| More

The role of micro-enterprises in post-growth urban transitions: An inquiry in Athens and Barcelona

Views: 746 Downloads: 344
Giorgos Koukoufikis (http://orcid.org/0000-0003-0997-8040)
Giorgos Koukoufikis

Περίληψη


Μετανάπτυξη, πόλη και ο ρόλος των μικροεπιχειρήσεων:

Μια έρευνα στην Αθήνα και τη Βαρκελώνη

Το παρόν άρθρο αποτελεί μια εμπειρική έρευνα που αξιολογεί τον ρόλο και την πιθανή επίδραση των μικροεπιχειρήσεων ως προς τον μετασχηματισμό των αστικών κοινωνικοοικονομικών συστημάτων στην κατεύθυνση της μετανάπτυξης. Η έρευνα πεδίου απευθύνθηκε σε «συμβατικές» πολύ μικρές επιχειρήσεις, οι οποίες λειτουργούν σε παραδοσιακούς τομείς της αγοράς και σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην κοινωνική και αλληλέγγυα οικονομία. Η Αθήνα και η Βαρκελώνη χρησιμοποιήθηκαν ως πόλεις-εργαστήρια για να τεκμηριώσουν τους παράγοντες που επηρέασαν τις στρατηγικές μικρο-επιχειρηματικής προσαρμογής στην οικονομική κρίση μετά το 2008, ώστε να ερευνηθεί σε ποιο βαθμό οι αφηγήσεις και οι πρακτικές αυτών μπορούν να αποτελέσουν ένδειξη ροπής προς έναν ευρύτερο κοινωνικοοικονομικό μετασχηματισμό. Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι η κρίση και το αστικό περιβάλλον παρείχε ένα πλαίσιο για διαδικασίες διαμόρφωσης εναλλακτικών οικονομικών πρακτικών, στις οποίες οι μικροεπιχειρήσεις διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο. Ωστόσο, για την κεφαλαιοποίηση και ενίσχυση της μετασχηματιστικής διαδικασίας, χρειάζεται κατάλληλο θεσμικό πλαίσιο και υλική υποστήριξη για την ενεργοποίηση περαιτέρω συλλογικών και ατομικών δράσεων.


Λέξεις κλειδιά


μετανάπτυξη; πόλη; αστικές μελέτες; κοινωνική και αλληλέγγυα οικονομία; μικροεπιχειρήσεις; Αθήνα; Βαρκελώνη; κρίση

Πλήρες Κείμενο:

PDF (English)

Αναφορές


A.C.T. (2017). Quarterly report of entrepreneurial activities July- September 2015. Athens Chamber of Tradesman (in Greek).

Ajuntament de Barcelona (2017). Pla d’impuls de l’economia social i solidària 2016-2019. Ajuntament de Barcelona, (in Catalan).

Bechhofer, F. and Elliott, B. (1981). Petty property: the survival of a moral economy. In F. Bechhofer and B. Elliott (Eds.), The petite bourgeoisie: comparative studies of the uneasy stratum (pp. 182-200). London: Palgrave Macmillan UK.

Block, J. H. and Sandner, P. G., (2009). Necessity and opportunity entrepreneurs and their duration in self-employment: evidence from German micro data. Journal of Industry, Competition and Trade, 9(2), pp. 117-137.

Campos, J. L. M., & Avila, R. C. (2012). The social economy in the European Union. EESC report.

Carland, J. W., Hoy, F., Boulton, W. and Carland, J.A.C. (1984). Differentiating entrepreneurs from small business owners: A conceptualization. The Academy of Management Review, 9 (2), pp. 354-359.

Curran, J. and Burrows, R. (1986). The sociology of petit capitalism: A trend report. Sociology, 20 (2), pp. 265–279.

Daly, H. (1995). The steady-state economy: Alternative to growthmania. In J. Kirby, P. O'Keefe and L. Timberlake (eds), Sustainable development (pp. 331-342). London: Earthscan Publications Ltd.

De Kok, J.M.P., Vroonhof, P., Verhoeven, W., Timmermans, N., Kwaak, T., Snijders J. and Westhof, F. (2011). Do SMEs create more and better jobs? Brussels: European Commission.

Dunkelberg, W. C. and Cooper, A. C. (1982). Entrepreneurial typologies. In K. H. Vesper (ed.), Frontiers of entrepreneurship research (pp. 1-15). Wellesley, Massachusetts: Babson Center for Entrepreneurial Studies.

E.Y. (2017). Small and medium-size enterprises in Greece. Hellenic Federation of Enterprises (in Greek).

Gorz, A. (1997). Farewell to the working class: an essay on post-industrial socialism. London: Pluto Press.

Gritzas, G., Kavoulakos, K. I. and Tzekou, I. E. (2015). Alternative spaces, diverse economies and agro-food networks: A review of the wider debate ass kick-off point to explore the Greek case. Γεωγραφίες, 25, pp. 24-35 (in Greek).

Hall, J. K., Daneke, G. A. and Lenox, M. J. (2010). Sustainable development and entrepreneurship: Past contributions and future directions. Journal of Business Venturing, 25 (5), pp. 439-448.

Heinberg, R. (2011). The end of growth: adapting to our new economic reality. Gabriola Island: New Society Publishers.

Hornaday, R.W. (1990). Dropping the E-words from small business research: an alternative typology. Journal of Small Business Management, 28 (4), pp. 22.

Jackson, T. (2011). Prosperity without growth: Economics for a finite planet. Oxon: Routledge.

Johanisova, N., Crabtree, T. and Fraňková, E. (2013). Social enterprises and non-market capitals: a path to degrowth?. Journal of Cleaner Production, 38, pp. 7-16.

Johnsen, C. G., Nelund, M., Olaison, L. and Sørensen, B. M. (2017). Organizing for the post-growth economy. Ephemera, 17 (1), pp. 1-21.

Johnson, R. Burke, Onwuegbuzie, Anthony J., and Turner, Lisa A. (2007). Toward a definition of mixed methods research. Journal of Mixed Methods Research, 1 (2), pp. 112-133.

Kallis, G., Kerschner, C. and Martinez-Alier, J. (2012). The economics of degrowth. Ecological Economics, 84, pp. 172-180.

Koukoufikis, G. and Moulaert, F. (2018). The post-growth city: towards an urban research agenda for the post-growth society. Ιn Koukoufikis G., Post-growth society and the city. the role of micro-enterprise agency in urban socio-ecological transformations, doctoral dissertation, pp. 31-52. L'Aquila: Gran Sasso Science Institute.

Landstrom, H. (2007). Pioneers in entrepreneurship and small business research. New York: Springer US.

Laville, J.-L. (2014). The social and solidarity economy: a theoretical and plural framework. In J. Defourny, L. Hulgård, and V. Pestoff (eds), Social enterprise and the third sector: changing European landscapes in a comparative perspective (pp. 102-113). Abingdon: Routledge.

Law 4019/2011. Social economy and social entrepreneurship and other provisions. Greek Government Gazette 216/ A/ 30/09/2011 (in Greek).

Law 4430/2016. Social and solidarity economy and development of its bodies and other provisions. Greek Government Gazette 205 / Α / 31-10-2016 (in Greek).

Law 5/2011. On the social economy. Spanish State Gazette 76, 30/03/2011 (in Spanish).

Moulaert, F. and Ailenei, O. (2005). Social economy, third sector and solidarity relations: A conceptual synthesis from history to present. Urban Studies, 42 (11), pp. 2037-2054.

Moulaert, F., Jessop, B. and Mehmood, A. (2016). Agency, Structure, Institutions, Discourse (ASID) in urban and regional development. International Journal of Urban Sciences, 20(2), pp. 167-187.

Moulaert, F. and Nussbaumer, J. (2005). The Social Region: Beyond the territorial dynamics of the learning economy. European Urban and Regional Studies, 12 (1), pp. 45-64.

Nasioulas, I. (2012). Social cooperatives in Greece. Introducing new forms of social economy and entrepreneurship. International Review of Social Research, 2, pp. 141-161.

Noorderhaven, N., Thurik, R., Wennekers, S. and Stel, A. V. (2004). The role of dissatisfaction and per capita income in explaining self-employment across 15 European Countries. Entrepreneurship Theory and Practice, 28 (5), pp. 447-466.

Ostrom, E, Janssen, M.A. and Anderies, J.M., (2007). Going beyond panaceas: special feature. Proceedings of the National Academy of Sciences 104 (39), pp. 15176-15178.

Paech, N. (2012). Liberation from excess: the road to a post-growth economy. Munich: Oekom Verlag.

Parker, M., Cheney, G., Fournier, V. and Land, C. (eds) (2014). The Routledge companion to alternative organization. New York: Routledge

Patzelt, H. and Shepherd, D. A. (2011). Recognizing opportunities for sustainable development. Entrepreneurship Theory and Practice, 35 (4), pp. 631-652.

S.E.I. (2013). Functions of competition within of the Greek market and impacts on the operation and the viability of small business. Small Enterprises’Institute of the Hellenic Confederation of Professionals, Craftsmen and Merchants (IME GSEVEE) (in Greek).

S.E.I. (2014). Economic climate trends - July 2014. Small Enterprises’ Institute of the Hellenic Confederation of Professionals, Craftsmen and Merchants (IME GSEVEE) (in Greek).

Simms, A., Johnson, V. and Chowla, P. (2010). Growth isn't possible: why we need a new economic direction. London: New Economics Foundation.

Spash, C. L. (2013). The shallow or the deep ecological economics movement?. Ecological Economics, 93, pp. 351-362.

Speth, J. G. (2008). The bridge at the edge of the world: Capitalism, the environment, and crossing from crisis to sustainability. Haven: Yale University Press.

S.S.S.S.E. (Special Secretariat for the Social and Solidarity Economy) (2017). Annual Report 2017 & Action Plan for the Development of the Ecosystem Social and Solidarity Economy, pp. 2017-2023, SSSSE (in Greek).

Wigger, A. (2018). From dissent to resistance: Locating patterns of horizontalist self-management crisis responses in Spain. Comparative European Politics, 16 (1), pp. 32-49.


Εισερχόμενη Αναφορά

  • Δεν υπάρχουν προς το παρόν εισερχόμενες αναφορές.


Creative Commons License
Η χρήση του περιεχομένου καθορίζεται από την άδεια Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.