Προλεγόμενα στο βιβλίο του Βαράσου της Καππαδοκίας: [1934-1935]


Δημοσιευμένα: Jan 1, 1990
Δημήτρης Λουκόπουλος
Περίληψη
[ Δε διατίθεται περίληψη / no abstract available]
Λεπτομέρειες άρθρου
  • Ενότητα
  • Από το υλικό του Αρχείου
Λήψεις
Τα δεδομένα λήψης δεν είναι ακόμη διαθέσιμα.
Βιογραφικό Συγγραφέα
Δημήτρης Λουκόπουλος

Πρωτοπόρος λαογράφος καί συγγραφέας. Γεννήθηκε τό 1874 στόν Άρτοτίνα τής
Λωρίδας. 'Υπηρέτησε αρχικά ώς δημοδιδάσκαλος καί αργότερα άποσπάσθηκε, τό
1925, στό 'Ιστορικό Λεξικό τής ’Ακαδημίας ’Αθηνών καί τήν επόμενη χρονιά στό
Λαογραφικό ’Αρχείο. "Ως τό θάνατό του τό 1943 υπήρξε γραμματέας τής Ελληνικής
Λαογραφικής Εταιρείας. Συνεργάστηκε στενά μέ τή Μέλπω Μερλιέ άπό τό 1930 στα
πρώτα στάδια τής συλλογής του ύλικοϋ του Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών.
Στό πλαίσιο τής έρευνας του Κέντρου άσχολήθηκε ειδικότερα μέ τά Φάρασα τής
Καππαδοκίας καί άφησε όλόκληρη σειρά χειρογράφων γιά τόν σημαντικό αυτό οικισμό
πού άποτελοΰσε τήν άνατολική εσχατιά του έλληνισμοϋ στό έσωτερικό τής
Μικρός ’Ασίας. Άπό τά χειρόγραφα αυτά έκδόθηκαν δύο βιβλία, Ή λαϊκή λατρεία
των Φαράσων( 1949) σέ συνεργασία μέ τόν Δ. Πετρόπουλο καί Παροιμίες των Φαρά-
σων (1951) σέ συνεργασία μέ τόν Δ. Δουκάτο.

Τα περισσότερο διαβασμένα άρθρα του ίδιου συγγραφέα(s)