Η εσωτερική μετανάστευσις κατά την περίοδον 1966-1971: Ανάλυσις των δεδομένων της απογραφής πληθυσμού της 14ης Μαρτίου 1971: Μέρος πρώτον


Δημοσιευμένα: Jun 1, 1974
Διονύσιος Μ. Φράγκος
Περίληψη
[Δε διατίθεται περίληψη / no abstract available]
Λεπτομέρειες άρθρου
  • Ενότητα
  • Άρθρα
Λήψεις
Τα δεδομένα λήψης δεν είναι ακόμη διαθέσιμα.
Βιογραφικό Συγγραφέα
Διονύσιος Μ. Φράγκος, ΕΣΥΕ

Ό Διονύσιος Φράγκος, ύπηρετών ώς Διευθυντής παρά τή
’Εθνική Στατιστική Ύπηρεσίμ τής 'Ελλάδος, έγεννήθη είς
Λογγά Μεσσηνίας τό 1926. Τυγχάνει άπόφοιτος τής ΠΑΣΠΕ,
τοΟ Κέντρου Στατιστικής Έκπαιδεύσεως τής ΑΒΣ Πειραιώς,
τής Σχολής ’Εθνικής ’Αμύνης καί τής Σχολής Στατιστικής
καί ’Εθνικών Λογαριασμών τού Institute of Social Studies τής
Χάγης. Έτυχεν είδικής μετεκπάιδεύσεως έπί θεμάτων άπογρα-
φών πληθυσμού καί στατιστικής τού έργατικού δυναμικού είς
ΗΠΑ παρά τή USDA Graduate School, καί τφ Bureau of the
Census, ώς καί είς Καναδά παρά τφ Dominion Bureau of Statistics.
"Εχει δημοσιεύσει βιβλίον ύπό τόν τίτλον Έλληνοαγ-
γλικόν Δημογραφικόν Λεξικόν καί έπιστημονικάς μελετάς
καί άρθρα δημογραφικοϋ περιεχομένου.

Τα περισσότερο διαβασμένα άρθρα του ίδιου συγγραφέα(s)