| More

The emergence of desperate optimists: Μanaging the start-up working life in times of crisis

Views: 817 Downloads: 408
Antigoni Papageorgiou (http://orcid.org/0000-0001-5307-7878)
Antigoni Papageorgiou

Περίληψη


Η ανάδυση της γενιάς των «απελπιστικά αισιόδοξων»: Διαχείριση της εργασιακής ζωής στις νεοφυείς επιχειρήσεις στα χρόνια της κρίσης

Το βάθεμα της ελληνικής κρίσης συνέβαλε στην αυξανόμενη προβολή συνεργατικών εργασιακών μονάδων όπως θερμοκοιτίδων και κόμβων επιχειρηματικότητας όπου φιλοξενούνται νεοφυείς επιχειρήσεις στο αθηναϊκό κέντρο. Λόγω περιορισμένων εργασιακών επιλογών νέοι υψηλών προσόντων δραστηριοποιούνται επιχειρηματικά. Το παρόν άρθρο εξερευνά τους τρόπους με τους οποίους οι νέοι αυτοί επιχειρηματίες διαχειρίζονται την επιχειρηματική τους εργασιακή ζωή, αναλύοντας τις διακριτές ποιότητες του εργασιακού τους βίου καθώς και τον τρόπο με τον οποίο δομούν τον επιχειρηματικό τους εαυτό. Η παρούσα ποιοτική έρευνα σκιαγραφεί έναν απαιτητικό εργασιακό βίο που στερείται ισορροπίας μεταξύ εργασίας και προσωπικής ζωής. Παρόλο, όμως, τον επισφαλή της χαρακτήρα, η επιχειρηματική καριέρα βιώνεται ως μια εξαιρετικά δημιουργική επιλογή που ανταμείβει τους νέους επιχειρηματίες τόσο σε επαγγελματικό όσο και σε προσωπικό επίπεδο. Ταυτόχρονα, το γεγονός ότι η επιχειρηματική τους δραστηριότητα υπαγορεύεται σε μεγάλο βαθμό από αναγκαιότητα αποσιωπάται, ενώ οι νέοι εργαζόμενοι παρουσιάζουν τους εαυτούς τους ως παθιασμένους και επίδοξους επιχειρηματίες. Το γεγονός ότι δραστηριοποιούνται εργασιακά και επιχειρηματικά από ένα συνεργατικό εργασιακό περιβάλλον συντηρεί και ενισχύει την ελπίδα, και βαθιά πεποίθησή τους ότι θα καταφέρουν να αμείβονται για αυτό που πραγματικά αγαπούν. Ως εκ τούτου, στην παρούσα συγκυρία, παρατηρούμε την ανάδυση μια νέας γενιάς εργαζόμενων, αυτής των «απελπιστικά αισιόδοξων». Μιας γενιάς που δέχεται με στωικότητα τις επισφαλείς συνθήκες εργασίας του, καλλιεργεί μια βαθιά και παθιασμένη σχέση με την εργασία και για αυτό δέχεται να αναλάβει το επιχειρηματικό ρίσκο με κάθε κόστος.


Λέξεις κλειδιά


συνεργατικοί επαγγελματικοί χώροι; επισφαλής εργασία; νεοφυής επιχειρηματικότητα

Πλήρες Κείμενο:

PDF (English)

Αναφορές


Adkins, L. (2013). Professional identity and the time of individualization. In M. Banks, R. Gill and S. Taylor (eds), Theorizing cultural work (pp. 149-160). New York: Routledge.

Avdikos, V. and Kalogeresis, A. (2016). Socio-economic profile and working conditions of freelancers in co-working spaces and work collectives: Evidence from the design sector in Greece. Area, 49 (1), pp. 1-8. https://doi.org/10.1111/area.12279

Avdikos, V., Kalogeresis, A., Demetriadis, C. and Penlides, K. (2015). Design in Greece: Supply, demand and working conditions. Athens: CS.

Banks, M. (2007). The politics of cultural work. Basingstoke: Palgrave.

Banks, M., Gill, R. and Taylor, S. (2013). Theorizing cultural work: labour, continuity and change in the cultural and creative industries. London: Routledge.

Bauman, Z. (2000). Liquid modernity. Cambridge: Polity Press.

Beck, U. (2000). The brave new world of work. Cambridge: Polity.

Bessant, J., Farthing, R. and Watts, R. (Eds.). (2018). The precarious generation: A political economy of young people. Routledge.

Boltanski, L. and Chiappelo, E. (2005). The new spitit of capitalism. London: Verso.

Botsman, R. and Rogers, R. (2011). What’s mine is yours: The rise of collaborative consumption. New York: Harper Collins.

Bröckling, U. (2015). The entrepreneurial self: Fabricating a new type of subject. London: Sage.

Brown, J. (2017). Curating the “Third Place”? Coworking and the mediation of creativity. Geoforum, 82, 112–126.

Capdevila, I. (2013). Knowledge dynamics in localized communities: Coworking spaces as microclusters. Retrieved from https://ssrn.com/abstract=2414121

Cappelli, P. and Keller, J. R. (2013). Classifying work in the new economy. The Academy of Management Review, 38 (4), pp. 1-22.

Cremin, C. S. (2003). Self-starters, can-doers and mobile phoneys: Situations vacant columns and the personality culture in employment. The Editorial Board of The Sociological Review 2003.

Crowley, M., Tope, D., Joyce Chamberlain, L. and Hodson, R. (2010). Neo-Taylorism at work: Occupational change in the post-Fordist era. Oxford University Press, 57 (3), pp. 421-447.

de Peuter, G. (2014). Beyond the model worker: Surveying a creative precariat. Culture Unbound: Journal of Current Cultural Research, 6, pp. 263-284.

de Peuter, G., Cohen S, N. and Saraco, F. (2017). The ambivalence of coworking: On the politics of an emerging work practice. European Journal of Cultural Studies, 20 (6), pp. 687-706.

Dovey, J., Pratt, A. C., Moreton, S., Virani, T., Merkel, J. and Lansdowne, J. (2016). Creative Hubs: Understanding the new economy. London: City University of London.

Drucker, P. (1999). Management challenges for the 21st century. Oxford: Butterworth-Heinemann.

du Gay, P. (1996). Consumption and identity at work. London: Sage Publications.

Esser, J. and Hirsch, J. (1994). The crisis of fordism and the dimensions of a “postfordist” regional and urban structure.

Farrugia, D. (2019). The formation of young workers: The cultivation of the self as a subject of value to the contemporary labour. Current Sociology, 67 (1), pp. 47-63.

Fraser, J. A. (2001). White-collar Sweatshop: The deterioration of work and its rewards in corporate America. New York: W.W. Norton.

Furlong, A. and Cartmel, F. (2007). Young People and social change: New perspectives. Open University Press.

Gandini, A. (2015). The rise of coworking spaces: A literature review. Ephemera, 15 (1), pp. 193-205.

Gandini, A. (2016a). Digital work: Self—Branding and social capital in the freelance knowledge economy. Marketing Theory, 16 (1), pp. 123-141.

Gandini, A. (2016b). The reputation economy: Understanding knowledge work in digital society. London: Palgrave Macmillan.

Garcia-Lorenzo, L., Sell, L. and Donnelly, P. (2014). “I just want a job: The untold stories of entrepreunship.” In M. Izak, L. Hitchen and Anderson (eds.), Untold stories in Organisations (pp. 143-167). Taylor and Francis.

Gialis, S. and Tsampra, M. (2015). The diverse regional patterns of atypical employment in Greece: Production restructuring, re/deregulation and flexicurity under crisis. Geoforum, (62), pp. 175-187.

Gialis, S., and Tsampra, M. (n.d.). The changing geography of a typical labour in Greece under flexicurity and recession. Retrieved from https://www.academia.edu/33358155/THE_CHANGING_GEOGRAPHY_OF_ATYPICAL_LABOUR_IN_GREECE

Giddens, A. (1991). Tribulations of the self. In Modernity and self-identity (pp. 181-208). Cambridge: Polity.

Gill, R. (2002). Cool, creative and egalitarian? Exploring gender in project-based New Media Work in Europe. Information, Communication, and Society, 5 (1), pp. 70-89.

Gill, R., and Pratt, A. C. (2008). ’In the social factory? Immaterial Labour, precariousness and cultural work. Theory, Culture and Society, 25 (7–8), pp. 1-30.

Gill, R. (2007). Technobohemians or the new Cybertariat? New media work in Amsterdam a decade after the Web [Report prepared by Rosalind Gill for the Institute of Network Cultures]. Amsterdam: Institute of Network Cultures.

Gill, R. (2011). Life is a pitch: Managing the self in new media work. In M. Deuze (ed.), Managing Media Work (pp. 249-262). London: Sage.

Giotopoulos, I., Kontolaimou, A., and Tsakanikas, A. (2017). Drives of high—Quality entrepreneurship: What changes did the crisis bring about? Small Business Economics, 48 (4), pp. 913-930.

Gregg, M. (2009). Learning to (love) labour: Production culutres and the affective turn. Communication and Critical/ Cultural Studies, 6 (2), pp. 209-214.

Grey, C. (1994). Career as a project of the self and labour process discipline. Sociology, 28 (2), pp. 479-497.

Harvey, D. (1989). The condition of postmodernity: An enquiry into the origins of cultural change. Blackwell Publishers.

Hearn, A. (2010). Structuring Feeling: Web 2.0, Online Ranking and Rating, and the Digital ‘‘Reputation Economy’’. Ephemera: Theory & Politics in Organization, 10 (3/4), pp. 421-438.

Heery, E., and Noon, M. (2017). Decent Work. In a dictionary of human resource management (3rd ed.). Oxford University Press.

Hellenic Ministry of Culture and Sports - Executive Unit-Partnership Agreement for the Development Framework 2014 - 2020. (2016). Mapping the cultural and creative industries in Greece [Co - financed by Greece and the European Union]. Athens.

Hesmondhalgh, D. (2017). Capitalism and the media: Moral economy, well-being and capabilities. Media, Culture and Society, 39 (2), pp. 202-218.

Hesmondhalgh, D., and Baker, S. (2011). Creative labour: Media work in three cultural industries. Abingdon: Routledge.

Hesmondhalgh, D., and Zoellner, A. (2013). Is Media work good work? a case study of television documentary. In A. Valdivia (ed.), The International Encyclopedia of Media Studies. Blackwell Publishers Ltd.

Hochschild, A. R. (1979). Emotion work, feeling rules, and social structure. American Journal of Sociology, 85 (3), pp. 551-575.

Huws, U. (2012). Technical Annex to Memorandum of Understanding for EU COST Action on the Dynamics of Virtual Work. Brussels: EU Co-operation in the field of Scientific and Technical Research.

Illouz, E. (2007). Cold intimacies: The making of emotional capitalism. Polity Press.

Kane, P. (2000). The play ethic. Observer Magazine, 22, pp. 20-30.

Katz, L., and Krueger, A. (2017). The role of unemployment in the rise in alternative work arrangements. American Economic Review, 107 (5), pp. 388-392.

Kelly, P. (2013). The self as enterprise: Foucault and the spirit of 21st centure capitalism. Ashgate/Gower: Farnham.

Kiessling, T. (2004). Entrepreneurship and innovation: Austrian School of Economics to Schumpeter to Drucker to now. Journal of Applied Management and Entrepreneurship, 9 (1), pp. 80-91.

Lange, B. (2011). Re-scaling governance in Berlin’s creative economy. Culture Unbound: Journal of Current Cultural Research, 3, pp. 187-208.

Lazzarato, M. (2007). Immaterial Labour. In M. Hardt and P. Virno (Eds.), Radical Thought in Italy: A potential politics (pp. 133-147). Minneapolis: University of Minnesota Press.

Lazzarato, M. (2009). Neoliberalism in Action: Inequality, Insecurity and the reconstitution of the social. Theory, Culture and Society, 26 (106). https://doi.org/10.1177/0263276409350283

Leadbeater, C., and Oakley, K. (1999). The Independents Britain’s new cultural entrepreneurs. London: Demos.

Leighton, P. (2015). Future Working: The Rise of Europe’s Independent Professionals (iPros) [Report for the European Forum of Independent Professionals].

McDonald, S. (2005). Studying actions in context: A qualitative shadowing method for organizational research. Qualitative Research, 5 (4), pp. 455-473.

McRobbie, A. (2015). Be Creative: Making a living in the new culture industries. Cambridge: Polity Press.

Merkel, J. (2015). Coworking in the city. Ephemera, 15 (1), pp. 121-139.

Michailidou, M., and Kostala, E. (2016). Young entrepreneurs and creative collectives: Articulations of new media work in conditions of constant crisis. In J. Webster and K. Randle (eds), Virtual workers and the global labour market. London: Macmillan Publishers Ltd.

Morini, C. (2007). The Feminization of labour in cognitive capitalism. Feminist Review, 87, pp. 40-59.

Nagy, G. Dr., and Johnson, B. (2016). Harnessing the Potential of Coworking (pp. 1-13). Fraunhofer-Haworth.

Neff, G. (2012). Venture Labour: Work and the burden of risk in innovative industries. United States: Massachusetts Institute of Technology.

Neilson, B., and Rossiter, N. (2008). Precarity as a Political Concept, or Fordism as Exception. Theory, Culture and Society, 25 (51).

Oakley, K. and Leadbeater, C. (2005). Why cultural entrepreneurs matter. In Creative Industries (pp. 299-311). Oxford: Blackwell Publishers.

Oldenburg, R. (1989). The great good place. New York: Paragon House.

Pongratz, H. J., and Voß, G. G. (2003). From employee to “entreployee”. Towards a “self-entrepreneurial” work force?. Concepts and Transformation, 8 (3), pp. 239-254.

Qin, R., and Nembhard, D. (2015). Workforce agility in operations management. Surveys in Operations Research and Management Science, 20 (2), pp. 55-69.

Rose, N. (1989). Governing the soul: The shaping of the private self. London: Routledge.

Schmidt, S., and Brinks, V. (2017). Open creative labs: Spatial settings at the intersection of communities and organization. Creativity and Innovation Management, 26 (6), pp. 60-76.

Schneider, F. and Enste, D. H. (2013). The shadow economy: An international survey (2nd ed.). Cambridge.

Sennett, R. (1998). The corrosion of character. New York: WW Norton.

Shih, J. (2004). Project Time in Silicon Valley. Qualitative Sociology, 27 (2), pp. 223-245.

Spinuzzi, C. (2012). Working Alone Together: Coworking as Emergent Collaborative Activity. Journal of Business and Technical Communication, 26 (4), pp. 399-441.

Standing, G. (2014). The Precariatat. The new dangerous class. London: Bloomsburry Academic.

The Creative Economy—An infinite opportunity for growth. (2014). Retrieved December 10, 2019, from British Council website: https://www.britishcouncil.gr/en/events/the-creative-economy-an-infinite-opportunity-for-growth

Trinca, H. and Fox, C. (2004). Better than sex: how a whole generation got hooked on work. Australia: Random House Australia.

Unemployment statistics. (2019). Retrieved October 19, 2019, from Eurostat Statics Explained website: https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Unemployment_statistics

Viasasha, S. (2017). The coworking movement is all grown up and it’s actually pretty cool [Blog]. Retrieved May 15, 2018, from Spokephone website: https://blog.spokephone.com/the-coworking-movement-is-all-grown-up-and-its-actually-pretty-cool

Watson, D. (2019). Fordism: A review essay. Labor History, 60 (2), pp. 144-159.

Webb, J. (2004). Organizations, Self-identities and the New Economy. Sociology, 38 (4), pp. 719-738.

Webster, J., and Randle, K. (2016). Positioning virtual workers within space, time, and social dynamics. In J. Webster and K. Randle (eds), Virtual workers and the global labour market (pp. 3-). London: Palgrave Macmillan.

Wittel, A. (2001). Toward a network sociality. Theory, Culture and Society, 18 (6), pp. 51-76.

Woodman, D. and Wyn, J. (2015). Youth and generation: Rethinking change and inequality in the lives of young people. Thousand Oaks, CA: SAGE.


Εισερχόμενη Αναφορά

  • Δεν υπάρχουν προς το παρόν εισερχόμενες αναφορές.


Creative Commons License
Η χρήση του περιεχομένου καθορίζεται από την άδεια Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.