Βοηθήστε μας να κάνουμε καλύτερη την υπηρεσία eJournals. Αν έχετε χρησιμοποιήσει την υπηρεσία eJournals στο παρελθόν και έχετε κάποια εμπειρία ως προς τη χρήση της, παρακαλούμε αφιερώστε ένα λεπτό και συμπληρώστε το σύντομο ερωτηματολόγιο!

Βacterial flora isolated from the oesophageal bulb of the olive fruit fly Dacus oleae (Gmelin)


Published: Jan 8, 1988
Keywords:
Dacus oleae Olive fruit fly Dacus oleae bacterial flora
D. C. Stamopoulos
Ν. Μ. Tzanetakis
Abstract
In a study of the bacterial flora occurring in the adults of the olive fruit fly, Dacus oleae (Gmelin) (Diptera: Tephritidae), oesophageal diverticulum, a total of 28 strains were obtained. Six of them were Gram – negative and identified as Pseudomonas niendocina, Morarella nonliquefasciens (2), Alcaligenes sp., Enterobacter cloacae (2) and 22 Gram-positive classified as Kurthia sp., Staphylococcus subgroup VI, Micrococcus roseus, Bacillus pumilus, B. licheniformis (3) and B. subtilis(15). None of the above bacteria are strictly fixed and constantly present in the oesophageal diverticulum, suggesting that the bacterial flora associated with D. oleae depends on environmental factors, and could be used as a nutrient source for the insect apart from its possible other symbiotic role.
Article Details
  • Section
  • Articles
Downloads
Download data is not yet available.
References
Baird-Parker, A.C. 1966. Methods for classifying Staphylococci and Micrococci, pp. 59-64. In B.M. Gibbs and E.A. Skinner (eds.), Identification methods for microbiologist. Part A. Academic Press, London.
Baird-Parker, A.C. 1979. Methods for classifying Staphylococci and Micrococci, pp. 201-210. In F.A.Skinner and D.W. Lovelock (eds.), Identification methods for microbiologist (2nd ed.). Academic Press, London.
Claus, D. and R.C. Berkeley. 1986. Genus Bacillus Cohn 1872, pp. 1105-1139. In Sneath, P.H.A., N.S. Mair and M.E. Sharpe (eds.), Bergey's Manual of Systematic Bacteriology, vol. 2. Williams and Wilkins, Baltimore.
Courtice, A.C. and R.A. Drew. 1984. Bacterial regulation of abundance in tropical fruit flies (Diptera: Tephritidae). Aust. Zool. 21:251-268.
Cowan, S.T.(ed-). 1974. Cowan and Steel's Manual for the identification of medical bacteria. 2nd ed. Cambridge Univ. Press, Cambridge.
Drew, R. A. and A.C. Lloyd. 1987. Relationship of fruit flies (Diptera: Tephritidae) and their bacteria to host plants. Ann. Entomol. Soc. Am. 80 (5):629-636.
Fytizas, E. and M.E. Tzanakakis. 1966. Sur la possibilité d'une lutte contre le Dacus oleae par l'utilisation des antibiotiques. Mededelingen Rijksfaculteit Landbouwwetenschappen Gent, XXXL 782-789.
Gibbs, M.B. and F.A. Skinner (eds.). 1966. Identification methods for microbiologists. Academic Press, London.
Girolami, Y. 1973. Reperti morfo - istologici sulle batteriosimbiosi del Dacus oleae Gmelin e di altri ditteri tripetidi, in natura e negli allevamenti su substrati artificiali. Redia 54:269-294.
Hagen, K.S. 1966. Dependence of the olive fruit fly, Dacus oleae larvae on symbiosis with Pseudomonas savastanoi for the utilization of olive. Nature (Lond.) 209:423-424.
Harrigan, W.F. and M.E. McCance. 1976. Laboratory methods in food and dairy microbiology. Academic Press London.
Hellmuth, J.H. 1956. Undersuchungen zur Bacteriensymbiose der Trypetiden (Diptera). Ζ. Morphol. Okol. Tiere 44:483-517.
Hendrie, M. and J. Shewan. 1979. The identification of Pseudomonas, pp. 1-12. In F.A. Skinner and D.W. Lovelock (eds.). Identification methods for microbiologist (2nd ed.). Academic Press, London.
Luthy, P., D. Struder, F. Jacket and C. Yamvrias. 1983. Morphology and in vitro cultivation of the bacterial symbiote of Dacus oleae. Mitt. Schweiz. Entomol. Ges. 56:67-72.
Krieg, N.R. and J.G. Holt (eds.). 1984. Bergey's Manual of Systematic Bacteriology, vol. 1. Williams and Wilkins Baltimor.
Petri, L. 1910. Untersuchungen über die Darmbakterien der Olivenfliege. Zentralbl. Bacteriol. Parasit. Infectionskrankh. Hygiene 26:357-367.
Poinar, G.O., R.T. Hess and J.A. Tsitsipis. 1975. Ultrastracture of the bacterial symbiotes in the pharyngeal diverticulum of Dacus oleae (Gmelin) (Trypetidae; Diptera). Acta Zoologica 56:77-84.
Richard, G. 1984. Genus VI. Enterobacter Hormaeche and Edwards 1960, 72, pp. 465-469. In N. Krieg and J. Holt (eds.), Bergey's Manual of Systematic Bacteriology, vol. 1. William and Wilkins, Baltimor.
Rossiter, M.C., D.J. Howard and G.L. Bush. 1983. Symbiotic bacteria of Rhagolelis pomoneila, pp. 77-84. In R. Cavalloro (ed.), Fruit flies of economic importance. A.A. Balkema Rotterdam.
Skinner, F.A. and D.W. Lovelock (eds.). 1979. Identification methods for microbiologists. Academic Press London (2nd ed.).
Sneath, P.H.A., N.S. Mair and M.E. Sharpe (eds.). 1986. Bergey's Manual of Systematic Bacteriology, vol. II. Williams and Wilkins, Baltimor.
Thuillier, Α., S. Lambin, J.E. Courtois and C. Chararas. 1967. Isolement d'une levure intracellulaire, Candida brumptii, à partir d'un insecte xylophage, Hylobius abietis. Ann. Inst. Pasteur 113(1):97-107.
Tsiropoulos, G. 1976. Bacteria associated with the walnut husk fly, Rhagotetis completa. Environ. Entomol. 5(l):83-86.
Tzanakakis, M.E. 1984. Considerations on the possible usefulness of olive fruit fly symbioticides in integrated control in olive groves. In Integrated pest control in olive-groves. Proc. CEC/FAO/IOBC Intern. Joint Meeting, Pisa 3-6 April 1984:386-393.
Yamvrias, C , CG. Panagopoulos and P.G. Psallidas. 1970. Preliminary studv of the internal bacterial flora of the olive fruit fly. Dacus oleae (Gmelin) Ann. Inst. Phytopathol. Benaki N.S.9:201-206.
Most read articles by the same author(s)