Η κοινωνική κατασκευή του στεγαστικού διαχωρισμού: Συγκλίσεις και αποκλίσεις


Edmond Préteceille
Abstract
Το άρθρο αυτό αποτελεί μία κριτική εξέταση του κοινωνικού διαχωρισμού ως αναλυτικής κατηγορίας και ως εμπειρικού αντικειμένου της αστεακής κοινωνιο­λογίας. Ο συγγραφέας διαπιστώνει μία φαινομενική σύγκλιση στους όρους προ­σέγγισης του φαινομένου, τόσο μεταξύ ερευνητών σε διεθνές επίπεδο, όσο και μεταξύ ερευνητών και δημοσίων πολιτικών. Προκείμενου να ελέγξει την ορθότητα αυτής της εντύπωσης διερευνά μία σειρά μεθοδολογικών ζητημάτων και πολιτι­κών πρακτικών, εντοπίζοντας σημαντικές διαφορές κυρίως μεταξύ Ευρώπης, ΗΠΑ και Λατινικής Αμερικής. Καταλήγει στο ότι η συγκριτική μελέτη του κοινω­νικού διαχωρισμού, παρά τις δυσκολίες που παρουσιάζει λόγω των εθνικών ιδιαιτεροτήτων, μπορεί να βοηθήσει στην αναστοχαστική αποσαφήνιση των αρχών κατασκευής των αναλυτικών μας κατηγοριών.
Article Details
  • Section
  • Articles
Downloads
Download data is not yet available.
Author Biography
Edmond Préteceille, Observatoire Sociologique du Changement, FNSP-CNRS, Παρίσι
Διευθυντής ερευνών CNRS
Most read articles by the same author(s)