Υποβολές

Λίστα Ελέγχου Προετοιμασίας Υποβολής


Κατά την υποβολή εργασιών στο περιοδικό, ζητείται από τους Συγγραφείς να επιβεβαιώσουν ότι η υποβολή ανταποκρίνεται στα ακόλουθα κριτήρια. Μη συμβατές υποβολές ενδέχεται να επιστραφούν στους Συγγραφείς.
 • Το Άρθρο αυτό είναι πρωτότυπο έργο, δεν έχει δημοσιευθεί στο παρελθόν και δεν έχει αποσταλεί για αξιολόγηση και δημοσίευση αλλού, σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή.

 • Στο βαθμό που γνωρίζω, το Άρθρο δεν δυσφημεί οποιοδήποτε πρόσωπο, δεν προσβάλει την ιδιωτικότητα οποιουδήποτε προσώπου, και δεν παραβιάζει με οποιονδήποτε τρόπο άλλα δικαιώματα οποιουδήποτε προσώπου.
 • Το Άρθρο δεν παραβιάζει με οποιονδήποτε τρόπο πνευματικά δικαιώματα τρίτων. Σε οποιοδήποτε τμήμα του Άρθρου υπάρχει περιεχόμενο για την αναπαραγωγή του οποίου απαιτείται άδεια, έχω ζητήσει και λάβει την άδεια από το(-ους) δημιουργό(-ούς) ή/και δικαιούχο(-ους).
 • Όταν υπάρχει η δυνατότητα, στις υποσημειώσεις παρατίθενται οι συνδέσεις (URL links) σε αναφορές που είναι προσβάσιμες ηλεκτρονικά στο διαδίκτυο. Οι συνδέσεις παρατίθενται έτσι ώστε να μπορούν να χρησιμοποιηθούν άμεσα.
 • Αποδέχομαι την πολιτική πνευματικών δικαιωμάτων του περιοδικού. Το άρθρο έχει συνταχθεί με βάση τις Οδηγίες προς συγγραφείς του περιοδικού.

Οδηγίες για τους Συγγραφείς


1. Εισαγωγή: Τα Policy Briefs είναι εργαλεία που προβάλλουν την ακαδημαϊκή γνώση με έναν περιεκτικό τρόπο και είναι διαθέσιμα στους διαμορφωτές πολιτικής και στο κοινό. Η επιλογή θεματικής εναπόκειται στον ερευνητή-συγγραφέα.


2. Επιλογή: Οι προσκλήσεις απευθύνονται σε μέλη και μη-μέλη του Ελληνικού Οργανισμού Πολιτικών Επιστημόνων και κάθε brief μπορεί να έχει έως έξι συγγραφείς. Συγγραφείς μπορεί να είναι ακαδημαϊκοί, τεχνοκράτες και εκπρόσωποι εταιριών.


3. Γλώσσα: Αποδεκτή γλώσσα είναι η αγγλική. Επιπροσθέτως, οι συγγραφείς μπορούν να καταθέσουν τα κείμενά τους στην γαλλική, στην ισπανική και στην ελληνική γλώσσα. Ενθαρρύνουμε τον διεπιστημονικό, πολυδιάστατο και πολύγλωσσο διάλογο.


4. Θεματικές: Οι θεματικές μπορούν να περιλαμβάνουν, αλλά δεν περιορίζονται, τα ακόλουθα: 

 1. Πολιτική κατάσταση και δημόσιες πολιτικές σε εθνικό και Ευρωπαϊκό επίπεδο
 2. Κοινωνικό κράτος
 3. Δημόσια Διοίκηση, Τοπική Αυτοδιοίκηση και Διακυβέρνηση
 4. Οικονομικές πολιτικές
 5. Επιχειρηματικότητα
 6. Πολιτικές υγείας
 7. Διεθνείς σχέσεις και συνεργασία
 8. Διεθνείς Οργανισμοί
 9. Περιβαλλοντική πολιτική
 10. Τουρισμός
 11. Ανθρώπινα Δικαιώματα
 12. Εκπαιδευτικές πολιτικές

5. Κατάθεση κειμένου και διαδικασία αξιολόγησης: Τα Policy Briefs θα πρέπει να καταθέτονται στο policybriefs@hapsc.org αναγράφοντας στο θέμα: “Submission at HAPSc’s Policy Briefs”.

Κάθε Policy Brief θα πρέπει: 
Να είναι μεταξύ 2000 και 2500 λέξεων συμπεριλαμβανομένων των παραπομπών.
Να περιλαμβάνει μια περίληψη στα αγγλικά και στη γλώσσα συγγραφής του Brief 300 λέξεων η καθεμία (η περίληψη δεν περιλαμβάνεται στο συνολικό όριο λέξεων).
Να περιλαμβάνονται τα ονόματα των συγγραφέων και οι ιδιότητές τους.
Να αναφέρεται η θεματική (από την παραπάνω λίστα) στην οποία εμπίπτει το Brief.

Η κατάθεση του Brief θα πρέπει να περιλαμβάνει τα ακόλουθα δύο αρχεία:
Α) το Policy Brief
B) ένα σύντομο βιογραφικό (έως 300 λέξεις)

Το αρχείο του Policy brief θα πρέπει να έχει την ονομασία “nameofauthor_hapscpolicybriefs2020.docx”, με γραμματοσειρά Times New Roman, 12 στιγμών και διάστιχο 1,5. Επίσης θα πρέπει να ακολουθείται το σύστημα αναφορών APA.

6. Η αξιολόγηση θα βασίζεται στα ακόλουθα κριτήρια
-Στην επιλογή της θεματικής
-Στην συνεισφορά στην επιστημονική γνώση
-Στις προτάσεις πολιτικής και στην επιτευξιμότητά τους
-Στην ποιότητα γραφής.

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων


Τα ονόματα και οι διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που καταχωρούνται στις ιστοσελίδες του περιοδικού θα χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για τους καθορισμένους σκοπούς του περιοδικού και δεν θα διατίθεται για κανένα άλλο σκοπό.