| More
Υποβολές

Υποβολές μέσω διαδικτύου

Έχετε ήδη όνομα χρήστη/κωδικό πρόσβασης για το περιοδικό Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών;
Συνδεθείτε

Χρειάζεστε ένα όνομα χρήστη/κωδικό πρόσβασης;
Εγγραφείτε

Η εγγραφή και η σύνδεση είναι απαραίτητες για την υποβολή άρθρων διαδικτυακά και για τον έλεγχο της κατάστασης των τρεχουσών υποβολών.

 

Οδηγίες για τους συγγραφείς

Η Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών δημοσιεύει μόνον πρωτότυπες εργασίες που εντάσσονται στο σχετικό γνωστικό αντικείμενο, δεν έχουν δημοσιευτεί σε άλλο περιοδικό ή βιβλίο και ανταποκρίνονται σε διεθνώς καθιερωμένες απαιτήσεις επιστημονικότητας.

Για την υποβολή εργασιών απαιτείται εγγραφή του χρήστη ως συγγραφέα. Οι εργασίες υποβάλλονται ηλεκτρονικά στην πλατφόρμα.

Οι εργασίες που υποβάλλονται ως άρθρα δεν θα πρέπει να ξεπερνούν τις 9000 λέξεις συνολικά, με μέγεθος γραμμάτων 12 στιγμών σε διπλό διάστημα. Τα κείμενα πρέπει να είναι γραμμένα σε πρόγραμμα επεξεργασίας κειμένου (πχ MS Office, Open Office).

Κείμενο παρουσίασης διδακτορικής διατριβής-έρευνας καθώς και οι βιβλιοκρισίες-βιβλιοπαρουσιάσεις καθώς και δεν θα πρέπει να υπερβαίνουν τις 2000 λέξεις συνολικά.

Βιβλιογραφικές παραπομπές και  βιβλιογραφία – βιβλιογραφικές αναφορές

Οι βιβλιογραφικές παραπομπές εντός κειμένου (in text citations) και η βιβλιογραφία – βιβλιογραφικές αναφορές ακολουθούν το πρότυπο σύστημα βιβλιογραφικής αναφοράς και τεκμηρίωσης ΑPA (American Phychological Association) style https://apastyle.apa.org/  με ορισμένες προσαρμογές.

Οι παραπομπές

Οι παραπομπές σε βιβλία και άρθρα γίνονται σε παρένθεση (μέσα στο κείμενο ή στις υποσημειώσεις) και θα πρέπει να αναφέρουν επίθετο συγγραφέα, έτος και σελίδα/-ες ως εξής:

 • για παραπομπή  σε ένα σύγγραμμα ενός συγγραφέα  (Green, 2006, σελ. 205),
 • για παραπομπή σε περισσότερα συγγράμματα (Τσουκαλάς, 1996˙ Βούλγαρης, 1994). Για την παράθεση περισσότερων του ενός συγγραμμάτων σε μία παραπομπή χρησιμοποιούμε άνω τελεία,
 • για παραπομπή σε συλλογικό σύγγραμμα ξενόγλωσσο (Barnes and Kaase, 1979) ή ελληνόγλωσσο (Λίποβατς, Δεμερτζής και Γεωργιάδου, 2002)
 • για επανάληψη του ίδιου βιβλίου στην επόμενη ακριβώς παραπομπή γράφουμε:  στο ίδιο, σελ. 105. Για επανάληψη του ίδιου βιβλίου σε άλλη παραπομπή εκτός της αμέσως επόμενης γράφουμε: συγγραφέας, ό.π., σελίδα/-ες (Anderson, ό.π., σελ. 50).
 • σε όλες τις παραπομπές χρησιμοποιούμε τη συντομογραφία σελ. είτε αναφερόμαστε σε σελίδα ή σε σελίδες ελληνόγλωσσου ή ξενόγλωσσου βιβλίου ή άρθρου.

Η βιβλιογραφία

Παρατίθεται στο τέλος της εργασίας κατά αλφαβητική σειρά. Προηγείται η ελληνόγλωσση βιβλιογραφία και ακολουθεί η ξενόγλωσση ως εξής:

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Ελληνόγλωσση

Ξενόγλωσση

Η παράθεση βιβλίου αναγράφεται ως εξής: Επίθετο συγγραφέα κόμμα Αρχικό μικρού ονόματος (χρόνος έκδοσης) τελεία Tίτλος βιβλίου σε italics (πλάγια γράμματα) τελεία Tόπος: Eκδοτικός οίκος.

Η παράθεση άρθρου περιοδικού αναγράφεται με τη σειρά: Επίθετο συγγραφέα κόμμα Αρχικό μικρού ονόματος (χρόνος έκδοσης) τελεία Τίτλος του άρθρου τελεία Τίτλος περιοδικού σε italics κόμμα Τόμος (τεύχος)  κόμμα σελίδες.

Οι τίτλοι των βιβλίων και των άρθρων στα περιοδικά να είναι με πεζά. Με κεφαλαίο το αρχικό κάθε λέξης μόνο για τον τίτλο του περιοδικού.

Συγκεκριμένα, για την ελληνόγλωσση βιβλιογραφία:

1. Βιβλίο ενός συγγραφέα

Βερναρδάκης, Χρ. (2011). Πολιτικά κόμματα, εκλογές και κομματικό σύστημα: Οι μετασχηματισμοί της πολιτικής αντιπροσώπευσης 1990-2010. Αθήνα: Σάκκουλας.

Ίλλιτς, Ι. (1976). Κοινωνία χωρίς σχολεία (μτφρ.: Β. Αντωνόπουλος και Δ. Ποταμιάνος). Αθήνα: Νεφέλη.

2. Βιβλίο δύο συγγραφέων

Μαλούτας, Θ. και Οικονόμου, Δ. (επιμ.) (1988). Προβλήματα ανάπτυξης του κράτους πρόνοιας στην Ελλάδα: Χωρικές και τομεακές προσεγγίσεις. Αθήνα: Εξάντας.

3. Συμβολή σε συλλογικό τόμο

Τσακλόγλου, Π. (1999). Ανισότητα και φτώχεια στην Ελλάδα. Στο Μ. Ματσαγγάνης (επιμ.), Προοπτικές του κοινωνικού κράτους  στη Νότια Ευρώπη (σελ. 97-188). Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα.

Καυταντζόγλου, Ι. και Παναγιωτοπούλου, Ρ. (2014).  Η φθίνουσα εμπιστοσύνη στους πολιτικούς θεσμούς στην Ελλάδα και ο ρόλος των ΜΜΕ. Στο Σ. Ι. Σεφεριάδης (επιμ.), Η δημοκρατική λειτουργία σε καμπή. Προκλήσεις και απειλές στον πρώιμο 21ο αιώνα (σελ. 229-260). Αθήνα: ΕΕΠΕ/Νήσος.

4. Άρθρο σε περιοδικό

Στρατουδάκη, Χ. (2014). Ελληνική εθνική ταυτότητα: Σημάνσεις και σηματοδοτήσεις. Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών, 142 (Α), σελ. 3-39.

Για την ξενόγλωσση βιβλιογραφία:

1. Βιβλίο ενός συγγραφέα

Βauman, Z. (1993). Postmodern ethics. Oxford: Blackwell.

Κing, M. (2000). Wrestling with the angel: Α life of Janet Frame. Auckland, New Zealand: Viking.

2. Βιβλίο δύο συγγραφέων

Cappella, J. and Jamieson, K. (1997). The spiral of cynicism. The press and the public good. New York: Oxford University Press.

3. Για συμβολή σε συλλογικό τόμο

Mouzelis, N. (1995). Greece in the twenty-first century: Ιnstitutions and political culture. In D. Constas and Th. G. Stavrou (eds), Greece prepares for the twenty-first century (pp. 17-34). Washington, D.C.: The Woodrow Milson Center Press.

4. Άρθρο

4.1. Άρθρο σε έντυπο επιστημονικό περιοδικό

Hodgson, L. (2004). Manufactured civil society: Counting the cost. Critical Social Policy, 24 (2), pp. 139-164.

4.2. Άρθρο σε επιστημονικό περιοδικό που εκδίδεται ηλεκτρονικά  (με DOI)

Hodgson, L. (2004). Manufactured civil society: Counting the cost. Critical Social Policy, 24 (2), pp. 139-164. doi: 10.1177/0261018304041948

4.3. Άρθρο σε εφημερίδα/περιοδικό ευρείας κυκλοφορίας

Goodwin, D. K. (2002, February 4). How I caused that story. Time, 159 (5), p. 69.

 

Υποσημειώσεις

Οι υποσημειώσεις παρατίθενται υποσέλιδες. Οι δείκτες των υποσημειώσεων (αριθμοί) αναγράφονται με ευδιάκριτους αριθμούς (χωρίς παρένθεση) στη λέξη μετά τη στίξη ως εξής: Κοινωνιολογία,1

Κεφάλαια

Οι τίτλοι των κεφαλαίων θα πρέπει να είναι με κεφαλαία γράμματα, ενώ των υποκεφαλαίων με πεζά και πλάγια.

Η αρίθμηση (αν υπάρχει) των κεφαλαίων και των υποκεφαλαίων να είναι ως εξής: 

1.  1.1.  1.2.

2.  2.1.  2.2. κ.ο.κ

Παραθέματα

Τα παραθέματα τίθενται μέσα σε γωνιώδη εισαγωγικά «…». Όταν υπερβαίνουν τις τρεις αράδες είναι προτιμότερο να παρατίθενται σε ξεχωριστή παράγραφο με μικρότερο μήκος αράδας από το υπόλοιπο κείμενο.

 

Διαγράμματα, Πίνακες και Γραφήματα

Σε περίπτωση που η εργασία περιλαμβάνει Διαγράμματα, Πίνακες και Γραφήματα, να αποστέλλονται τα πρωτότυπα, τα οποία θα είναι ενταγμένα στο κείμενο.

Η αρίθμησή τους στο κείμενο πρέπει να είναι συνεπής και με αραβικά ψηφία. Προηγείται η αναφορά του Πίνακα (ή του Γραφήματος ή του Διαγράμματος) μέσα στο κείμενο (ως εξής: Σύμφωνα με τον Πίνακα 1) και έπεται ο Πίνακας (το Γράφημα ή το Διάγραμμα).
Οι Πίνακες, τα Διαγράμματα και τα Γραφήματα συνοδεύονται από σαφείς τίτλους γραμμένους με italics, οι οποίοι βρίσκονται πάνω από αυτά με στοίχιση στο κέντρο. Εάν αντλούνται από άλλο δημοσίευμα, θα πρέπει να δίνονται όλες οι βιβλιογραφικές πληροφορίες με τα οποία εμφανίζονται στο συγκεκριμένο έργο.

Αριθμοί και μονάδες μέτρησης

Οι αριθμοί από το 1-9 γράφονται ολογράφως. Μεγαλύτερα ποσά αναγράφονται με αραβικά ψηφία, εκτός κι αν βρίσκονται στην αρχή πρότασης. Στις βιβλιογραφικές παραπομπές είναι προτιμότερη η χρήση αραβικών ψηφίων για την αναφορά του αριθμού τεύχους περιοδικών, αριθμού σειράς κ.λπ. Επίσης, χρησιμοποιούνται αραβικά ψηφία όταν συνοδεύονται από συντομογραφημένη μονάδα μέτρησης (π.χ. 3 m.). Σε όλες τις περιπτώσεις χρησιμοποιείται το Διεθνές Σύστημα Μονάδων για τη μέτρηση των φυσικών μεγεθών. Για τα ποσοστά χρησιμοποιούμε το κόμμα.

Εικόνες

Οι εικόνες υποβάλλονται αποκλειστικά σε ψηφιακή μορφή (TIFF format) μέσω της ιστοσελίδας της Επιθεώρησης. Οι εικόνες υποβάλλονται με τον επιθυμητό προσανατολισμό, και οι εικόνες αντικειμένων είναι καλό να συνοδεύονται από ένδειξη της κλίμακας της απεικόνισης. Όλες οι εικόνες αριθμούνται με συνέπεια και παρατίθενται στο κείμενο κατά τη σειρά της εξέτασής τους. Το ΕΚΚΕ e-books διατηρεί το δικαίωμα να απορρίψει ψηφιακές εικόνες κακής ποιότητας που δεν πληρούν τις προδιαγραφές.

Προδιαγραφές εικόνων
Ασπρόμαυρες σαρώσεις:
Οι ασπρόμαυρες σαρώσεις πρέπει να έχουν παραχθεί από πρωτότυπα υψηλής ποιότητας (grayscale mode, TIFF format). Η ψηφιακή ανάλυσή τους πρέπει να είναι 300 dpi στο 100% του επιθυμητού μεγέθους.
Έγχρωμες σαρώσεις:
Οι έγχρωμες σαρώσεις υποβάλλονται σε ψηφιακή ανάλυση 300 dpi στο 100% του επιθυμητού μεγέθους (RGB mode, TIFF format).

Χάρτες, σχέδια

Οι χάρτες ή τα σχέδια πρέπει να συνοδεύονται από πυξίδα και κλίμακα αποτύπωσης.

 

Γενικά τα εισαγωγικά  σε όλο το κείμενο να είναι γωνιώδη «….».

 Τα αρκτικόλεξα να μην έχουν τελείες (π.χ. ΕΕ, ΟΗΕ κ.λπ.)

Οι εργασίες συνοδεύονται από:
α) περίληψη στα ελληνικά έως 10 γραμμές  (έως 100 λέξεις),

β) περίληψη στα αγγλικά (abstract) έως 10 γραμμές (έως 100 λέξεις),

γ) ονοματεπώνυμο του/των συγγραφέα/ων και τίτλο της μελέτης στα αγγλικά,

δ) ιδιότητα/-ες του/των συγγραφέα/ων στα ελληνικά και στα αγγλικά και το e-mail του/τους,

ε) λέξεις κλειδιά: μετά τις περιλήψεις θα πρέπει να υπάρχουν μέχρι 5 ως εξής:

Μετά την ελληνική περίληψη ως εξής:  Λέξεις κλειδιά: δειγματοληψία, ορολογία, κοινωνικές έρευνες

Μετά το αγγλικό abstract ως εξής: Κeywords: urban inequalities, racist mobilization

στ) σύντομο βιογραφικό σημείωμα με την ακόλουθη μορφή:

 • Όνομα
 • Επώνυμο
 • Τίτλοι Σπουδών
 • Επιστημονική εξειδίκευση και τομείς ενδιαφέροντος
 • Απασχόληση
 • Στοιχεία επικοινωνίας, e-mail, τηλέφωνο
Μεταφράσεις δημοσιεύονται μόνο ανέκδοτων κειμένων.

Η αναδημοσίευση εργασιών που έχουν δημοσιευτεί στην Επιθεώρηση απαιτεί άδεια της Συντακτικής Επιτροπής.

Εργασίες που δεν ακολουθούν το πλαίσιο οδηγιών δεν γίνονται αποδεκτές.

Όλες οι εργασίες ελέγχονται για λογοκλοπή.

 

Λίστα Ελέγχου προετοιμασίας υποβολής

Ως μέρος της διαδικασίας υποβολής, είναι απαραίτητο οι συγγραφείς να ελέγχουν τη συμμόρφωση της υποβολής με όλα τις ακόλουθες απαιτήσεις, και οι υποβολές που δεν τηρούν τις οδηγίες αυτές μπορεί να επιστραφούν στους συγγραφείς.

 1. Το άρθρο αυτό είναι πρωτότυπο έργο, δεν έχει δημοσιευθεί στο παρελθόν και δεν έχει αποσταλεί για αξιολόγηση και δημοσίευση αλλού, σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή.

 2. Το άρθρο αυτό δεν παραβιάζει με οποιονδήποτε τρόπο πνευματικά δικαιώματα τρίτων.
 3. Έχω διαβάσει και αποδέχομαι την Πολιτική για τα πνευματικά δικαιώματα του περιοδικού.
 4. Όταν υπάρχει η δυνατότητα, στις υποσημειώσεις παρατίθενται οι συνδέσεις (URL links) σε αναφορές που είναι προσβάσιμες ηλεκτρονικά στο διαδίκτυο. Οι συνδέσεις παρατίθενται έτσι ώστε να μπορούν να χρησιμοποιηθούν άμεσα (λ.χ. http://pkp.sfu.ca)
 5. Έχω διαβάσει τις Οδηγίες προς συγγραφείς και αποδέχομαι τους κανονισμούς του περιοδικού.
 

Ενημέρωση για τα πνευματικά δικαιώματα

Οι συγγραφείς των άρθρων που δημοσιεύονται στην Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών διατηρούν τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας επί των άρθρων τους, δίνοντας στο περιοδικό το δικαίωμα της πρώτης δημοσίευσης. Άρθρα που δημοσιεύονται στην Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών διατίθενται με άδεια  Creative Commons 4.0 και σύμφωνα με την άδεια μπορούν να χρησιμοποιούνται ελεύθερα, με αναφορά στο/στη συγγραφέα και στην πρώτη δημοσίευση για μη κερδοσκοπικούς σκοπούς.

Το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών διατηρεί το δικαίωμα να δημοσιεύει, να αναπαραγάγει, να παρουσιάζει στο κοινό, να διανέμει και χρησιμοποιεί άρθρα που δημοσιεύονται στην Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών σε οποιοδήποτε μέσο και μορφή είτε μεμονωμένα είτε ως μέρη συλλογικών έργων, για όλο τον χρόνο διάρκειας προστασίας της πνευματικής ιδιοκτησίας και για όλες τις χώρες του κόσμου. Αυτό περιλαμβάνει ενδεικτικά και όχι αποκλειστικά το δικαίωμα δημοσίευσης των άρθρων σε τεύχη της Επιθεώρησης Κοινωνικών Ερευνών, αναπαραγωγής και διανομής μεμονωμένων αντιγράφων των άρθρων, αναπαραγωγής ολόκληρων των άρθρων σε άλλη έκδοση του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικών Ερευνών, καθώς και αναπαραγωγής και διανομής των άρθρων ή περίληψης αυτών με χρήση πληροφορικού συστήματος αποθετηρίου.

 

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Τα ονόματεπώνυμα καθώς και οι ηλεκτρονικές διευθύνσεις που καταχωρούνται στον ιστότοπο του περιοδικού χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για την εκπλήρωση των στόχων του. To περιοδικό ως Υπεύθυνος επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων που συλλέγονται όπως ορίζεται από την οικεία νομοθεσία και συγκεκριμένα στον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 οφείλει να τηρεί τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την εθνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία πάνω σε θέματα προστασίας προσωπικών δεδομένων και να υλοποιεί την πολιτική απορρήτου και προστασίας προσωπικών δεδομένων του epublishing.gr.