Vol. 20 No. 2 (2022): Historein 20.2 (2022), Early View – Issue in Progress

Published: 2022-08-27

Editorial Committee:

Ada Diala, Effi Gazi, Giorgos Plakotos, Emilia Salvanou, Elias Stouraitis, Athena Syriatou

Book Review Editor: Athena Syriatou

Cover Design: Panagiotis Papidas