Το πανεπιστήμιον: Προέλευσις και στάδια εξελίξεως εις την Κωνσταντινούπολιν


Δημοσιευμένα: Jul 1, 1973
Μιχαήλ Ι. Κυριάκης
Περίληψη
[Δε διατίθεται περίληψη]
Λεπτομέρειες άρθρου
  • Ενότητα
  • Άρθρα
Λήψεις
Τα δεδομένα λήψης δεν είναι ακόμη διαθέσιμα.
Βιογραφικό Συγγραφέα
Μιχαήλ Ι. Κυριάκης, Maryland University, Winston Salem University

Ό Καθηγητής Πανεπιστημίου Μιχαήλ Ί. Κυριακής είναι
Έλληνοαμερικανός δευτέρας γενεάς. Έζησε, έμεγάλωσε καί
έσπούδασεν είς τήν πόλιν New York, USA, οπού παρηκο-
λούθησε τήν στοιχειώδη καί μέσην έκπαίδευσιν. Έν συνεχείς
έφοίτησεν είς το University of New York, όπου έλαβε
τον τίτλον Bachelor of Arts (B.A.). Μετά τον πόλεμον (άφοϋ
ύπηρέτησεν είς τον αμερικανικόν στρατόν) έφοίτησεν είς τό
Columbia University καί ελαβε τό πτυχίον Master of
Arts. ’Ακολούθως, μέ δύο ύποτροφίας Fulbright, καί μέ τό
Gl Bill (χρηματικόν βοήθημα είς αυτούς οί όποιοι ύπηρέ-
τησαν είς τάς ένοπλους δυνάμεις των ΗΠΑ), έσπούδασεν
είς τό Université de Paris (Sorbonne) καί έλαβε τόν τίτλον
τού Διδάκτορος «μέ τιμητικήν διάκρίσιν». Ό καθηγητής
Μιχαήλ Ί. Κυριάκης είναι 'Ιστορικός καί Φιλόλογος. Ή
είδικότης του είς τήν 'Ιστορίαν είναι ή Μεσαιωνική Εύρώπη
(Λατινική Δύσις καί Βυζαντινή ’Ανατολή: πολιτισμός, κοινωνία
καί παραδόσεις). Είς τήν Φιλολογίαν, τα ένδιαφέροντά του
συγκεντροΟνται είς τήν άγγλικήν καί αμερικανικήν λογο-

τεχνίαν (ποίησις, δράμα, καί πεζός λόγος), καθώς εις τήν
Συγκριτικήν Λογοτεχνίαν καί Γλωσσολογίαν. Ό καθηγητής
Μιχαήλ Κυριακής έχει διδάξει εις τό: University of Maryland
(European Division), New School for Social Research (Νέα
‘Υόρκη USA), University of Winston-Salem (North Carolina),
καί εις διάφορα άλλα σχολεία άνωτάτης έκπαιδεύσεως.
Τδρυσεν εις Νέαν Ύόρκην (ΗΠΑ), ύπό τήν αιγίδα τής Ελληνικής
’Ορθοδόξου ’Αρχιεπισκοπής, τό Κέντρον Βυζαντινών
Σπουδών, όπου έδίδαξε Βυζαντινήν Ιστορίαν καί Πολιτισμόν.
Έχει δώσει πολλάς διαλέξεις εις τήν ’Αμερικήν (ΗΠΑ) καί
τήν Εύρώπη V μέ θέμα τόν Βυζαντινόν πολιτισμόν, τήν Άγγλοα-
μερικανικήν Λογοτεχνίαν (καθώς καί τήν Ιδικήν του ποιητικήν
έργασίαν). Έχει δημοσιεύσει άρθρα (μελέτας καθώς καί
ποίησίν του) εις διάφορα αμερικανικά καί εύρωπαϊκά (λογοτεχνικά
καί έπιστημονικά) περιοδικά καί έπιθεωρήσεις, ώς
τό Athene (Chicago), The Greek Orthodox Observer (Magazine,
New York, NY), Βυζάντιον (Brussels), Βυζαντινά
(Θεσσαλονίκη), The. N ewyorker (Magazine, New York, NY),
Embryo (Nashville, Tenn.), κτλ. Μεταξύ τών μελετών του,
ετοιμαι προς εκδοσιν είναι: «An Outline of Byzantine
Literature», «Three Tragedies of Sophocles» (μεταφρασμένοι
από τήν άρχαίαν έλληνικήν, εις τήν άγγλικήν), καθώς
καί άλλαι μελέται, καί μερικά θεατρικά έργα. ’Ήδη άσχολεΐ-
ται μέ τήν συγγραφήν ένός έργου έπί τής μεσαιωνικής κοινωνίας.