Βοηθήστε μας να κάνουμε καλύτερη την υπηρεσία eJournals. Αν έχετε χρησιμοποιήσει την υπηρεσία eJournals στο παρελθόν και έχετε κάποια εμπειρία ως προς τη χρήση της, παρακαλούμε αφιερώστε ένα λεπτό και συμπληρώστε το σύντομο ερωτηματολόγιο!

Ο ρόλος της γεωργίας εις την περιφερειακήν ανάπτυξιν


Δημοσιευμένα: Jan 1, 1975
Κωνσταντίνος Παπαγεωργίου
Περίληψη
[Δε διατίθεται περίληψη / no abstract available]
Λεπτομέρειες άρθρου
  • Ενότητα
  • Άρθρα
Λήψεις
Τα δεδομένα λήψης δεν είναι ακόμη διαθέσιμα.
Βιογραφικό Συγγραφέα
Κωνσταντίνος Παπαγεωργίου, Πανεπιστήμιο Οξφόρδης

’Επιστημονικός συνεργάτης τού ’Εθνικού Κέντρου Κοινωνικών
’Ερευνών. Πτυχιοΰχος τής Άνωτάτης Γεωπονικής
Σχολής ’Αθηνών, 1964. Έσπούδασε Οικονομικά τής Γεωργίας
καί Οικονομικά Περιφερειακής Άναπτύξεως μέ υποτροφίαν
τού ΟΟΣΑ είς τήν ’Οξφόρδην, όπου άνεκηρύχθη Διδάκτωρ
τό 1971. Ώς Ειδικός Συνεργάτης τού Σπουδαστηρίου Πολεο-
δομικών ’Ερευνών τού Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου
συνειργάσθη είς τάς χωροταξικός μελετάς τού Σπουδαστηρίου.
Είργάσθη είς Σταθμούς Γεωργικής Έρεύνης είς Καΐμπριτζ καί
Ζυρίχην καί ελαβε μέρος είς Συνέδρια, Σεμινάρια καί 'Ομάδας
’Εργασίας έπί θεμάτων σχεδιασμοΰ άναπτύξεως εις τήν
Ελλάδα, τήν ’Αγγλίαν, τήν Πολωνίαν, τήν Κύπρον καί τάς
Ηνωμένας Πολιτείας.

Τα περισσότερο διαβασμένα άρθρα του ίδιου συγγραφέα(s)