Βοηθήστε μας να κάνουμε καλύτερη την υπηρεσία eJournals. Αν έχετε χρησιμοποιήσει την υπηρεσία eJournals στο παρελθόν και έχετε κάποια εμπειρία ως προς τη χρήση της, παρακαλούμε αφιερώστε ένα λεπτό και συμπληρώστε το σύντομο ερωτηματολόγιο!

Untowards effects following vaccination in animals


Α. ΣΕΪΜΕΝΗΣ
Ι. ΜΕΝΑΣΕ
Γ. ΣΚΥΡΙΑΝΟΣ
Ε. ΣΤΟΦΟΡΟΣ
Abstract

The various forms of untowards effects following vaccination against infectious diseases in animals are discribed. The causes and the possible mechanisms for these manifestations are discussed and measures to avoid them are finally proposed

Article Details
  • Section
  • Articles
Downloads
Download data is not yet available.
References
Nardelli L., Civardi Α.(1980): Aggiornamenti sulla rabbia degli animali domestici e selvatici. Sei. Veter., 21,5,581-592.
Terré U., Faure H., Fontaine J., Precausta P., Soulebot J.P., Valette L.(1979): Essai de classification des incidents post-vaccinaux. XXI Congrès Mond. Veter., Moscou, 1-7/7/1979.
Μενασέ Ι., Σεϊμένης Α., Σκυριανός Γ., Στοφόρος Ε., Σαρατσιώτης Α. (1978): Ή ευλογιά τοΰ προβάτου εν Ελλάδι. Ι. Σοβαρά μετεμβολιακά συμβάματα κατόπιν εμβολιασμών είς έκτεταμένην κλίμακα. Άνακοίν. είς τό 1° Πανελλ. Κτην/κό Συνέδρ., Αθήναι, 27-30/9/1978 και είς τό XXI Παγκ. Κτην/κό Συνέδρ., Μόσχα, 1-7/7/1979.
Μενασέ Ι., Σκυριανός Γ., Σεϊμένης Α., Σαρατσιώτης Α., Στοφόρος Ε. (1978): Έρευνα επί της ευλογιάς τοΰ προβάτου. Ι.Δοκιμή επί ίνδοχοίρων προς άνίχνευσιν τών αιτίων μετεμβολιακών συμβαμάτων. Άνακοίν. είς το ΓΠανελλ.Κτην/κό Συνέδρ., 'Αθήναι, 27-30/9/1978.
Μενασέ Ι., Στοφόρος Ε., Σεϊμένης Α., Σκυριανός Γ.(1978): 'Έρευνα επί της ευλογιάς τοΰ προβάτου. II. Δοκιμή επί ίνδοχοίρων προς άνίχνευσιν της έπιδράσεοκ τοΰ ίοΰ επί τής κυοφορίας. 'Ανακοίνωση δπως πιο πάνω.
Menasse Ι., Seimenis Α., Skyrianos G., Papadopoulos Chr. (1975): Sensibi lité du cobaye à une souche vaccinale de virus de la variole ovine. 'Ανακοίνωση στο XX° Παγκ. Κτην/κό Συνέδρ., Θεσσαλονίκη, 6-12/6/1975.
Coid CR., (1977): Infections and pregnancy. Acad. Press, London, pp. 57- 59, 94-99.
Rhodes A.J., Van Rooyen C.E.(1962):Pathogenesis and pathology of viral infections. Localisation in the foetus. In Textbook of Virology. Williams and Wilkins, Baltimore, U.S.A.
Most read articles by the same author(s)