia Brad-Chisacof
Περίληψη

Στό άρθρο αυτό παρουσιάζεται μια άνανεωμένη άνάγνωση τού «’Ανωνύμου
τού 1789», καί δίνεται γαλλική μετάφραση τού κειμένου σε παράρτημα.
Υπογραμμίζεται ή σημασία των συμβόλων καί γίνεται προσπάθεια νά ανακαλυφθεί
ή συνάφεια μεταξύ τους. Φαίνεται ότι τό παν στρέφεται γύρω
άπό τό μηδέν πού επιτρέπει καί πορνογραφικούς υπαινιγμούς.
Σημαντικό ρόλο παίζει ή πολυγλωσσία, ή οποία έπιτρέπει λογοπαίγνια
αδύνατα σε ένα μονόγλωσσο λόγο. Αυτά τά λογοπαίγνια τονίζουν τις Ιδέες
πού υπερείχαν στήν εποχή, δηλαδή τήν αντιστοιχία των κόσμων καί των
θρησκευμάτων.
Μεταξύ τών άγνωστων μέχρι τώρα πηγών τού «’Ανωνύμου» διακρίνεται
ώς πρότυπό του τό γνωστότερο κατά τή ζωή τού Diderot έργο του, δηλαδή
Les Bijoux Indiscrets.
Τελικά γίνεται μιά προσπάθεια ταύτισης τού ανωνύμου συγγραφέα. Χάρη
στίς αρχαιολογικές αρετές πού επιφέρει ή γλωσσική ανάλυση, τά κύριό-

τέρα δεδομένα τής ζωής του έρχονται στο φως: ή παιδεία του, οί γλώσσες
πού μιλούσε, οί τόποι όπου είχε ταξιδέψει, διάφορες περιπέτειες. "Ισως,
αφού ό κύκλος των Ελλήνων διανοούμενων των Παραδουνάβιων Ηγεμονιών
δσο ευρύς καί αν ήτανε μάς είναι αρκετά γνωστός σήμερα, να πρόκειται
για τόν Γρηγόριο Κωνσταντά.

Λεπτομέρειες άρθρου
  • Ενότητα
  • Άρθρα
Λήψεις
Τα δεδομένα λήψης δεν είναι ακόμη διαθέσιμα.
Βιογραφικό Συγγραφέα
Lia Brad-Chisacof
Ο ΑΝΩΝΥΜΟΣ TOY 1789