Κωνσταντίνου Α. Τσιλιγίαννη, Δημόσιαι σχέσεις και ανθρωπολογία. Πρόλογος υπό Γρηγορίου Π. Κασιμάτη


Γρηγόριος Γκιζέλης
Abstract
[Δε διατίθεται περίληψη / no abstract available]
Article Details
  • Section
  • Book reviews
Downloads
Download data is not yet available.
Author Biography
Γρηγόριος Γκιζέλης

Ό Δρ. Γρ. Γκιζέλης ελαβε τό Πτυχίον τής Φιλοσοφικής
Σχολής του Πανεπιστημίου ’Αθηνών τό 1959. Παρηκολούθησε
μεταπτυχιακάς σπουδάς έπί θεμάτων άναπτύξεως Σχολικών
Προγραμμάτων καί Κοινωνιολογίας τής Παιδείας εις τό Πανε-
πιστήμιον τοϋ Colgate. Έλαβεν από τό Πανεπιστήμιον τής
Πενσυλβανίας τό Masters of Arts (ΜΑ) τό 1970, καί έν συνε-
χείςι τό Ph. D. τό 1972 εις τήν Λαογραφίαν καί ’Εθνογραφίαν.
Έλαβεν έννέα ύποτροφίας άπό τό "Ιδρυμα Rockefeller, άπό τό 

Fulbright, από τό "Ιδρυμα Ford καί άπό τό ’Εθνικόν Ίνστιτοϋ-
τον Ψυχικής 'Υγιεινής. Έδίδαξεν εις τό Κολλέγιον ’Αθηνών
(1962-1968) καί διετέλεσεν έπιστημονικός συνεργάτης εις τό
Κέντρον ’Αστικής ’Εθνογραφίας εις τό Πανεπιστήμιον τής
Πενσυλβανίας (1970-72). ’Αναπληρωτής προϊστάμενος τοϋ
τμήματος ’Ερευνών τοϋ ΕΚΚΕ, διευθύνει ταυτοχρόνως τήν
ερευνάν έπί τών μέσων μαζικής έπικοινωνίας.
Τα ένδιαφέροντα τοϋ Δρ. Γκιζέλη είς τήν λαϊκήν θρησκείαν,
είς τήν λαογραφίαν καί έπικοινωνίαν, είς τό πολιτισμικόν σύστημα
ως μέσον έπικοινωνίας καί είς τήν ’Εθνογραφίαν τής
Επικοινωνίας προέκυψαν, κυρίως, έκ τής έκτεταμένης έπι-
τοπίου έρεύνης είς τάς έλληνικάς κοινότητας τής Φιλαδέλφειας
καί Βοστώνης. Υπήρξε συνεργάτης είς πολλά άμερικα-
νικά καί εύρωπαϊκά έπιστημονικά περιοδικά.

Most read articles by the same author(s)