Γράμματα του Χρήστου Τουργούτη στη Μέλπω και τον Οκτάβιο Μερλιέ


Δημοσιευμένα: Jan 1, 1990
Χρήστος Ν. Τουργούτης
Περίληψη
[ Δε διατίθεται περίληψη / no abstract available]
Λεπτομέρειες άρθρου
  • Ενότητα
  • Από το υλικό του Αρχείου
Λήψεις
Τα δεδομένα λήψης δεν είναι ακόμη διαθέσιμα.
Βιογραφικό Συγγραφέα
Χρήστος Ν. Τουργούτης

Γεννήθηκε τό 1867 στην Άνακού τής Καππαδοκίας όπου εμαθε καί τα πρώτα
γράμματα. Τό 1881 πήγε να σπουδάσει στήν Πόλη, άρχικά στήν ’Αστική Σχολή
Κοντοσκαλίου· συνέχισε στήν Μεγάλη τού Γένους Σχολή άποφοιτώντας τό 1887 καί
έπιστρέφοντας τήν ίδια χρονιά στήν γενέτειρά του Καππαδοκία: άπό εκεί άρχισε τήν
πολύχρονη διδασκαλική του σταδιοδρομία πού βάσταξε έξήντα χρόνια καί εκτάθηκε
στήν εύρύτερη Μικρασιατική περιοχή· στο τέλος, ό Χρήστος Τουργούτης επανήλθε
στήν Κωνσταντινούπολη, όπου δίδαξε για μια εικοσαετία σέ σχολές στό Κοντοσκάλι
καί στή Χαλκηδόνα. Γνώστης τής παλιάς τουρκικής, συνεργάστηκε μέ τό Κέντρο
Μικρασιατικών Σπουδών άπό τό 1947, οπότε εγκαταστάθηκε στήν ’Αθήνα, ώς τό
θάνατό του τό 1961. Μετάφρασε φιρμάνια καί κώδικες του Ταμείου ’Ανταλλαξίμων
σέ συνεργασία μέ τόν Γεώργιο Μαυροχαλυβίδη. 'Η Μέλπω Μερλιέ, εκτιμώντας τήν
προσφορά τών δύο αύτών σκαπανέων τής ερευνάς τού Μικρασιατικού έλληνισμοϋ
τούς άποκαλοϋσε, μαζί μέ τόν ’Εμμανουήλ Τσαλίκογλου, «πατέρες» τού Κέντρου.