| More

Ο κοινωνικός ανθρωπολόγος και η υπό μελέτη κοινωνία. Διερευνώντας τη δυναμική των σχέσεων διαντίδρασης

Views: 5322 Downloads: 2668
Μιχάλης Πέτρου (https://orcid.org/0000-0003-3809-9432)
Μιχάλης Πέτρου

Περίληψη


Το παρόν άρθρο,  βασισμένο σε εμπειρικό ερευνητικό υλικό που συλλέχθηκε από μακροχρόνια επιτόπια έρευνα σε μια αγροτική κοινότητα, εστιάζει σε ορισμένες από τις βασικές πτυχές των σχέσεων που αναπτύσσονται ‒σε όλα τα στάδια της επιτόπιας έρευνας‒ ανάμεσα στον κοινωνικό ανθρωπολόγο και την υπό παρατήρηση κοινωνία, ανάμεσα τον «παρατηρητή» και τον «παρατηρούμενο», στον «οικείο» και τον «ξένο». Διερευνώντας τη δυναμική των διαπροσωπικών επαφών ανάμεσα στους πρωταγωνιστές της εθνογραφικής έρευνας, επιχειρείται ν’ αναδειχθεί η αξία και η μοναδικότητα που έχει ‒για την κατανόηση ενός διαφορετικού τρόπου ζωής‒ η συμμετοχή «από τα μέσα» του ερευνητή στη συλλογική ζωή της υπό μελέτης κοινωνίας. 

 


Λέξεις κλειδιά


Εθνογραφική έρευνα; συμμετοχική παρατήρηση; ανθρωπολογία οίκοι; αναστοχαστική ανθρωπολογία

Πλήρες Κείμενο:

PDF

Αναφορές


Βεΐκου, Χ. (1998). Το κακό μάτι: Η κοινωνική κατασκευή της οπτικής επικοινωνίας. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα.

Dubisch, J. (2004). Σε διαφορετικό τόπο; Ο ανθρωπολόγος ως προσκυνητής. Στο Ελληνική Εταιρεία Εθνολογίας (επιμ.), Όψεις της ανθρωπολογικής σκέψης και έρευνας στην Ελλάδα (σελ. 221-244). Αθήνα: Ελληνική Εταιρεία Εθνολογίας.

Γκέφου-Μαδιανού, Δ. (1993a). Ανθρωπολογία Οίκοι: Για μια κριτική της “Γηγενούς

Ανθρωπολογίας”. Διαβάζω, 323, σελ. 44-51.

Γκέφου-Μαδιανού, Δ. (2011α). Ανθρωπολογική θεωρία και εθνογραφία. Σύγχρονες τάσεις. Αθήνα: Πατάκης.

Γκέφου-Μαδιανού, Δ. (2011β). Πολιτισμός και εθνογραφία. Από τον εθνογραφικό ρεαλισμό στην πολιτισμική κριτική. Αθήνα: Πατάκης.

Γκέφου-Μαδιανού, Δ. (2011γ). Εισαγωγή: Η ανθρωπολογική έρευνα μετά την πολιτισμική κριτική. Στο Δ. Γκέφου-Μαδιανού (επιμ.), Όψεις Ανθρωπολογικής Έρευνας. Πολιτισμός, ιστορία, αναπαραστάσεις (σελ. 15-57). Αθήνα: Πατάκης.

Goffman, E. (1996). Συναντήσεις: Δύο μελέτες στην κοινωνιολογία της αλληλεπίδρασης. Αθήνα: Αλεξάνδρεια.

Gupta, A. και Ferguson, J. (2006). Πέρα από την κουλτούρα: Χώρος, ταυτότητα και

η πολιτική της διαφοράς. Στο Γ. Κυριακάκης και Μ. Μιχαηλίδου (επιμ.), Η προσέγγιση του Άλλου (σελ.71-101 ). Αθήνα: Μεταίχμιο.

Evans-Pritchard, E. E. (1991). Kοινωνική Ανθρωπολογία. Αθήνα: Καρδαμίτσας.

Ηastrup, K. (2011). Ιθαγενής ανθρωπολογία: Μια αντίφαση στους όρους; Στο Δ. Γκέφου-Μαδιανού, (επιμ.), Ανθρωπολογική θεωρία και εθνογραφία. Σύγχρονες τάσεις (σελ. 337-364). Αθήνα: Πατάκης.

Herzfeld, M. (1998). Η Ανθρωπολογία μέσα από τον καθρέφτη. Αθήνα: Αλεξάνδρεια.

Kuper, A. (2011). Ιθαγενής Εθνογραφία, πολιτική ευπρέπεια και το σχέδιο μιας κοσμοπολιτικής ανθρωπολογίας. Στο Δ. Γκέφου-Μαδιανού (επιμ.), Ανθρωπολογική θεωρία και Εθνογραφία (σελ.297-36). Αθήνα: Πατάκης.

Marcus, G. (2011a). Τα μετά την κριτική της Εθνογραφίας. Στο Δ. Γκέφου-Μαδιανού (επιμ.), Ανθρωπολογική θεωρία και Εθνογραφία (σελ. 67-108). Αθήνα: Πατάκης.

Μπακαλάκη, Α. (1993). Ανθρωπολογικές προσεγγίσεις της σύγχρονης ελληνικής κοινωνίας. Διαβάζω, 323, σελ. 52-58.

Παπαταξιάρχης, Ε. (1993). Για την ανθρωπολογία σήμερα. Θέσεις, αμφισβητήσεις, αναθεωρήσεις, Διαβάζω, 323, σελ. 36-45.

Παπαταξιάρχης, Ε. (2006). Εισαγωγή. Τα άχθη της ετερότητας: Διαστάσεις της πολιτισμικής διαφοροποίησης στην Ελλάδα του πρώιμου 20ου αιώνα. Στο Ε. Παπαταξιάρχης (επιμ.), Περιπέτειες της ετερότητας (σελ. 1-86). Αθήνα: Αλεξάνδρεια.

Πέτρου, Μ. (2008). Μετανάστες, Γεωργική εργασία και Παραγωγοί. Πολιτισμικές ιδιαιτερότητες και το οδοιπορικό των συμβιωτικών σχέσεων σε μια αγροτική κοινότητα. Στο Ε. Ζακοπούλου, Χ. Κασίμης, Λ. Λουλούδης (επιμ.), Αγροτικότητα, κοινωνία και χώρος (σελ. 137 – 161). Αθήνα: Πλέθρον.

Appadurai, A. (1996). Modernity at large: Cultural dimensions of globalization. Mineapolis: University of Minnesota Press.

Bakalaki, A. (1997). Student, natives, colleagues: Encounters in Academia and in the field. Cultural Anthropology, 12(4), pp. 502-526.

Bell, D. (2006). Variations on the rural idyll. In P. P. Cloke, T. Marsden, H. P Mooney (eds), Handbook of Rural Studies (pp. 149-160). London: Sage.

Besteman, C. (2014). On ethnographic love. Ιn R. Sanjek (ed.), Mutuality: Anthropology’s changing terms of engagement (pp. 259-284). Philadelphia: University of Pennsylvania Press.

Clifford, J. and Marcus, G. (1986). Writing culture: The poetics and politics of Ethnography. Berkley, Los Angeles, London: University of California Press.

Clifford, J. (1988). The predicament of culture: Twentieth-century ethnography, literature, and Art. Harvard: Harvard University Press.

Coleman, S. and Von Hellermann, P. (2011). Multi-sited Ethnography: Problems and possibilities in the translocation of research methods. New York: Routledge.

Falzon, M. A. (2012). Multi-Sited Ethnography: Theory, Praxis and Locality in Contemporary Research. Surrey: Ashgate.

Fischer, M. (1986). Ethnicity and the post-modern arts of memory. In J. Clifford and G. E. Marcus (eds.), Writing cultures: The poetics and politics of Ethnography (pp. 194-233). Berkeley, University of California Press.

Gefou Madianou, D. (1993b). Mirroring ourselves through Western Texts: The limits of an indigenous Anthropology. In H. Driessen (ed.), The politics of Ethnographic reading and writing: confrontations of indigenous and Western views (pp. 160-181). Saarbrucken, Fort Lauderdale: Breitenbach.

Gupta, A. and Ferguson, J. (1997a). Anthropology and the “field”: Boundaries, areas and grounds in the constitution of a discipline. Berkeley: University of California Press.

Gupta, A. and Ferguson, J. (1997b). Culture, power, place: Explorations in critical Anthropology. Durham and London: Duke University Press.

Hastrup, K. and Olwig, K. F. (1997). “Intoduction”, sitting culture: The shifting anthropological object (pp. 1-16). London: Routledge.

Ilbery, B. (1998). The Geography of rural change. London: Prentice Hall.

Low, S. M. and Marry, S. E. (2010). Engaged anthropology: diversity and dilemmas: An introduction to supplement 2. Current Anthropology, 51 (2), pp. 203-226.

Malinowski, B. (1961). Intoduction: The subject, method, and scope of this inquiry. In Argonauts of the Western Pacific” (pp. 1-25). New York: E.P. Dutton & Co., Inc.

Marcus, G. and Fischer, M. (1986). Anthropology as cultural critique: An experiment in the hyman sciences. Chicago: University of Chicago Press.

Marcus, G. (1995). Ethnography in/of the world system: The emergence of multi-sited ethnography. Annual Review of Anthropology, 24, pp. 95-117

Marcus, G. (1998). Ethnography through thick & thin. Princeton. New Jersey: Princeton University Press.

Massey, D. (1999). Power geometries and politics of space time. Heidelberg: Department of Geography, University of Heidelberg.

Massey, D. (2007). For Space. Progress in Human Geography, 31(3), pp. 389-405.

Miller, D. (2013). Commentary: Opportunism, Perspective and Insight. Social Anthropology, 21 (2), pp. 226-229.

Rabinow, P. Marcus, G. E. Faubion, J. D. and Rees T. (2008). Designs for an Anthropology of the contemporary. Durham, NC: Duke University Press.

Stoller, P. and Olkes, C. (2014). The taste of ethnographic things. In C. G. Antonius, M. Robben and J. A. Sluka (eds.), Ethnographic fieldwork: An Anthropological reader, 2nd Edition. Chichester, West Sussex: Wiley-Blackwell.

Stoller, P. (1989). The taste of ethnographic things. The senses in Anthropology. Philadelphia: University of Pennsylvania Press.


Εισερχόμενη Αναφορά

  • Δεν υπάρχουν προς το παρόν εισερχόμενες αναφορές.


Creative Commons License
Η χρήση του περιεχομένου καθορίζεται από την άδεια Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.