Αιτία της υποχρεωτικής ανταλλαγής πληθυσμών συνέπεια του Ελληνοτουρκικού Πολέμου: (1922-1923)


Δημοσιευμένα: Jan 1, 1999
Giorgos Kritikos
Περίληψη

Εξέταση τών αιτίων τής υποχρεωτικής άνταλλαγής πληθυσμών μεταξύ
τής Ελλάδος καί τής Τουρκίας, μετά τή Μικρασιατική
Καταστροφή, υπό το φώς τών διεθνών καί εσωτερικών εξελίξεων
καί άλλαγών τής περιόδου αύτής καί μέσα άπύ το πρίσμα τών διαπραγματεύσεων
πού διεξήχθησαν μεταξύ τής Ελλάδος, τής
Τουρκίας καί τών Μεγάλων Δυνάμεων. 'Ο υποχρεωτικός χαρακτήρας
τής άνταλλαγής αύτής τήν καθιστά πρώτη στή νεότερη παγκόσμια Ιστορία. Εντούτοις, οί Ιστορικές πηγές καταδεικνύουν δτι μετά την έξοδο του έλληνισμοΰ άπό τή Μικρά ’Ασία δλα τα συμβαλλόμενα μέρη στη Συνδιάσκεψη της Λωζάννης τάχθηκαν υπέρ τής υποχρεωτικής άνταλλαγής.

Λεπτομέρειες άρθρου
  • Ενότητα
  • Άρθρα
Λήψεις
Τα δεδομένα λήψης δεν είναι ακόμη διαθέσιμα.