Περί της ιδρύσεως του εμπορικού και βιομηχανικού επιμελητηρίου Σμύρνης: 1921-1922


Δημοσιευμένα: Jan 1, 1986
Michael S. Macrakis
Περίληψη

Ή μελέτη αύτή άναφέρεται σέ μιά πτυχή τών προσπαθειών τής Ελληνικής
Διοίκησης στή Σμύρνη, μεταξύ τών έτών 1919 καί 1922, γιά τή δημιουργία
συνθηκών καί κλίματος πού θά ευνοούσαν τήν έμπορική καί βιομηχανική
ανάπτυξη τής περιοχής. Βασίζεται είδικά σέ ένα μνημόνιο γιά
τήν άνάγκη ίδρύσεως νέου Εμπορικού Επιμελητηρίου, στό όποιο αναλύεται
ή έπικρατούσα ύπό τό ’Οθωμανικό ’Εμπορικό ’Επιμελητήριο κατάσταση
(αρνητική στάση τών τουρκικών κυβερνήσεων καί τών ξένων έμπορων,
διομολογήσεις, έλλειψη ύποδομής κλπ.) καί διερευνώνται οί λόγοι
γιά τήν άνάγκη ένός νέου νομικού πλαισίου προσαρμοσμένου στή σύγχρονη
έλληνική καί ιταλική πρακτική.

Tò μνημόνιο οδηγεί σέ ένα νέο σχέδιο νόμου μέ άρθρα πού διέπουν τή
λειτουργία τού Επιμελητηρίου μέσα στό πλαίσιο πού επιτρέπει τό νομικό
καθεστώς τής 'Αρμοστείας καί ή ιδιορρυθμία τής πολιτικής καταστάσεως.
Μεταξύ άλλων, τό σχέδιο νόμου προβλέπει καί τήν περιοδική έκδοση
ένός Δελτίου του ’Εμπορικού καί Βιομηχανικού ’Επιμελητηρίου Σμύρνης. Τό
πρώτο, καί τελευταίο, τεύχος τού Δελτίου ('Ιανουάριος - Απρίλιος 1922)
είναι άλλωστε καί τό μόνο επίτευγμα τού Επιμελητηρίου, πού έχει διασωθεί
καί περιέχει στοιχεία γιά τήν κίνηση τού λιμένος τής Σμύρνης καθώς
καί άλλα ενημερωτικά στοιχεία γιά τό έμπόριο τής περιοχής. Ή
προσπάθεια αύτή δίνει μιά ζωντανή εΙκόνα ορισμένων οικονομικών καί
πολιτικών προβλημάτων κατά τήν έποχή τής 'Αρμοστείας· ειδικότερα
φωτίζει τήν πολιτική τής ελληνικής κυβερνήσεως έναντι τών τουρκικών
πληθυσμών.
Σέ παραρτήματα παρατίθεται, αύτούσιο ή σέ περίληψη, αρχειακό ύλικό
στό όποιο βασίστηκε ή μελέτη αύτή.

Λεπτομέρειες άρθρου
  • Ενότητα
  • Άρθρα
Λήψεις
Τα δεδομένα λήψης δεν είναι ακόμη διαθέσιμα.