| More

Μια κοινωνικοοικονομική ανάλυση της μετανάστευσης Ελλήνων επιχειρηματιών στη Βουλγαρία πριν και μετά την κρίση του 2007

Views: 1460 Downloads: 694
Nikos Kapitsinis

Περίληψη


Το παρόν άρθρο παρουσιάζει μια κοινωνικοοικονομική ανάλυση της μετανάστευσης μικρομεσαίων επιχειρηματιών στη βάση της διαφοροποίησης του κοινωνικού, οικονομικού και θεσμικού πλαισίου. Συγκεκριμένα, εξετάζει τις μετακινήσεις μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων από την Ελλάδα στη Βουλγαρία, συγκρίνοντας τις κοινωνικοοικονομικές συνθήκες μεταξύ των δύο χωρών πριν και μετά το ξέσπασμα της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης του 2007. Ο συγγραφέας υιοθετεί το εννοιολογικό μοντέλο της καπιταλιστικής ποικιλοχρωμίας για την ερμηνεία των διακριτών πολιτικών οικονομιών αναλύοντας τις επιχειρηματικές αποφάσεις για τη μετεγκατάσταση. Το άρθρο στηρίζεται σε στοιχεία έρευνας πεδίου που πραγματοποιήθηκε το 2014 στη Βουλγαρία.


Λέξεις κλειδιά


Κοινωνικοοικονομική διαφοροποίηση; καπιταλιστική ποικιλοχρωμία; μετανάστευση επιχειρηματιών; Ελλάδα; Βουλγαρία

Πλήρες Κείμενο:

PDF

Αναφορές


Αργείτης, Γ. (2008). Μισθοί, ανεργία και ανταγωνιστικότητα στην Ελλάδα. Στο Α. Γιαννίτσης (επιμ.), Σε αναζήτηση ελληνικού μοντέλου ανάπτυξης (σελ. 284-300). Αθήνα: Παπαζήση.

Βαλυράκης, Σ. (2008). Σύνοψη κυριότερων συμπερασμάτων του Συμποσίου. Στο Α. Γιαννίτσης (επιμ.), Σε αναζήτηση ελληνικού μοντέλου ανάπτυξης (σελ. 337-351). Αθήνα: Παπαζήση.

Βενιέρης, Δ. (2011). Κρίση οικονομίας, απορρύθμιση κοινωνικής πολιτικής : Η νέα «μικροελληνική» καταστροφή 2010-2011. Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών, 134-135, σελ. 101-131.

Γιαννίτσης, Α. (2013). Η Ελλάδα στην κρίση. Αθήνα: Πόλις.

Γιαννίτσης, Α. και Ζωγραφάκης, Σ. (2016). Ανισότητες, φτώχεια, οικονομικές ανατροπές στα χρόνια της κρίσης. Αθήνα: Πόλις.

Δρεττάκης, Μ. (2011). Δημοσιονομική κρίση της Ελλάδας και οικονομική πολιτική. Στο Α. Βλάχου, Ν. Θεοχαράκης και Δ. Μυλωνάκης (επιμ.) Οικονομική κρίση και Ελλάδα (σελ. 143-164). Αθήνα: Gutenberg.

Ελληνική Πρεσβεία στη Βουλγαρία (2014). Ετήσια έκθεση διεθνών οικονομικών σχέσεων και ανάπτυξης συνεργασίας. Σόφια: Ελληνική Πρεσβεία.

ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ (2009). Χρηματοδότηση μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων. Αθήνα: ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ.

ΙΟΒΕ (2018α). Εκπαίδευση και αγορά εργασίας στην Ελλάδα: Επιπτώσεις της κρίσης και προκλήσεις. http://iobe.gr/docs/research/RES_05_F_09072018_REP.pdf

(Ημερομηνία πρόσβασης 25.4.2019)

ΙΟΒΕ (2018β). Η φορολογία εισοδήματος στην Ελλάδα. Συγκριτική ανάλυση και προτάσεις αναμόρφωσης. http://iobe.gr/docs/research/RES_29042018_PRE_GR%201.pdf (Ημερομηνία πρόσβασης 18.4.2019)

Λαπαβίτσας, Κ. (2014). Λέξη προς λέξη. Κείμενα για την ελληνική κρίση, 2010-2013. Αθήνα: Τόπος.

Τράπεζα της Ελλάδας (2019). Ηλεκτρονική βάση δεδομένων. http://www.bankofgreece.gr/Pages/el/Statistics/default.aspx (Ημερομηνία πρόσβασης 23.3.2019)

Bathelt, H. and Glückler, J. (2014). Institutional change in Economic Geography. Progress in Human Geography, 38, pp. 340-63.

Bitzenis, A. (2006). Determinants of Greek FDI Outflows in the Balkan Region. Eastern European Economics, 44, pp. 79-96.

Cullenberg, S. (2000). Old institutionalism, new marxism. In R. Pollin (ed.), Capitalism, socialism and radical political economy: Essays in the honor of Howard J. Sherman (pp. 81-102). Cheltenham: Edward Elgar.

Danchev, A. (2005). Social capital influence on sustainability of development. Sustainable Development, 13, pp. 25-37.

Dixon, A. (2011). Variegated capitalism and the geography of finance: Towards a common agenda. Progress in Human Geography, 35, pp. 193-210.

Doing Business (2013). Doing business 2014. Understanding regulations for small and medium-sized enterprises. Washington: World Bank.

Domanski, B. (2003). Industrial change and foreign direct investment in the postsocialist economy: The case of Poland. European Urban and Regional Studies, 10, pp. 99-118.

ERCAS (2015). Public integrity and trust in Europe. European Research Centre for Anti-Corruption and State-Building. Berlin: ERCAS.

European Commission (2017). Taxation Trends in the European Union. https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/taxation_trends_report_2017.pdf (accessed on 9.4.2019)

Eurostat (2019a). GDP and main components (output, expenditure and income). https://ec.europa.eu/eurostat/data/database (accessed on 19.3.2019)

Eurostat (2019b). Unemployment by sex and age - annual average. https://ec.europa.eu/eurostat/data/database (accessed on 19.3.2019)

Forza, C. (2002). Survey research in operations management: a process-based perspective. International Journal of Operations and Production Management, 22, pp. 152-194.

Fowler, F. (2008). Survey Research Methods. London: Sage.

Guzik, R. and Micek, G. (2008). The impact of delocalisation on the European software industry. In L. Labrianidis (ed), The Moving Frontier. The Changing Geography of production in labour-intensive industries (pp. 229-251). Aldershot: Ashgate.

Hadjimichalis, C. (2011). Uneven geographical development and socio-spatial justice and solidarity: European regions after the 2009 financial crisis. European Urban and Regional Studies, 18, pp. 254-274.

Harvey, D. (2006). The limits to capital. London: Verso.

Hollingsworth, J. and Boyer, R. (1997). Coordination of economic actors and social systems of production. In J. Hollingsworth and R. Boyer (eds), Contemporary capitalism: the embeddedness of institutions (pp. 1-48). Cambridge: Cambridge University Press.

Hudson, R. (2001). Producing places. London: Guildford.

IBA (2019). Invest in Bulgaria Agency. https://www.investbg.government.bg/en/pages/about-82.html (accessed on 15.4.2019)

Jessop, B. (2009). Cultural political economy and critical policy studies. Critical Policy Studies, 3, pp. 336-356.

Johnson, R. and Onwuegbuzie, A. (2004). Mixed methods research: a research paradigm whose time has come. Editorial Researcher, 33, pp. 14-26.

Kaldi-Koulikidou, T. (2007). The family strengths in Greece. Then and now. In J. Defrain and S. Asay (eds), Strong families around the world: Strengths-based research and perspectives (pp. 393-416). New York: Routledge.

Kapitsinis, N. (2019). The impact of economic crisis on firm relocation: Greek SME movement to Bulgaria and its effects on business performance. GeoJournal, 84, pp. 321-343.

Kapitsinis, N. (2017). Firm relocation in times of economic crisis: evidence from Greek small and medium enterprises’ movement to Bulgaria, 2007-2014. European Planning Studies, 25, pp. 703-725.

Kapitsinis, N., Metaxas, T. and Duquenne, M.N. (2013). Exploring the coherence and the meaning of territorial competition: Do national states behave in the same way as firms in case of default? The cases of Greece and Dubai. Applied Econometrics and International Development, 13, pp. 57-72.

Karagianni, S. and Labrianidis, L. (2001). The pros and cons of SMEs Going International. Greek companies in Bulgaria. Eastern European Economics, 39, pp. 5-28.

Kiss, E. (2007). The impacts of relocation on the spatial pattern to Hungarian industry. Geographia Polonica, 80, pp. 43-63.

Maniatis, T. and Passas, C. (2013). Profitability capital accumulation and crisis in the Greek economy 1958-2009: A marxist analysis. Review of Political Economy, 25, pp. 624-649.

Martin, R. (2000). Institutional approaches in Economic Geography. In E. Sheppard and T. Barnes (eds), A companion to Economic Geography (pp. 77-94). Oxford: Blackwell.

Massey, D. (1995). Spatial division of labour, social structures and the Geography of production. London: MacMillan.

Paris, C. (2015). Greek shipowners prepare to weigh anchor on prospect of higher taxes. https://www.wsj.com/articles/greek-shipowners-prepare-to-weigh-anchor-on-prospect-of-higher-taxes-1443520314 (accessed on 15.4.2019)

Peck, J. and Theodore, N. (2007). Variegated capitalism. Progress in Human Geography, 31, pp. 731-772.

Perez, S. and Matsaganis, M. (2018). The Political Economy of austerity in Southern Europe. New Political Economy, 23, pp. 192-207.

Petkov, V. (2014). Advantages and disadvantages of fiscal discipline in Bulgaria in times of crisis. Contemporary Economics, 8, pp. 47-56.

Racoviţă, M. (2011). Europeanization and effective democracy in Romania and Bulgaria. Romanian Journal of Political Science, 11, pp. 28-50.

Sakellaropoulos, S. (2010). The recent economic crisis in Greece and the strategy of capital. Journal of Modern Greek Studies, 28, pp. 321-348.

Sayer, A. (2001). For a critical cultural Political Economy. Antipode, 33, pp. 687-708.

Skaperdas, S. (2015). Seven myths about the Greek debt crisis. Revue d'économie politique, 126, pp. 755-785.

Slaveski, T. and Nedanovski, P. (2002). Foreign direct investment in the Balkans. Eastern European Economics, 40, pp. 83-99.

Smith, N. (2010). Uneven Development. Nature capital and the production of space. London: Verso.

Spendzharova, A. and Vachudova, M. (2012). Catching up? Consolidating liberal democracy in Bulgaria and Romania after EU Accession. West European Politics, 35, pp. 39-58.

Transparency International (2019). http://www.transparency.org/ (accessed on 12.4.2019)

Zhang, J. and Peck, J. (2016). Variegated capitalism, Chinese style: Regional models, multi-scalar constructions. Regional Studies, 50, pp. 52-78.


Εισερχόμενη Αναφορά

  • Δεν υπάρχουν προς το παρόν εισερχόμενες αναφορές.


Creative Commons License
Η χρήση του περιεχομένου καθορίζεται από την άδεια Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.