Βοηθήστε μας να κάνουμε καλύτερη την υπηρεσία eJournals. Αν έχετε χρησιμοποιήσει την υπηρεσία eJournals στο παρελθόν και έχετε κάποια εμπειρία ως προς τη χρήση της, παρακαλούμε αφιερώστε ένα λεπτό και συμπληρώστε το σύντομο ερωτηματολόγιο!

First report of Antigastra catalaunalis on sesame in Greece


Published: Nov 3, 2017
Keywords:
sesame leaf webber and capsule borer Crambidae severe infestation insect feces
K. B. Simoglou
A. I. Anastasiades
J. Baixeras
E. Roditakis
Abstract
In August 2016, severe infestations of sesame crops by the sesame leaf webber and capsule borer, Antigastra catalaunalis (Duponchel) (Lepidoptera: Crambidae), were recorded in rural areas of the Regional Unit of Drama, Northern Greece. Larval feeding-damage symptoms were observed on leaves and capsules. Infestations were recorded in all of the inspected sesame fields. The infestation levels were considerable high resulting in significant economic loss. To our knowledge, this is the first report of A. catalaunalis severe infestation on sesame in Greece.
Article Details
  • Section
  • Articles
Downloads
Download data is not yet available.
References
Ahirwar, R.M., M.P. Gupta and S. Banerjee. 2010. Bio-ecology of leaf roller/capsule borer Antigastra catalaunalis Duponchel. Adv. Biores. 1: 90-104.
CABI-Plantwise Knowledge Bank. 2016. Sesame webworm (Antigastra catalaunalis)(www.plantwise.org/KnowledgeBank) (accessed on: 06 Nov. 2016).
de Jong, Y. et al. 2014. Fauna Europaea - all European animal species on the web. Biodivers. Data J. 2: e4034.
FAOSTAT, 2014. Food and agriculture data. (www.fao.org/faostat/en/#home) (accessed on: 18 Mar. 2017)
Gebregergis, Z., D. Assefa and I. Fitwy. 2016a. Assessment of incidence of sesame webworm Antigastra catalaunalis (Duponchel) in Western Tigray, North Ethiopia. J. Agric. Ecol. Res. Int. 9: 1-9.
Gebregergis, Z., D. Assefa and I. Fitwy. 2016b. Insecticide application schedule to control sesame webworm Antigastra catalaunalis (Duponchel) Humera, North Ethiopia. J. Agric. Ecol. Res. Int. 8: 1-8.
Hallman, G.J. and G. Sanchez. 1982. Possibilities for biological control of Antigastra catalaunallis (Lep.: Pyralidae), a new pest of sesame in the western hemisphere. Entomophaga 27: 425-431.
Hannemann, H.J. 1964. Kleinschmetterlinge oder Microlepidoptera. II. Die Wickler (s.l.) (Cochylidae und Carposinidae), die Zünslerartigen (Pyraloidea). Die Tierwelt Deutschlands und der Angrenzenden Meeresteile. Gustav Fisher, Jena. 403 pp.
Karuppaiah, V. 2014. Eco-friendly management of leaf webber and capsule borer (Antigastra catalaunalis Duponchel) menace in sesame. Pop. Kheti 2: 127-130.
Karuppaiah, V. and L. Nadarajan. 2011. Evaluation of sesame genotypes for resistance to sesame leaf roller and capsule borer, Antigastra catalaunalis Duponchel (Pyraustidae: Lepidoptera). Arch. Phytopathol. Plant Prot. 44: 882- 887.
Karuppaiah, V. and L. Nadarajan. 2013. Host plant resistance against sesame leaf webber and capsule borer, Antigastra catalaunalis Duponchel (Pyraustidae: Lepidoptera). Afr. J. Agric. Res. 8: 4674-4680.
Karuppaiah, V., L. Nadarajan and K. Kumar. 2009. Mechanism of resistance in sesame genotypes to Antigastra catalaunalis Dup. Ann. Plant Prot. Sci. 17: 337-340.
[NOA] National Observatory of Athens. 2016. Institute of Environmental Research and Sustainable Development. Available data at: http://meteosearch.meteo.gr (meteorological station: Kalampaki) (accessed on: 06 Nov. 2016).
OPEKEPE. 2016. Greek Payment Authority of Common Agricultural Policy, Crop data 2016.(www.opekepe.gr/english/)
Parenti, U. 2000. A Guide to the Microlepidoptera of Europe. Guide I.Museo Regionale di Scienze Naturali, Torino. 426 pp.
Prins, D.W. and W. Veraghtert. 2006. Antigastra catalaunalis, a new species for the Belgian fauna (Lepidoptera: Crambidae). Phegea 34: 155-156.
Rajendra, C., R. Samarjit and K.M. Singh. 1987. Economic Injury Level of the Sesame Leaf Webber, Antigastra catalaunalis (Dup.) in Delhi. Indian J. Plant Prot. 15: 136-141.
Sasikumar, K. and K. Kumar. 2014. Laboratory evaluation of botanical, biopesticide and insecticides against the shoot and leaf webber, Antigastra catalaunalis Duponchel. J. Biopestic. 7(Suppl.): 67-69.
Schaffers, J. 2009. Reconstruction of the origin of Antigastra catalaunalis, a new moth for the Dutch fauna (Lepidoptera: Crambidae). Entomol. Berich. 69: 36-45.
Suliman, N.H., H.H. Bashir, M.A. El Tom and O.H. Asad. 2013. Biology and webbing behavior of sesame webworm, Antigastra catalaunalis Duponchel (Lep.: Pyraustidae). Glob. J. Med. Plant Res. 1: 210-213.
Most read articles by the same author(s)