| More

Ανάλυση των δεδομένων για την καινοτομία στην Ελλάδα και η προβληματική σχετικά με την καταγραφή της στις επιχειρήσεις και την οικονομία

Views: 1803 Downloads: 1260
Charalampos Chrysomallidis (http://orcid.org/0000-0003-3889-1868)
Charalampos Chrysomallidis

Περίληψη


Η καινοτομία αποτελεί μια έννοια που χρησιμοποιείται συχνά και με διασταλτικό τρόπο, ενώ και οι έρευνες που αποσκοπούν στη μέτρησή της υπόκεινται σε υποκειμενικά κριτήρια, θέτοντας έτσι όρια στην αναλυτική και επεξηγηματική ισχύ τους. Το παρόν άρθρο αποσκοπεί να παραθέσει αρχικά την προβληματική ως προς τον ορισμό της καινοτομίας, λαμβάνοντας υπόψη τις σύγχρονες εξελίξεις στο συγκεκριμένο θέμα, αποτυπώνει την καινοτομία στην Ελλάδα σε πραγματολογικό επίπεδο και αναδεικνύει τα αντικρουόμενα συμπεράσματα, στα οποία καταλήγουν συναφείς με την καινοτομία έρευνες. Τέλος επιχειρεί να ερμηνεύσει τις αιτίες για τις οποίες συμβαίνει αυτό, επικεντρώνοντας την ανάλυση περί καινοτομίας στην ελληνική περίπτωση.

Λέξεις κλειδιά


καινοτομία; έρευνες εθνικής εμβέλειας; σύνθετοι δείκτες; επιχειρήσεις; Ελλάδα

Πλήρες Κείμενο:

PDF

Αναφορές


Γιαννίτσης, Τ., Ζωγραφάκης, Σ., Καστέλλη, Ι., και Μαυρή, Δ. (2009). Ανταγωνιστικότητα και τεχνολογία στην Ελλάδα. Ίδρυμα Μεσογειακών Μελετών, Αθήνα: Εκδόσεις Παπαζήση.

Deakins, D., and Freel, M. (2007). Επιχειρηματικότητα. Αθήνα: Εκδόσεις Κριτική.

ΕΚΤ (2015). Καινοτομία στις ελληνικές επιχειρήσεις 2010-2012. Αθήνα: Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης.

ΕΚΤ (2017). Καινοτομία στις ελληνικές επιχειρήσεις 2012-2014. Αθήνα: Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (υπό έκδοση).

ΙΟΒΕ (2012). Επιλύοντας προβλήματα καινοτομίας επιχειρήσεων. Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων, ΕΠΑΝ ΙΙ, «Μελέτες Αποτίμησης Ερευνητικής Πολιτικής».

Ιωαννίδης, Σ., Κόρρα, Ε., και Γιωτόπουλος, Ι. (2016). Επιχειρηματικότητα 2014-15: Η δυναμική του επιχειρηματικού συστήματος στην Ελλάδα της κρίσης. Αθήνα: ΙΟΒΕ, Global Entrepreneurship Monitor.

Καστέλλη, Ι. (2008). Έρευνα και Ανάπτυξη. Η πραγματική πρόκληση για την ανταγωνιστικότητα; Βήμα Ιδεών, Σεπτέμβριος.

Λιούκας, Σ., Βουδούρη Ε., Γκούρας Α., και Λαντζούνη, Π. (2009). Η καινοτομία στην Ελλάδα. Συγκριτική αξιολόγηση με διεθνείς δείκτες, πολιτικές, προτάσεις στρατηγικής. Αθήνα: Ίδρυμα Κόκκαλη – Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών.

Παπαγιαννάκης, Λ. (2008). Διεθνής ανταγωνιστικότητα και επιχειρηματική δυναμική στην Ελλάδα. Στο T. Γιαννίτσης (επιμ.), Σε αναζήτηση ελληνικού μοντέλου ανάπτυξης. Ίδρυμα Μεσογειακών Μελετών (σελ. 107-123). Αθήνα: Εκδόσεις Παπαζήση.

Asheim, B. (1995). Industrial districts as «learning regions». A condition for prosperity?. STEP Report, R-03.

Breschi, S. and Malerba, F. (1997). Sectoral Innovation Systems: Technological regimes, schumpeterian dynamics and spatial boundaries. In C. Edquist (ed.), Systems of innovation: Τechnologies, institutions and organisations (pp. 261-287). London: Pinter.

Caloghirou, Y., Constantelou, A. and Vonortas N. (2006). Knowledge flows: Τhe drivers for the creation of a knowledge-based economy. In Y. Caloghirou, A. Constantelou, and N. Vonortas (eds), Knowledge flows in Εuropean industry (pp. 1-44). London: Routledge.

Cantwell, J. (1999). Innovation as the principal source of growth in the global economy. In D. Archibugi and J. Howels and J. Michie (eds), Innovation policy in a global economy (pp. 225-241). Cambridge: Cambridge University Press.

Dosi, G. (1988). The nature of the innovative process. In G. Dosi, C. Freeman, R. Nelson, G. Silverberg and L. Soete (eds), Technological change and economic theory (pp 221-239). London: Pinter.

Dosi, G. and Nelson, R.R. (1994). An introduction to evolutionary theories in economics. Journal of Evolutionary Economics, 4 (3), pp. 153-172.

Dernis, H., Dosso, M., Hervás, F., Millot, V., Squicciarini, M., and Vezzani, A. (2015). World Corporate Top R&D Investors: Innovation and IP bundles. A JRC and OECD common report. Luxembourg: Publications Office of the European Union.

Dutta, S., Lanvin, B. and Wunsch-Vincent S. (eds) (2017). The Global Innovation Index 2017. Innovation feeding the world. Geneva: World Intellectual Property Organization - WIPO.

Edquist, C. (1997). Systems of innovation approaches – Their emergence and characteristics. In C. Edquist (ed.), Systems of innovation: Technologies, institutions and organisations (pp 1-35). London: Pinter.

Etzkowitz, H. and Leydesdorff, L. (2000). The Dynamics of Innovation: From National Systems and «Mode 2» to a Triple Helix of University-Industry-Government Relations. Research Policy, 29, pp. 109-123.

European Commission (2010). Innovation Union Scoreboard 2010. Brussels: European Union - Publications Office.

European Commission (2015a). Innobarometer 2015. The innovation trends at EU enterprises. Brussels: European Union - Publications Office.

European Commission (2015b). Innovation Union Scoreboard 2015. Brussels: European Union - Publications Office.

Gerybadze, A. and Reger, G. (1999). Globalization of R&D: Recent Changes in the Management of Innovation in Transnational Corporations. Research Policy, 28, pp. 251-274.

Klette, T. and Kortum, S. (2004). Innovating firms and aggregate innovation. Journal of Political Economy, 112 (5), pp. 986-1018.

Naude, W. and Nagler, P. (2015). Industrialisation, innovation, inclusion. UNU-MERIT Working Paper Series, No. 043.

Nelson R.R. and Rosenberg, N. (1993). Technical Innovation and National Systems. In R.R. Nelson (ed.), National Innovation Systems: A comparative analysis (pp. 3-28). New York: Oxford University Press.

OECD (2016). Review of the Oslo Manual’s basic definitions: How to get a sound grasp of innovation?. Unpublished document.

OECD and European Commission (2005). Oslo Manual. Guidelines for Collecting and Interpreting Innovation Data. Paris: OECD Publications.

Perani, G. (2015). A new Oslo Manual: Hearing from users and producers. Presentation at OECD NESTI/EUROSTAT scoping workshop on the 3rd revision of the Oslo Manual, Oslo, December 3-4 2015.

Schumpeter, J. (1934). The theory of economic development: An inquiry into profits, capital, credit and the business cycle. London: Oxford University Press.

Schwab, K. (ed.) (2010). The Global Competitiveness Report 2010-2011. Geneva: World Economic Forum.

Schwab, K. (ed.) (2015). The Global Competitiveness Report 2015-2016. Geneva: World Economic Forum.

Smith, K. (2015). Revision of the Oslo Manual. Presentation at OECD NESTI/EUROSTAT scoping workshop on the 3rd revision of the Oslo Manual, Oslo, December 3-4 2015.

Verspagen, B. (2001). Economic growth and technological change: An evolutionary interpretation. DSTI working papers 2001/1, OECD, Paris.

Veugelers, R. (2016). The European Union’s growing innovation divide. Bruegel Policy Contribution, 8.


Εισερχόμενη Αναφορά

  • Δεν υπάρχουν προς το παρόν εισερχόμενες αναφορές.


Creative Commons License
Η χρήση του περιεχομένου καθορίζεται από την άδεια Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.