| More

Κριτικές προσεγγίσεις στον πολιτικό λόγο της κρίσης: Παραδείγματα από το πρωθυπουργικό διάγγελμα πριν το ελληνικό δημοψήφισμα

Views: 2942 Downloads: 1631
Δημήτρης Σεραφής (https://orcid.org/0000-0002-0335-6796)
Δημήτρης Σεραφής

Περίληψη


Αξιοποιώντας το πλαίσιο της Κριτικής Ανάλυσης Λόγου και ακολουθώντας την αρχή της αλληλεπίδρασης μεταξύ του μακρο-επιπέδου και του μικρο-επιπέδου, το παρόν άρθρο μελετά της γλωσσικές αναπαραστάσεις της ομάδας «εμείς» στο διάγγελμα του πρωθυπουργού, Αλέξη Τσίπρα, κατά την ανακοίνωση του δημοψηφίσματος του 2015. Στη θεωρητική συζήτηση, κεντρικό ρόλο λαμβάνει η έννοια του φαντασιακού. Το προς ανάλυση υλικό προέρχεται από την επίσημη ηλεκτρονική σελίδα του Πρωθυπουργού. Εστιάζοντας στο μικρο-επίπεδο, αξιοποιούμε το πλαίσιο της συστημικής-λειτουργικής γλωσσολογίας και εφαρμόζουμε μια ανάλυση δομών μεταβιβαστικότητας σε αποσπάσματα του διαγγέλματος.


Λέξεις κλειδιά


Κριτική Ανάλυση Λόγου; φαντασιακό; συστημική-λειτουργική γλωσσολογία; μεταβιβαστικότητα; ελληνικό δημοψήφισμα 2015

Πλήρες Κείμενο:

PDF

Αναφορές


Αρχάκης, Α. (2005). Γλωσσική διδασκαλία και σύσταση κειμένων (2η έκδοση). Αθήνα: Πατάκης.

Αρχάκης, Α. και Κονδύλη, Μ. (2004). Εισαγωγή σε ζητήματα Κοινωνιογλωσσολογίας (2η έκδοση). Αθήνα: Νήσος.

Habermas, J. (1997). Αλλαγή δομής της δημοσιότητας (μτφρ.: Λ. Αναγνώστου). Αθήνα: Νήσος.

Κονδύλη, Μ. και Μανιού, Ε. (2007). Αναπλαισίωση της κοινής γνώμης στα Εγχειρίδια Εμείς και ο κόσμος της Α’ και Γ’ Δημοτικού: Οι αναπαραστάσεις του φυσικού και κοινωνικού κόσμου. Κριτική/ Επιστήμη & Εκπαίδευση 5 (7), σελ. 3-23.

Μανιού, Ε. (2016). H (ανα)συγκρότηση της επιστημονικής γνώσης στο σχολείο: Kοινωνιογλωσσολογική ανάλυση εκπαιδευτικών πρακτικών. Διδακτορική Διατριβή, Τ.Ε.Ε.Α.Π.Η., Πανεπιστήμιο Πατρών.

Σεραφής, Δ., Κητής, Δ., και Αρχάκης, Α. (2017). Αντιγλώσσα και κατασκευή συλλογικής ταυτότητας: Συνθήματα γκράφιτι της εξεγερσιακής συλλογικής δράσης του Δεκέμβρη του 2008. Γλωσσολογία/Glossologia, 25, σελ. 1-17.

Angouri, J. and Wodak, R. (2014). «They became big in the shadow of crisis»: The Greek success story and the rise of the far right. Discourse & Society, 25 (4), pp. 540-565.

Archakis, A. (2014). Immigrant voices in students’ essay texts. Discourse & Society 25 (3), pp. 297-314.

Archakis, A. (2015). National and post-national discourses and the construction of linguistic identities by students of Albanian origin in Greece. Multilingua: Journal of Cross-Cultural and Interlanguage Communication 35 (1), pp. 57-83.

Archakis, A., Lampropoulou, S., Tsakona, V. and Tsami, V. (2014). Linguistic varieties in style: Humorous representation in Greek mass cultural texts. Discourse, Context and Media, 3, pp. 46-55.

Boukala, S. and Dimitrakopoulou D. (2017) The politics of fear vs. the politics of hope: analysing the 2015 Greek election and referendum campaigns. Critical Discourse Studies 14 (1), pp. 39-55.

Caldas-Coulthard, C.R. and Coulthard, M. (eds) (1996). Texts and Practices: Readings in critical discourse analysis. London: Routledge.

Chilton, P. (2004). Analysing political discourse: Theory and practice. London: Routledge.

Cook, G. (1989). Discourse. Oxford: Oxford University Press.

Eurogroup (2010). Statement by the Eurogroup. Brussels, May 2010. Available at: http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cmsUpload/100502-%20Eurogroup_statement.pdf

Fairclough, N. (1992). Discourse and social change. Cambridge: Polity Press.

Fairclough, N. (2003). Analysing Discourse: Textual analysis for social research. London: Routledge.

Fairclough, N. (2010) Critical Discourse Analysis: The critical study of language. London: Routledge, 2nd Edition.

Fairclough, N. (2014). Language and power. London: Longman, 3rd Edition.

Fairclough, I. and Fairclough, N. (2012). Political Discourse Analysis: A method for advanced students. London: Routledge.

Fairclough, N. and Wodak, R. (1997). Critical Discourse Analysis. In T.A. Van Dijk (ed), Discourse Studies: A multidisciplinary introduction, Vol. 2 (pp. 258-284). London: Sage.

Forgacs, D. (1988). A Gramsci reader. London: Lawrence & Wishart.

Gramsci, A. (1971). Selections from the prison notebooks (ed. and transl.: Q. Hoare and G. Nowell Smith). London: Lawrence & Wishart.

Halliday, M.A.K. (1973). Explorations in the functions of language. London: Edward Arnold.

Halliday, M.A.K. (1978). Language as social semiotic. London: Edward Arnold.

Halliday, M.A.K. (1998). Things and relations: regrammaticising experience as technical knowledge. In J.R. Martin and R. Veel (eds), Reading science critical and functional perspectives on discourses of science (pp. 185-235). London, New York, NY: Routledge.

Halliday, M.A.K. and Hasan R. (1985) Language, context and text: Aspect of language in a social semiotic perspective. Oxford: Oxford University Press.

Halliday, M.A.K. and Matthiessen, Ch.M.I.M. (2004). An introduction to functional grammar, London: Edward Arnold, 3rd Edition.

Jessop, B. (2002). The future of the capitalist state. Cambridge: Polity Press.

Jessop, B. (2008). State power. Cambridge: Polity Press.

Jessop, B. (2013). Recovered imaginaries, imagined recoveries: A cultural political economy of crisis construals and crisis-management in the North Atlantic Financial Crisis [precopy-edited version]. In M. Benner (ed), Before and Beyond the Global Economic Crisis: Economics, Politics and Settlement. (pp. 1–24). Cheltenham: Edward Elgar. Available at http://speri.dept.shef.ac.uk/wp-content/uploads/2012/07.

Kitis, E. D. (2013). The 2008 urban riots in Greece: Differential representations of a police shooting incident. In A. De Rycker and Z. Mohd Don (eds), Discourse & crisis: Critical perspectives DAPSAC 52 (pp. 323-362). Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins.

Kress, G. and Hodge, R. (1979). Language as ideology. London: Routledge and Kogan Paul.

Laclau, E. and Mouffe, C. (1985). Hegemony and socialist strategy. London: Verso.

Pappas, T. and Aslanidis, P. (2012). Evolving Greek Politics amidst the Crisis: Destination Unknown. IEMed Mediterranean Yearbook 2012: 153-156. Available online at: http://www.iemed.org/observatori-en/arees-danalisi/arxius-adjunts/anuari/med.2012/pappas_aslanidis_en.pdf

Reisigl, and Wodak, R. (2001). Discourse and discrimination: Rhetorics of racism and antisemitism. London: Routledge.

Renkema, J. (2003). Discourse Studies: An introductory textbook. Amsterdam: Benjamins Publishing Company.

Rori, L. (2016). The 2015 Greek parliamentary elections: from great expectations to no expectations. West European Politics, pp. 1-21.

Serafis, D. and Herman, T. (2017). Media discourse and pathos: sketching a critical and integrationist approach – Greek and French headlines before the Greek Referendum of 2015. Social Semiotics. Doi: 10.1080/10350330.2017.1291139

Stamou, A. (2001). The representation of non-protesters in a student and teacher protest: a Critical Discourse Analysis of news reporting in a Greek newspaper. Discourse & Society, (12) 5, pp. 653-680.

Young, L. and Harrison, C. (eds) 2004. Systemic functional linguistics and critical discourse analysis: Studies in social change. London, New York: Continuum.

Van Dijk, T.A. (2002). Political discourse and political cognition. In P.A. Chilton and Ch. Schäffner (eds), Politics as text and talk. Analytical approaches to political discourse (pp. 204-236). Amsterdam: Benjamins.

Van Dijk, T.A. (2006). Ideology and discourse analysis. Journal of Political Ideologies 11 (2), pp. 115-140.

Van Dijk, T.Α. (2008). Discourse and power. New York: Palgrave Macmillan.

Van Leeuwen, T. (2008). Discourse and practice. New York: Oxford University Press.

Wodak, R. (2009). The discourse of politics in action: Politics as usual. Basingstoke: Palgrave MacMillan.

Wodak, R. and Angouri J. (2014). From Grexit to Grecovery: Euro/crisis discourses. Discourse & Society 25 (4), pp. 417-423.

Wodak, R. and Boukala, S. (2015). European identities and the revival of nationalism in the European Union. Journal of Language and Politics, 14 (1), pp. 87-109.

Wodak, R. and Krzyzanowski, M. (eds) (2008). Qualitative discourse analysis in the social sciences. New York: Palgrave MacMillan.

Wodak, R. and Meyer, M. (2001). Methods of critical discourse analysis. London, Thousand Oaks, New Delhi: Sage Publications.

Wodak, R. and Reisigl, M. (2009). The Discourse-Historical Approach (DHA). In R. Wodak, and M. Meyer (eds.) Methods of critical discourse analysis. London: Sage, 87-121, 2nd edition. Oaks, New Delhi: Sage Publications Ltd.


Εισερχόμενη Αναφορά

  • Δεν υπάρχουν προς το παρόν εισερχόμενες αναφορές.


Creative Commons License
Η χρήση του περιεχομένου καθορίζεται από την άδεια Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.