Για το βιβλίο: Konstantinos Kalantzis (2019). Tradition in the Frame. Photography, Power, and Imagination in Sfakia, Crete. Μπλούμιγκτον, Ιντ.: Indiana University Press, 321 σελ. ISBN 978-0253-03712-1


Alexandra Bakalaki
https://orcid.org/0000-0002-3480-6470
Abstract
Ν/Α
Article Details
  • Section
  • Book reviews
Downloads
Download data is not yet available.
Author Biography
Alexandra Bakalaki, ΑΠΘ
Ανθρωπολόγος, ΑΠΘ
References
Argyrou, V. (2002). Tradition, modernity and European hegemony in the Mediterranean. Journal of Mediterranean Studies, 12 (1), σελ. 23-42.
Ηerzfeld, M. (2002). Τhe absent presence: Discourses of crypto-colonialism. South Atlantic Quarterly, 101 (4), σελ. 899-926.
Παπαταξιάρχης, Ε. (2017). Μεταμορφώσεις του ανθρωπολογικού φυλετισμού: οργανικές μεταφορές και ανθρωπολογικός λόγος στη μεταπολεμική Ελλάδα. Στο Έ. Αβδελά κ.ά. (επιμ.), Φυλετικές θεωρίες στην Ελλάδα. Προσλήψεις και χρήσεις στις επιστήμες, την πολιτική, τη λογοτεχνία και την ιστορία της τέχνης κατά τον 19ο και 20ο αιώνα (σελ. 43-80). Ηράκλειο: Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης και Εκδόσεις Φιλοσοφικής Σχολής Πανεπιστημίου Κρήτης.